Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu łaczącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm

Ogłoszenie dodano: 22.10.2018

Zamawiający: Gmina Rudna, Pl. Zwycięstwa, 59305 Rudna (Dolnośląskie)

Miejsce: Rudna

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.03.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 30.10.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 06.11.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Rudna: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu łaczącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rudna, krajowy numer identyfikacyjny 39064755800000, ul. Pl. Zwycięstwa  15 , 59305   Rudna, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 076 7492100...134, e-mail zamowienia_publiczne@rudna.pl, faks 767 492 117.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.rudna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.rudna.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.rudna.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty nalezy składać w siedzibie Zamawiającego - Oferty nalezy składać za pośrednictwem operatora pocztowego , osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
pokój nr 14, sekretariat - pokój nr 108 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30, nie później niż do dnia 30.10.2018r. do godz.10.00

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu łaczącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm
Numer referencyjny: SI271.B-073.64.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm Założenia projektowe: • Sieć wodociągowa ma za zadanie zaopatrzyć w wodę miejscowości Chełm (w ilości 16 m3/d) oraz doprowadzić wodę do istniejących zbiorników wyrównawczych we wsi Chełm (2x50 m3). Zgromadzona woda w zbiornikach wyrównawczych we wsi Chełm zaopatrywać będzie w wodę mieszkańców wsi Orsk ( w ilości 80 m3/d) oraz Hutę Miedzi „Cedynia” w Orsku (do celów socjalno – bytowych w ilości 20 m3 /d). Po wykonaniu niniejszej inwestycji planuje się zaprzestać poboru wody z ujęcia należącego do Huty „Cedynia” w Orsku. • W celu rozpoznania hydraulicznych warunków pracy systemu wodociągowego w istniejącym i projektowanym wodociągu należy opracować uproszczony model hydrauliczny, który odzwierciedli układ wodociągów, lokalizację głównych obiektów systemu takich jak stacje hydroforowe, przepompownie strefowe, miejsca wbudowania podstawowej armatury, przewody rozdzielcze oraz analiza rozbiorów węzłowych. • Miejscem wpięcia projektowanej sieci wodociągowej jest istniejąca sieć wodociągowa DN 160 mm Brodowice -Nieszczyce, następnie projektowane rozgałęzieni sieci wodociągowej w kierunku m. Chełm o długości 2,5 km gdzie należy spiąć istniejącą sieć DN 90 z projektowanym rurociągiem • Sieć wodociągową należy wykonać z rury PE HD 90 mm, • Na sieci zaprojektować kontenerową przepompownię wody z zestawem pompowym sterowaniem i zbiornikami wyrównawczymi • Przed m. Chełm i Nieszczyce na sieci wodociągowej zaprojektować reduktor ciśnienia, • Istniejącą sieć wodociągową z kierunku Chełm włączyć do istniejącego rurociągu zasilającego zbiorniki wyrównawcze na terenie APS dz. nr 113/1, w miejscu włączenia zamontować wodomierz przystosowany do odczytów radiowych oraz zainstalować elektrozasuwę z zasilaniem 230V. W zbiornikach wody zainstalować sondę hydrostatyczną oraz 3 – szt. czujniki pływakowe typu MAC3, • W istniejącej pompowni wody na dz. nr 113/1 w m. Chełm wykonać należy nową rozdzielnię zasilająco – sterującą (włączyć do systemu monitoringu posiadanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej) wraz z instalacja elektryczna i sterowniczą z przepływomierzami oraz dobrać zestaw hydroforowy, • Przewody wodociągowe projektować w miejscach gdzie będzie zapewniony dojazd służb eksploatacyjnych, • Trasę przewodu wodociągowego projektować bez zbędnych załamań, zachowując przebieg w linii prostej i równoległy do innych elementów uzbrojenia terenu, o ile będzie to uwarunkowanie ukształtowania terenu, na projektowanej sieci rozmieścić odwodnienie i odpowietrzenie. Na powyższe należy sporządzić wstępną koncepcję rozwiązań projektowych (2 warianty) i przedłożyć Zamawiającemu w celu uzgodnienia i dokonania wyboru wariantu koncepcji przed przystąpieniem do prac projektowych. Wstępna koncepcja rozwiązań projektowych powinna zawierać opracowanie koncepcji rozbudowy wodociągu Wysokie oraz połączenie z nim miejscowości Chełm i Orsk uwzględniającej istniejące i projektowane ujęcia wody oraz istniejące sieci wodociągowe. Koncepcja sprecyzuje sposób rozwiązania technicznego w zakresie budowy i rozbudowy istniejących ujęć wody i pompowni strefowych oraz istniejących i projektowanych sieci wodociągowych w taki sposób, aby dla okresu perspektywy zapewnić miejscowością Gwizdanów, Wysokie, Kębłów, Brodowice, Nieszczyce, Orsk i Chełm wymaganą ilość wody dla zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych wszystkich odbiorców oraz zapewnić ochronę przeciwpożarową na terenie tych miejscowości oraz zapewnić optymalne warunki transportu wody przy pomocy zmodernizowanej sieci wodociągowej. Koncepcję należy opracować w II wariantach: I wariant – uwzględniający budowę przepompowni sieciowej wraz z zbiornikami wyrównawczymi na terenie miejscowości Brodowice oraz budowę sieci wodociągowej włączenie do wodociągu Wysokie miejscowości Chełm i Orsk) ; II wariant – uwzględniający budowę przepompowni sieciowej wraz z zbiornikami wyrównawczymi na terenie miejscowości Nieszczyce oraz budowę sieci wodociągowej włączenie do wodociągu Wysokie miejscowości Chełm i Orsk) ; W koncepcji należy przedstawić szczegółowo stan istniejący w zakresie wodociągu Wysokie Chełm i Orsk i na podstawie jego oceny (pod względem technicznym, pewności działania, spełnienia wymogów aktualnych przepisów w zakresie jakości wody do picia i na cele gospodarcze) zaprogramować rozwiązania dla potrzeb docelowych i okresów przejściowych (etapy). Lokalizacja obiektów oraz trasy programowanych przewodów powinny przebiegać w terenach stanowiących własność gminy lub skarbu państwa z maksymalnym wykorzystaniem istniejących i programowanych układów komunikacyjnych. Dla orientacji w tej sprawie należy wykorzystać mapy stanu prawnego, które zapewni biuro projektowe we własnym zakresie. W części opisowej i rysunkowej należy zamieścić informację na jakich odcinkach poszczególne przewody lub urządzenia zostaną z konieczności zlokalizowane na terenach prywatnych. Uzyskać od właścicieli działek wszelkie zgody wymagane w procesie inwestycyjnym. Zakres i forma zamówienia Przeprowadzenie pomiarów na sieci wodociągowej (wodociąg Wysokie, wodociąg Chełm). Podsumowanie będzie stanowił raport końcowy z wykonanych pomiarów ciśnień i przepływów w punktach zasilania wodociągu Wysokie. Wykonawca zaplanuje i przeprowadzi pomiary na sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zamawiającego, używając do tego własnych urządzeń pomiarowych, które zamontuje i zdemontuje na własny koszt. Wykonawca dostarczy pomiary ciśnień węzłowych wykonanych na hydrantach w okresie co najmniej jednego tygodnia bez przerwy. Dane o aktualnych rozbiorach wody dla każdego obrębu zostaną dostarczone przez Eksploatatora sieci tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej. Termin wykonania pomiarów ustalony zostanie z eksploatatorem sieci. W zakres zadania wchodzi wykonanie tzw. „testu hydrantów” i innych ingerencji w sieć wodociągową, mające na celu uzyskanie odpowiednich warunków hydraulicznych. Wskazanie działań mających na celu obniżenie energochłonności systemu dystrybucji wody, optymalizacja pracy sieci wodociągowej z uwagi na koszty pompowania i zachowanie wymaganych parametrów przy sieci; Wykonawca zaproponuje optymalne rozwiązania dotyczące regulacji sieci wodociągowej z uwzględnieniem ciśnień, strat wody oraz czynników ekonomicznych. Rozwiązanie techniczne zapewnienia ciśnienia obejmie dobór urządzeń i zestaw wytycznych dla Zamawiającego do postępowania z siecią. W szczególności: - zapewnienie najefektywniejszego optymalnego ciśnienia eksploatacyjnego w rejonach gdzie obecnie występują niedobory wody, - obniżenie nadmiernego ciśnienia w innych częściach miejscowości w celu zmniejszenia strat wody i zmniejszenia awaryjności sieci, - obniżenie kosztów pompowania, - Wykonawca opracuje koncepcje monitoringu pracy sieci wodociągowej z przesyłem, wizualizacją i archiwizacją danych dla potrzeb Zamawiającego. - scharakteryzuje warianty zaopatrzenia w wodę od strony technicznej (hydraulika pracy systemu wodociągowego). - Wykonawca sporządzi analizę opłacalności dla każdego przeanalizowanego wariantu zasilania w wodę (konfiguracji systemu dystrybucji wody), uwzględniając koszty rozbudowy systemu wodociągowego oraz jego późniejszą eksploatację już po zrealizowaniu inwestycji (porównanie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla wcześniej zaproponowanych rozwiązań technicznych). - rozwiązania przyjęte w koncepcji Wykonawca podda analizie ekonomicznej. Do wdrożenia zaopiniowane pozytywnie zostaną tylko te elementy, które będą opłacalne dla Inwestora. Jeżeli powstaną rozwiązania wariantowe, analiza obejmie wszystkie warianty. Wykonawca opracuje wnioski końcowe oraz zarekomenduje (wybór) optymalny sposobu rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę poszczególnych miejscowości.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Kadra techniczna: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia równoważne. W/w osoba musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia), zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 -Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2014r poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane , które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Terytorialnego. Doświadczenie zawodowe: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie dokumentacje projektowe w zakresie budowy, rozbudowy sieci wodociągowej . Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu co najmniej dwóch usług obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę sieci wodociągowej wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty - wg. wzoru stanowiącego Zał Nr 5 do SIWZ; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami wg. wzoru stanowiącego Zał Nr 6 do SIWZ; Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia na zasadach określonych w art 22a Pzp , zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu- zał. Nr 7 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w pkt 5 SIWZ Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą : 1.Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert – wzór stanowi zał. nr 2 do SIWZ Wykonawca , który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – uzupełnia oświadczenie we wskazanym miejscu. 2. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, aktualne na dzień składania ofert – wzór stanowi zał. nr 3 do SIWZ Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów – uzupełnia oświadczenie we wskazanym miejscu. Wykonawca, który ma zamiar powierzyć część zamówienia podwykonawcy – uzupełnia oświadczenie we wskazanym miejscu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 1. Wypełniony formularz oferty- wzór stanowi zał. nr 1 do SIWZ 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 3. Wykonawca , w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej zamawiającego, przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp- wzór stanowi zał. nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia , wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej, w przypadku gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4. do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin płatności wynagrodzenia wykonawcy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Urząd Gminy w Rudnej, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna; tel. 76/74 92 100 1. inspektorem ochrony danych osobowych Pan Tomasz Wadas, mail: iodo@nsi.net.pl; 2. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 3. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), dalej „ustawa Pzp”; 4. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7. Wykonawca posiada: 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy*; 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO; 8. Wykonawcy nie przysługuje: 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły