Zimowe utrzymania dróg gminnych, chodników, placów, parkingów na terenie Gminy Zamość w sezonie zimowym 2018-2019 – nr 2

Ogłoszenie dodano: 19.10.2018

Zamawiający: Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość, Szczebrzeska, 22-400 Zamość (Lubelskie)

Miejsce: Zamość

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.04.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 29.10.2018, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 20.01.2020 22.11.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510010544-N-2020 z dnia 20-01-2020 r.
Gmina Barwice: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Barwice w 2020 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 638465-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Barwice, Krajowy numer identyfikacyjny 33092041700000, ul. ul. Zwycięzców  22, 78-460  Barwice, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 736 309, e-mail monika.tomska@um.barwice.pl, faks 943 736 349.
Adres strony internetowej (url): www.barwice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Barwice w 2020 roku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IOŚ.271.1.10.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Barwice w roku 2020 i transport tych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wardyniu Górnym dla Regionu Wschodniego (zarządca Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., Wardyń Górny 35, 78-320 Połczyn - Zdrój), zgodnie z: Uchwałą Nr XVIII/322/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/393/17Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/322/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028; Uchwałą Nr XLVII/264/2018 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 września 2018r. w sprawie powierzenia Spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółce z o.o. z siedzibą w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Barwice umowy wykonawczej. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) odbiór odpadów komunalnych zmieszanych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wardyniu Górnym, 2) odbiór odpadów komunalnych zbieranych i gromadzonych selektywnie pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wardyniu Górnym, z podziałem na następujące frakcje (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2028)): a) papier, b) szkło, c) metale i tworzywa sztuczne, d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; 3) odbiór pochodzących z gospodarstw domowych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon raz w trakcie realizacji umowy (w miesiącu: maju) i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wardyniu Górnym. Szczegółowy harmonogram odbioru Zamawiający ustali z Wykonawcą. O terminie zbiórki mieszkańcy zostaną powiadomieni przez Zamawiającego. Zamawiający zakłada, że jedna zbiórka z terenu całej gminy potrwa nie dłużej niż jeden dzień (preferowany dzień: sobota). W ramach zbiórki Wykonawca zobowiązany jest do załadunku na środek transportu odpadów wystawianych przez właścicieli nieruchomości oraz posprzątania miejsca po zabranych odpadach (miejsce wystawienia: w trzech punktach w miejscowości Barwice oraz w jednym punkcie w każdej miejscowości wiejskiej), 4) odbiór przeterminowanych lekarstw w pojemnikach ustawionych w aptekach i placówkach ZOZ oraz baterii zebranych w pojemnikach ustawionych w obiektach użyteczności publicznej i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wardyniu Górnym. Pojemniki do ww. zbiórek zapewnia Wykonawca. Zamawiający nie dysponuje własnymi pojemnikami do zbierania odpadów. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do nieodpłatnego wyposażenia wszystkich wskazanych przez Zamawiającego nieruchomości zamieszkałych w odpowiednie wielkości i rodzaje pojemników na odpady komunalne zmieszane oraz pojemniki i worki do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy zakres usług.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 309600
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Remondis Sanitech Poznań Spółka z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Górecka 104
Kod pocztowy: 61-483
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 770730.77
Oferta z najniższą ceną/kosztem 770730.77
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 775057.25
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500279003-N-2018 z dnia 21-11-2018 r.
Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość: Zimowe utrzymania dróg gminnych, chodników, placów, parkingów na terenie Gminy Zamość w sezonie zimowym 2018-2019 – nr 2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 638465-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość, Krajowy numer identyfikacyjny 6023517900000, ul. Szczebrzeska  120, 22-400   Zamość, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 639 05 82, e-mail gzok@zamosc.org.pl, faks 84 639 05 82.
Adres strony internetowej (url): http://www.gzokgminyzamosc.naszbip.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zimowe utrzymania dróg gminnych, chodników, placów, parkingów na terenie Gminy Zamość w sezonie zimowym 2018-2019 – nr 2
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GZOK.2710.68.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
: Zakres zamówienia: obejmuje zimowe utrzymanie dróg, przyległych do dróg parkingów, placów, zajezdni, zatoczek autobusowych na terenie Gminy Zamość. Całość zamówienia dotyczy usług odśnieżania i usuwania śliskości na terenie Gminy Zamość. Sprzęt, materiały eksploatacyjne do sprzętów, materiał uszorstniający, piasek zapewnia Wykonawca. Zamawiający na podstawie ostatniego sezonu zimowego szacuje zakres całego zamówienia na 100 godzin pracy sprzętów, 200 ton mieszanki uszorstniającej. Materiał do usuwania śliskości (mieszanka 30 % soli i 70% piasku),. Piasek w mieszance musi być gatunku pierwszego. Materiał uszorstniający będzie rozliczany w złotych za 1 tonę mieszanki. Zakres zamówienia (zakres godzinowy, ilość mieszanki) jest szacunkowa i Zamawiający przyjmuje tę ilość wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia postępowania w związku z czym Wykonawca musi być przygotowany na świadczenie usługi w większym lub mniejszym zakresie – wynagrodzenie kosztorysowe
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Rejon 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6944.44
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Transportowe Jacek Szuwara
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Pniówek 249
Kod pocztowy: 22-400
Miejscowość: Zamość
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6750.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6750.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9900.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 12   
NAZWA: Rejon 12
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 43864.34
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 55000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 55000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 55000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły