Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki – II etap”

Ogłoszenie dodano: 18.10.2018

Zamawiający: Gmina Tomaszów Mazowiecki, Prezydenta Ignacego Mościckiego, 97-200 Tomaszów Mazowiecki (Łódzkie)

Miejsce: Tomaszów Mazowiecki

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 05.11.2018, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 10.12.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Tomaszów Mazowiecki: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki – II etap”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tomaszów Mazowiecki, krajowy numer identyfikacyjny 59064833300000, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego  4 , 97-200   Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. (044) 724 55 73, e-mail sekretariat@gmina.tomaszow.pl, faks (044) 723 50 33.
Adres strony internetowej (URL): http://www.ug.tomaszow.maz.bip.cc/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.ug.tomaszow.maz.bip.cc/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.ug.tomaszow.maz.bip.cc/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oświadczenia i dokumenty składane jako część lub uzupełnienie oferty przekazywane są w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki – II etap”
Numer referencyjny: RZ.271.32.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego (zadanie nr 9) nad budową sieci kanalizacyjnej w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki” Usługa obejmuje świadczenie nadzoru inwestorskiego nad: Zadaniem nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiaderno, Swolszewice Małe, Twarda, Tresta a w tym nad poszczególnymi częściami, wchodzącymi w skład zadania nr 1 Część I – świadczenie nadzoru inwestorskiego nad budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiaderno Część II – świadczenie nadzoru inwestorskiego nad budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Swolszewice Małe Część III – świadczenie nadzoru inwestorskiego nad budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Twarda, Tresta Zakres rzeczowy robót budowlanych nad którymi będzie pełniony nadzór: Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiaderno Lokalizacja: Obręb geodezyjny nr 19 – Wiaderno, działki nr ewid. : 818; 225/1; 825; 210/4 Zakres rzeczowy: Kanalizacja sanitarna 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej: • Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 o długości całkowitej 4382,51mb, a w tym: - DN 200 L= 3454,29mb, - DN 160 L= 928,22mb 2) Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE SDR11 DN110 o długości całkowitej 1552,08 mb, 3) Budowa studzienek kanalizacyjnych – uzbrojenie sieci 4) Budowa i kompletne wyposażenie dwóch nw. tłoczni ścieków oraz wykonanie do nich zalicznikowej instalacji elektrycznej tj. • „PW-1” o mocy 3 kW usytuowana będzie na działce nr 225/1 ob. 19 • „PW-2” o mocy 3 kW usytuowana będzie na działce nr 210/4 ob. 19 Część II: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Swolszewice Małe Lokalizacja: Obręb geodezyjny nr 15 – Swolszewice Małe, działki nr ewid. : 84; 86/2; 223; 189/4; 193/12; 195/7; 194/7; 201/4; 206/4; 209/4; 211/2; 212/2; 215/5; 217/2; 218/2; 219/2; 220/2; 1083; 1084; 1088; 1086; 339/2; 397/3 Zakres rzeczowy: Kanalizacja sanitarna 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej: 2) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 o długości całkowitej 3417,88mb, a w tym: - DN 160 L= 778,32mb, - DN 200 L= 2639,56 mb, 2) Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE SDR17 o długości całkowitej 2204,59 mb, a w tym: - DN 63 L= 132,87mb, - DN 110 L= 2071,72 mb 3) Budowa studzienek kanalizacyjnych – uzbrojenie sieci 4) Budowa i kompletne wyposażenie dwóch nw. tłoczni ścieków oraz wykonanie do nich zalicznikowej instalacji elektrycznej tj. • „PS-1” o mocy 3 kW usytuowana będzie na działce nr 397/3 ob. 15 • „PS-2” o mocy 3 kW usytuowana będzie na działce nr 86/2 ob. 15 Część III: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Twarda, Tresta Lokalizacja: Obręb geodezyjny nr 17 – Twarda, działki nr ewid. :3/2; 47; 121; 632; 117/1; 752; 123; 446; 64 Obręb geodezyjny nr 16 – Tresta, działki nr ewid. :266/1; 85 Obręb geodezyjny nr 13 – Smardzewice, działki nr ewid. :2295; 1354, 1353 Zakres rzeczowy: Kanalizacja sanitarna Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej: 1) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 o długości całkowitej 6820,11 mb, a w tym: - DN 160 L= 1178,82 mb, - DN 200 L= 5641,29mb 2) Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE SDR17 o długości całkowitej 3245,28mb, a w tym: - DN 110 L= 1227,25mb, - DN 125 L= 951,73 mb, - DN 140 L= 1066,3 mb, 3) Budowa studzienek kanalizacyjnych – uzbrojenie sieci 4) Budowa i kompletne wyposażenie dwóch nw. tłoczni ścieków oraz wykonanie do nich zalicznikowej instalacji elektrycznej tj. • „PT-1” o mocy 3 kW usytuowana będzie na działce nr 121 ob. 17 • „PT-2” o mocy 3 kW usytuowana będzie na działce nr 3/2 ob. 17 • „PT-3” o mocy 3 kW usytuowana będzie na działce nr 85 ob. 16 • „PT-4” o mocy 3 kW usytuowana będzie na działce nr 121 ob. 17

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71520000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: b) - w zakresie zdolności zawodowej: Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem zawodowym odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi osoby: a) do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, która:  posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami zgodnie z art. 12, 13, 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)  posiada co najmniej 5 lat doświadczenia – liczonego od dnia uzyskania uprawnień budowlanych,  posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego sieci kanalizacji sanitarnej przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych robót budowlanych, polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (tłocznej i grawitacyjnej) o długości co najmniej 10 km - łącznie dwie roboty. b) do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,, która:  posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami zgodnie z art. 12, 13, 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)  posiada co najmniej 5 lat doświadczenia – liczonego od dnia uzyskania uprawnień budowlanych, Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wymagane doświadczenie i uprawnienia dla każdej specjalności. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65). W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokumenty składa ten z wykonawców, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację usług objętych koncesją/zezwoleniem/licencją
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy niniejszego postępowania
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty (zgodnie ze wzorem formularza oferty - załącznik nr 1 do SIWZ), 2) Informacja na temat wiedzy i doświadczenia inspektora nadzoru (na formularzu oferty - załącznik nr 1 do SIWZ oraz w formie opisowej), 3) w przypadku jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów: pisemne zobowiązanie (oświadczenie) innych podmiotów do oddania do dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (złożone w oryginale). Zgodnie z zapisami § 9.1. Rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów - w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale X - SIWZ (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii) 5) w przypadku składania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii) 6) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna) – każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą – aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ) w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia. - okoliczności wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci postanowień w niniejszej umowie - okoliczności wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 5 - 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności, o ile będą miały wpływ na zmianę terminu: 1) wstrzymania robót, przerw w pracach lub opóźnień w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, 2) konieczności realizacji robót dodatkowych, zamiennych, usunięcia kolizji lub działań mających na celu niezwłoczne usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, 4) zmiany przepisów prawa mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy, 5) wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych mających charakter anomalii nie pozwalających na wykonanie robót budowlanych lub spowalniających wykonanie prac, 6) działań osób trzecich niezależnych od Stron umowy uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wykonanie umowy we wskazanym terminie. 4. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności termin realizacji umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu zgodnie z opisem zamówienia określonym w umowie. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych do realizacji umowy, w szczególności osób wskazanych do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru z zachowaniem ciągłości nadzoru. W celu dokonania zmiany inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić nową kandydaturę z Zamawiającym i przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie wymagane dla tego stanowiska, określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ. Przedmiotowa zmiana nie może powodować zmiany wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1. 6. Zmiana podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. 7. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w sytuacji, gdy: 1) w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT) 8. Dopuszczalne są zmiany, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu przepisów art. 144 ust. 1e ustawy Pzp 9. W razie zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 2-7 Zamawiający i Wykonawca mogą w drodze stosownego aneksu zmienić postanowienia zawartej umowy. 10. Strona występująca o zmianę umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z w/w przesłanek. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-05, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły