Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy

Ogłoszenie dodano: 17.10.2018

Zamawiający: Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości, 14200 Iława (Warmińsko-mazurskie)

Miejsce: Iława

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 19.11.2018, godzina: 12:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 18.05.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 500249851-N-2018 z dnia 17-10-2018 r.
Iława:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Iława, Krajowy numer identyfikacyjny 52437000000, ul. ul. Niepodległości  13, 14200   Iława, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (089) 6490159, 6490101, e-mail przetargi@umilawa.pl, faks (089) 649 26 31.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.umilawa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
http://www.bip.umilawa.pl
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Pisemnie pod rygorem nieważności - zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu
pod adres: Urzędu Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, pok. 110
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy
Numer referencyjny: ZP.271.29.2018

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
1. Cele konkursu: 1) Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej zespołu budynków oświatowych, przedszkola i szkoły, wykonanej zgodnie z wytycznymi niniejszego Regulaminu, która przedstawi najlepsze rozwiązania pod względem architektonicznym, urbanistycznym, użytkowym i ekonomicznym. 2) Celem konkursu jest wdrożenie do realizacji najlepszej koncepcji architektonicznej, poprzez zaproszenie dwóch Uczestników konkursu, którzy złożyli pracę nagrodzoną pierwszą i drugą nagrodą, do opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej zespołu budynków oświatowych, przedszkola i szkoły. Wielobranżowa dokumentacja, którą Organizator zamierza zamówić w trybie negocjacji bez ogłoszenia po przeprowadzeniu negocjacji z tymi nagrodzonymi Uczestnikami konkursu, służyć będzie do uzyskania niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, wyłonienia wykonawcy (ów) robót budowlanych i przeprowadzenia robót budowlanych. 3) Celem konkursu jest zainicjowanie publicznej debaty, służącej zainteresowaniu społeczności Miasta tematyką kształtowania przestrzeni miejskiej, kosztów planowanej inwestycji, upublicznienie konkursu i poddaniu efektów konkursu ocenie i dyskusji zainteresowanych osób i środowisk. Prace, wybrane w konkursie jako najlepsze, nagrodzone i wyróżnione będą podstawą do przeprowadzenia dyskusji pokonkursowej. 4) Niezależnie od przedstawienia i omówienia nagrodzonych i wyróżnionych prac w publicznej dyskusji, celem konkursu jest przyszłe korzystanie z tych prac przez Gminę Miejską Iława na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności jako podstawy do sporządzania analiz, planów zagospodarowania przestrzennego i dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem oznaczenia autorstwa tych koncepcji przy ich każdorazowym wykorzystywaniu 2. Przedmiot konkursu: 1) Konkurs polega na opracowaniu koncepcji architektonicznej zespołu budynków kompleksu oświatowego, szkoły oraz przedszkola – w Iławie, we wschodniej części Miasta, składającego się z: a) przedszkola 5-oddziałowego dla 125 dzieci wraz z salą gimnastyczną i pracowniami specjalistycznymi (np. logopedyczna) oraz zewnętrznym placem zabaw; b) szkoły podstawowej, liczba oddziałów 24-29, dla 600 uczniów w klasach I-VIII, z pracowniami specjalistycznymi (np. logopeda, pedagog-psycholog, gimnastyka korekcyjna), gabinetem pielęgniarki, stomatologicznym, z sala gimnastyczną i boiskiem wielofunkcyjnym, bieżnią prostą i okólną, skocznią do skoku w dal, siłownią zewnętrzną i placem rekreacyjnym oraz podanie kosztów realizacji zaprezentowanej koncepcji. 2) Podstawowy i całościowy zakres opracowania przedstawiono na mapie zasadniczej będącej załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Teren objęty opracowaniem konkursowym położony jest w Iławie, we wschodniej części Miasta, przy ul. Ziemowita i obejmuje część działki nr 5-29/26 część działki nr 5-28/5 i część działki nr 5-25/1oraz nr 5-26/1. Powierzchnia terenu objęta opracowaniem wynosi 1,8 ha. Dopuszcza się powiększenie terenu do 2,5ha. Teren jest niezabudowany, niezadrzewiony i ma zróżnicowaną rzeźbę wysokościową. Sposoby wykorzystania ukształtowania terenu w pracach konkursowych będą oceniane przez Sąd Konkursowy. Ukształtowanie terenu to pochylenie opadające od rzędnej 113,9m npm w południowo-zachodnim narożniku działki do rzędnej 110,0 m npm w kierunku narożnika północno-wschodniego. Obsługa komunikacyjna przewidziana jest od strony południowej, od ul. Ziemowita ( ulica zbiorcza), możliwe skomunikowanie z ul. Chrobrego ( ulica lokalna). 3. Wytyczne programowo-przestrzenne: 1) Teren objęty konkursem podlega ustaleniom Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIII/466/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r.) patrz załącznik: wypis i wyrys z MPZP. 2) Wytyczne ogólne: a) W związku z ograniczoną powierzchnią działki zaleca się minimalizować powierzchnię zabudowy. Zaleca się projektowanie budynków nie wyższych niż trzy kondygnacje nadziemne, preferowana zabudowa dwukondygnacyjna. b) Ponieważ cechą budynków przedszkolnych jest ograniczenie zabudowy ze względu na małe dzieci, do dwóch poziomów użytkowych dopuszcza się ewentualne sytuowanie trzeciej kondygnacji szkoły częściowo nad przedszkolem. c) Na terenie wolnym od zabudowy należy zlokalizować plac zabaw dla dzieci przedszkolnych o powierzchni mieszczącej odpowiednie urządzenia zabawowe dla odrębnych grup wiekowych dzieci młodszych, średnich i starszych, oraz boisko wielofunkcyjne, bieżnię prostą i okólną, skocznię do skoku w dal, siłownię zewnętrzną i plac rekreacyjny dla dzieci szkolnych. d) Dopuszcza się podpiwniczenie budynków w całości lub w części. Daje to możliwość projektowania w podziemiu pomieszczeń magazynowych, obsługi technicznej oraz parkingu dla pracowników. Należy zapewnić wymaganą ilość miejsc postojowych – zgodnie zapisami §10 obowiązującego planu. e) Należy zapewnić poszczególnym pomieszczeniom wymagany czas nasłonecznienia. W przypadku silnego nasłonecznienie okna należy wyposażyć w osłony przeciwsłoneczne. Wielkość sali pobytu dzieci powinna spełniać wymagania odpowiednich przepisów. f) Należy zabezpieczyć powierzchnię 2,5m2 /1 dziecko i przyjąć 15m3 /1 dziecko do wymiany powietrza przy wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej. Należy zabezpieczyć temperaturę pomieszczeń w wysokości 18º -20º. Należy projektować okna z nawietrzaniem w ich górnej części .Toalety należy wyposażać w instalację ciepłej wody. Grzejniki wyposażyć w osłony grzejnikowe. g) Należy zwrócić uwagę na prawidłowe powiązania funkcjonalne pomieszczeń. h) Ocenie Sadu Konkursowego podlegać będzie lokalizacja zespołu, która w przypadku rozbudowy szkoły (np. basen) umożliwi komunikację wewnętrzną (np.łącznikiem) i) W budynku szkoły i przedszkola należy przewidzieć adaptacje akustyczne, które zapewnią we wnętrzach wymagane wygłuszenia i czas pogłosu wg PN-B-02151 4:2015-06: 2.3 j) Szkoła oraz przedszkole powinny być funkcjonalnie wyodrębnione, z oddzielnymi wejściami i placami przed wejściem. Należy jednak zapewnić możliwość przejść dla personelu pomiędzy placówkami wewnątrz budynku. W każdej z palcówek zaprojektować dźwig osobowy. Jeden z dźwigów np. szkolny winien posiadać gabaryty pozwalające na przewóz mebli. k) Pomieszczenia dla przedszkola należy zlokalizować na parterze i na I piętrze. l) Obiekt powinien być zaprojektowany jako zwarta bryła, sprzyjająca energooszczędności oraz zapewniająca optymalne zagospodarowanie i wykorzystanie powierzchni działki. m) Podane poniżej zestawienia powierzchni można rozszerzyć o dodatkowe powierzchnie, wg uznania autora, pod warunkiem zachowania wymogów dotyczących łącznej maksymalnej powierzchni netto. Dopuszcza się tolerancję w wysokości 5% łącznej powierzchni netto, z wyłączeniem tolerancji dla powierzchni pomieszczeń określonych przepisami szczegółowymi. n) Powierzchnie netto poszczególnych części zespołu budynków, z wyłączeniem technicznej części podziemnej, powinny mieć wartości zbliżone do wskazanych w poniższej tabeli: l.p. nazwa części zespołu orientacyjna pow. netto m2 1 PRZEDSZKOLE 1135 2 SZKOŁA PODSTAWOWA 3703 3 BLOK ŻYWIENIOWY 520 4 BLOK SPORTOWY 910 5 KOMUNIKACJA 2025 R a z e m 8293 3) Szkoła podstawowa: a) Budynek ośmioletniej szkoły podstawowej przewidziano dla 600 uczniów w ośmiu klasach, po trzy sale lekcyjne dla każdego rocznika. b) Zatrudnienie to około 48 nauczycieli, około 14 pracowników administracyjnych i 3-4 pracowników obsługi (kucharek). c) Wejście do budynku winno być poprzedzone placem wejściowym. Należy zwrócić uwagę na ukształtowanie placu przy pomocy małej architektury i zieleni. d) Szatnie szafkowe dla uczniów klas starszych (IV-VIII) można lokalizować w podziemiach budynku. Szatnie dla dzieci mniejszych (I-III) należy zaprojektować w formie boksów wydzielonych siatką ogrodową winny znajdować się w pobliżu wejścia. Dopuszcza się ich lokalizację również w podziemiu. e) W pobliżu strefy wejściowej powinny być usytuowane świetlice. Sale dla uczniów młodszych (klas I-III) wraz ze związaną z nimi komunikacją i przestrzenią do rekreacji powinny stanowić strefę odrębną od części szkoły przeznaczonej dla dzieci starszych. W rejonie tej strefy powinna być zlokalizowana mała sala gimnastyczna dla dzieci młodszych wraz z niezbędnym zapleczem (magazyn, dwie przebieralnie z zapleczem sanitarnym). f) Należy zaprojektować 9 sal lekcyjnych dla dzieci młodszych z klas I-III. Dla klas IV-VIII potrzeba 15 sal lekcyjnych macierzystych oraz następujące pracownie : fizyki, chemii, geografii, biologii i techniki/ plastyki. Dla wszystkich pracowni należy zaprojektować przyległe zaplecza. Ponadto należy przewidzieć salę do muzyki, sale komputerową dla 26 uczniów, dwie sale komputerowe po 15 osób i trzy salki językowe dla 15 uczniów każda. Ponadto należy zaprojektować salę do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej z możliwością prowadzenia zajęć tanecznych. g) We wszystkich klasach i pracowniach należy zapewnić montaż tablic multimedialnych. h) Należy zaprojektować dużą salę sportową (min.18x30m, wys.-7,0m) z możliwością jej podziału na dwie części. Przy sali należy przewidzieć magazyn sprzętu, pokój trenera z natryskiem i WC oraz 4 zespoły 15osobowych przebieralni z natryskami i WC. Należy też uwzględnić przebieralnie i WC dla osób niepełnosprawnych. i) Należy zwrócić uwagę na lokalizację pomieszczeń higieniczno sanitarnych dla uczniów jak i dla nauczycieli w miarę możliwości równomiernie z uwzględnieniem optymalnych odległości dojścia z poszczególnych części budynku. j) Pomieszczenia administracyjne , socjalne dla pracowników i pozostałe inne zaprojektować, jak w programie szczegółowym. 3.1) Szkoła podstawowa Program funkcjonalno-użytkowy ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół pomieszczeń administracyjnych i ogólnego przeznaczenia l.p. Nazwa pomieszczenia Orientacyjna pow. m2 Uwagi/opis 1. Hall wejściowy 100 2. Portiernia 12 3. Pomieszczenie ochrony i monitoringu 35 4. Sekretariat 20 5. Gabinet dyrektora 20 6. Gabinet z-ców dyrektora (2 osoby) Min.15 7. Pokój kierownika administracji Min.12 8. Pokój intendenta Min.15 9. Archiwum 25 Możliwa lokalizacja w podziemiu 10. Pokoje pracy dla nauczycieli specjalistów -psychologa, pedagoga, logopedy 2x20m2 40 11. Gabinet pielęgniarki szkolnej 20 Wyposażyć w umywalkę 12. Gabinet stomatologiczny 20 Wyposażyć w umywalkę 13. Pokój do rozmów z rodzicami 12 14. Pokój nauczycielski dla ok.50 osób z zapleczem socjalnym i szatnią Min. 180 Wyposażyć w 5 stanowisk komputerowych. Wariantowo: 2 pokoje dla nauczycieli klas I-III i IV-VIII 15. Biblioteka z czytelnią 150 16. Szatnie dla uczniów klas I-III (wskaźnik 0,5m2/ucznia) 63 Boksy wydzielone siatką 17. Szatnie dla uczniów klas IV-VIII (wskaźnik 0,5m2/ucznia) 300 Szatnie grupowe z szafkami indywidualnymi 18. Szatnia i POM. Socjalne personelu 25 Razem 1104 Zespół pomieszczeń dydaktycznych 19. Świetlice 4x55m2 220 Lokalizacja na parterze budynku 20. Zaplecze świetlic 25 Wyposażyć w umywalkę i WC 21. Sale lekcyjne dla klas I-III 9 x 55m2 495 W części budynku oddzielonej od dzieci starszych..Wyposażyć w umywalki 22. Sale lekcyjne dla klas IV-VIII 15 x 55m2 825 Wyposażyć w umywalki 23. Pracownia fizyki z zapleczem 80m2+10m2 90 Wyposażyć w umywalki 24. Pracownia chemii z zapleczem 80m2+10m2 90 Wyposażyć w umywalki 25. Pracownia biologii z zapleczem 80m2+10m2 90 Wyposażyć w umywalki 26. Pracownia geografii z zapleczem 80m2+10m2 90 Wyposażyć w umywalki 27. Pracownia techniki/plastyki z zapleczem 80m2+10m2 90 Wyposażyć w umywalki,2 zlewy,2 kuchenki elektr. z piekarnikami 28. Pracownia komputerowa -26 stanowisk 70 29. 2x pracownia komputerowa po 15 stanowisk 2x40m2 80 Wyposażyć w umywalki 30. 3x pracownia językowa po15 uczniów – 3x 33m2 99 Wyposażyć w umywalki 31. Sala do muzyki 70 Wygłuszona akustycznie 32. Sala do gimnastyki korekcyjnej/zajęć tanecznych 70 Razem 2404 Zespół pomieszczeń sportowych 33. Mała sala gimnastyczna dla klas I-III 120 Lokalizacja w pobliżu klas dzieci młodszych 34. Zaplecze małej sali gimnastycznej: przebieralnie 2x20m2 , WC przy przebieralniach 2x2,5m2, magazyn sprzętu 1x 5m2 50 Wyposażyć w umywalkę i WC 35. Duża sala gimnastyczna dla klas IV-VIII wymiary minimalne 18x30m2 Min.540 Możliwość podziału na dwie sale. Wysokość – 7,0m 36. Zaplecze sali dużej: przebieralnie damska i męska 2x20m2 , przebieralnie damska i męska dla osób niepełnosprawnych 2x 25m2, WC przy przebieralniach damski i męski 2x2,5m2, WC dostosowane dla osób niepełnosprawnych 2x4,0m2, natryski wspólne dla 2 przebieralni damskich i 2 przebieralni męskich, z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych 2x12m2, pokój trenera 1x 20,0m2, magazyn na sprzęt sportowy 1x 20,0m2, komunikacja wewnętrzna 200 4 zespoły przebieralni z umywalkami, natryskami i WC Razem 910 Zespół pomieszczeń gospodarczych i higieniczno-sanitarnych 37. WC ogólnodostępne na parterze 15 Wyposażyć w umywalki 38. WC dla uczniów na każdej kondygnacji z podziałem na chłopców i dziewczynki ,wskaźnik 0,2m2/ucznia 150 Min.1 kabina dla osoby niepełnosprawnej na kondygnacji 39. WC personelu 20 Min.1 zespół na kondygnacji 40. Magazynki porządkowe 3,0m2 10 1x na każdej kondygnacji Razem 195 Komunikacja i rekreacja 41. Komunikacja – 0,3 x pow.użytk .szkoły = 0,3x 4613,0m2=1383,9 m2 1384 Wyposażyć w umywalki 42. Rekreacja (wskaźnik0,5m2 na ucznia) 300 Razem 1684 Szkoła razem = 6297 3.2) Blok żywieniowy – program funkcjonalno użytkowy: a) Należy zaprojektować jeden blok żywieniowy do obsługi obu placówek – szkoły i przedszkola, który składać się będzie z kuchni i niezbędnych pomieszczeń magazynowych, socjalnych i innych pomocniczych oraz z jadalni szkolnej. b) Ze względu na ukształtowanie terenu, który umożliwia zaprojektowanie części kondygnacji podziemia dostępnej z poziomu terenu oraz doświetlonej światłem naturalnym dopuszcza się lokalizację kuchni z zapleczem na poziomie -1. Lokalizacja musi zapewnić możliwość bezpośrednich dostaw i odbiór odpadków. c) Należy zaprojektować zespół kuchenny z podziałem na kuchnię szkolną oraz kuchnię przedszkolną, który zapewni możliwość przygotowania i wydania posiłków równocześnie dla szkoły i przedszkola. Przewiduje się śniadania, obiady i podwieczorki dla 125 dzieci z przedszkola oraz około 500 obiadów i 120 śniadań i podwieczorków dla dzieci szkolnych dziennie. d) W zespole kuchennym należy zaprojektować odrębnie dla przedszkola wydawalnię posiłków ze zmywalnią naczyń i wózków. Zaleca się (przy różnicach kondygnacji) bezpośrednie połączenie pionowe z wydawalnią przedszkolną, za pomocą np. małego dźwigu towarowego. Posiłki dla przedszkola będą dostarczane do sal przedszkolnych. Posiłki dla dzieci szkolnych będą wydawane przy ladzie bemarowej w sali jadalni. Wielkości jadalni szkolnej – min.160 miejsc. e) Należy zaprojektować zaplecze kuchenne z pełną technologią magazynowania i obróbki. Należy zapewnić bezkolizyjne przygotowanie posiłków odrębnie dla szkoły i przedszkola, z zachowaniem przepisów sanitarno-epidemiologicznych. f) Oczekuje się zaprojektowania poprawnych połączeń funkcjonalnych bloku żywieniowego z funkcją wydawania posiłków i odbiorem brudnych naczyń. g) Należy zapewnić skomunikowanie bloku żywieniowego drogami komunikacji wewnętrznej z obiema placówkami zespołu oświatowego. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ BLOKU ŻYWIENIOWEGO L.p. Nazwa pomieszczenia pow. m2 uwagi/opis 1 Kuchnia z zapleczem i pomieszczeniami socjalnymi dla personelu, przystosowana do wydania 700 obiadów dziennie – w tym 125 posiłków całodziennych dla przedszkola, 500 obiadów i 120 śniadań i podwieczorków dla szkoły ok.300 Połączenie funkcjonalne z jadalnią szkolną i wydawalnią przedszkolną 2 Rozdzielnia i zmywalnia dla przedszkola – inna kondygnacja niż kuchnia ok.20 3 Jadalnia szkolna na ok.160 miejsc ok.200 Zakłada się 3 zmiany, współczynnik korzystających 0,8% , powierzchnia 1,2 m2/ucznia Razem ok.520 3.3) Piwnice program funkcjonalno użytkowy a) Na kondygnacji podziemnej przewiduje się lokalizację wszystkich pomieszczeń technicznych, niezbędnych do obsługi całego zespołu budynków, także pomieszczeń magazynowych obu placówek, i pomieszczeń dla konserwatorów obiektu. b) Pomieszczenia wentylatorni, instalacji klimatyzacji, przyłączy mediów, serwerowni, węzła CO itp. należy projektować o wielkościach, wynikających potrzeb, szczegółowo podanych w projekcie. W podziemiu przewiduje się usytuowanie parkingu dla pracowników szkoły i przedszkola, w ilości miejsc wymaganych w §10 obowiązującego planu. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNIC L.p. Nazwa pomieszczenia pow. m2 uwagi/opis 1 Pom. Techniczne przyłącza mediów, węzeł CO, wentylatornia, instal. klimatyzacji , serwerownie i inne ,w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych Wg zapotrzebowania 2 Pomieszczenia magazynowe, warsztatowe na potrzeby konserwacji sprzętu szkolnego i przedszkolnego Min.150m2 3 Komunikacja części podziemnej Wg zapotrzebowania 4 Garaż dla pracowników Wg zapotrzebowania 4) Przedszkole – program funkcjonalno-użytkowy: a) Przedszkole należy zaprojektować dla 125 dzieci w wieku 3-6 lat w pięciu oddziałach. Zakłada się 25 dzieci na 1 oddział. Dodatkowo należy zaprojektować salę gimnastyczną(ruchowo-rekreacyjną) z zapleczem, pracownie specjalistyczne (np. logopedyczna) oraz zewnętrzny plac zabaw dla wszystkich grup wiekowych. Dopuszcza się wewnętrzny plac zabaw – pomieszczenie o odpowiedniej powierzchni i wysokości, mieszczące urządzenia zabawowe o większych gabarytach. Sala gimnastyczna, rekreacyjno-ruchowa powinna mieć zaplecze na dekorację i stroje. Jedna z 5 sal przewidziana jest do zajęć z małą grupą dzieci, ewentualnie do zajęć ruchowych lub do prowadzenia terapii SI. b) Przewidziano zatrudnienie na 22,5 etatach – 11 pedagogów, 8,5 etatów dla pracowników administracyjnych i 3 kucharek. c) Pomieszczenia przedszkola powinny być zlokalizowane na parterze i pierwszym piętrze. Wszystkie sale na pobyt dzieci należy projektować z łazienkami umieszczonymi bezpośrednio przy nich. d) Można projektować 1 węzeł sanitarny na dwie sale, odpowiadający ilości dzieci w obu grupach. Każda sala powinna mieć bezpośrednio dostępny schowek na leżaki i pościel. Wielkość sali pobytu dzieci powinna spełniać wymagania odpowiednich przepisów. e) Należy zabezpieczyć powierzchnię 2,5m2/1 dziecko i przyjąć 15m3/1 dziecko do wymiany powietrza przy wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej. Należy zabezpieczyć temperaturę pomieszczeń w wysokości 18 º -20 º. Należy projektować okna z nawietrzaniem w ich górnej części. Toalety należy wyposażać w instalację ciepłej wody. Grzejniki wyposażyć w osłony grzejnikowe. f) Posiłki dla dzieci będą przygotowywane w zespole kuchennym, w kuchni przedszkolnej. Przewiduje się wydawanie posiłków dla dzieci w salach ich pobytu z rozdzielni na parterze i na pierwszym piętrze. g) Pomieszczenia administracyjne, socjalne i inne – wg programu szczegółowego. h) W sąsiedztwie części obiektu przeznaczonej na przedszkole należy zapewnić teren rekreacyjny o powierzchni co najmniej 1000m2, oddzielony od pozostałej części terenu. Należy zaprojektować 1 plac zabaw, z urządzeniami pogrupowanymi dla odpowiedniej grupy wiekowej dzieci. Plac zabaw i teren rekreacji powinny być łatwo dostępne z szatni. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA Zespół pomieszczeń administracyjnych i ogólnego przeznaczenia L.p. Nazwa pomieszczenia pow. m2 uwagi/opis 1. Hall wejściowy 100 2. Portiernia 10 3. Pomieszczenie ochrony i monitoringu 35 Możliwa obsługa 2-3 osobowa 4. Sekretariat 20 Możliwa obsługa 2 osobowa 5. Gabinet dyrektora 20 6. Gabinet z-cy dyrektora Min.12 7. Pokój biurowo-administracyjny Min. 20 2 osobowy 8. Pokój intendenta Min.12 Lokalizacja w pobliżu bloku żywieniowego 9. Archiwum 25 zalecana lokalizacja w podziemiu 10. Pokoje pracy psychologa, logopedy 20 Wyposażyć w umywalkę 11. Gabinet pierwszej pomocy 12 Wyposażyć w umywalkę 12. Pokój nauczycielski dla ok.10 osób z mini biblioteką i stanowiskiem komputerowym zapleczem socjalnym i szatnią 35 Możliwa lokalizacja dwóch mniejszych pokoi na dwóch kondygnacjach 13. Szatnia dla 5 grup dzieci (wskaźnik 0,5m2/dziecko) 63 Lokalizacja blisko wejścia, należy zapewnić łatwy dostęp do placu zabaw 14. Szatnia i POM. Socjalne personelu 15 15. Wózkarnia 10 Razem 409 Zespół pomieszczeń dydaktycznych 16. Sale dydaktyczne 5 x 70m2 350 Min. pow. sali = 66m2 Wyposażyć w umywalkę 17. Toalety przy salach 5 x 12m2 60 Wyposażyć w umywalkę i WC 18. Magazynki leżaków przy salach 5 x 8m2 40 19. Sala rekreacyjno-ruchowa 100 Wyposażyć w umywalki 20. Pomieszczenie do przechowywania strojów, dekoracji i pomocy dydaktycznych 20 W sąsiedztwie sali ruchowej 21. Sala do zajęć terapii SI 55 Wyposażyć w umywalki 22. Pracownia do zajęć z małą grupą dzieci 40 Wyposażyć w umywalki Razem 665 Zespół pomieszczeń gospodarczych i higieniczno-sanitarnych 23. Zespół toalet ogólnodostępnych męskich, damskich i dla osób niepełnosprawnych 15 Wyposażyć w umywalki i WC 24. Toalety dla personelu 2x6,0m2 12 1 zespół/1 kondygnację 25. Toaleta dla dzieci „zewnętrzna” 6 Dostępna z placu zabaw 26. Magazyn na zabawki ogrodowe 7 Dostępny z zewnątrz 27. Pomieszczenie przepierek 10 28. Magazyn pościeli brudnej 2,5 29. Magazyn pościeli czystej 2,5 30. Schowki porządkowe 2 x 3,0m2 6 1schowek/1kondygnację Razem 61 Komunikacja 31. Komunikacja (0,3 x pow.uzytk. Przedszkola) = 0,3 x 1135,0m2 = 340,5 341 Przedszkole razem 1476 5) Teren program funkcjonalno-użytkowy a) Obsługa komunikacyjna terenu jest możliwa z istniejących ulic Ziemowita i Chrobrego. Należy przewidzieć przynajmniej dwa zjazdy z dróg publicznych na teren inwestycji. Na terenie własnym należy zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych, wymaganych w §10 planu. Parking dla pracowników projektowany w garażu podziemnym należy traktować jako miejsca postojowe dodatkowe. Należy zabezpieczyć miejsca do krótkookresowego parkowania samochodów dla osób podwożących dzieci do szkoły i przedszkola. Układ komunikacyjny na terenie powinien spełnić wymagania drogi pożarowej, o ile nie spełnią tej roli przyległe ulice, winien też zapewnić bezkolizyjną możliwość wjazdu do garażu, dostaw do bloku żywieniowego, odbiór odpadów i wywóz śmieci. Należy także zapewnić okazjonalną możliwość wjazdu pojazdów obsługi technicznej. b) Wejścia do budynków szkoły i przedszkola powinny wyznaczać placyki, wolne od ruchu kołowego, zaakcentowane zielenią i małą architekturą. Na placykach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie należy przewidzieć miejsca do parkowania rowerów. c) Plac zabaw i rekreacji dla przedszkola o powierzchni około 1000 m2 należy zlokalizować w sąsiedztwie części obiektu przeznaczonego na przedszkole. Teren ten winien być oddzielony (np. zielenią) od pozostałego obszaru. W obrębie projektowanych urządzeń zabawowych, które należy podzielić i dostosować do grup wiekowych, należy stosować syntetyczną nawierzchnię bezpieczną. d) Teren rekreacyjny dla szkoły o powierzchni około 700m2 należy wydzielić i projektować w sąsiedztwie części obiektu przeznaczonego dla klas I-III. Należy urządzić go jako plac zabaw dla dzieci młodszych, z klas I-III, z zastosowaniem nawierzchni syntetycznej bezpiecznej i zabawek dostosowanych do wieku uczniów. e) Dla szkoły należy zaprojektować zespół sportowy składający się z boiska wielofunkcyjnego z bieżnią prostą i okólną, skocznię do skoku w dal oraz siłownię zewnętrzną. Obiekty te winny być łatwo dostępne i skomunikowane bezkolizyjnie z zapleczem sali gimnastycznej .Należy przewidzieć oświetlenie terenu w obrębie tych urządzeń. f) Pozostałe elementy zagospodarowania terenu jak altany śmietnikowe należy projektować jako osobne dla każdej placówki zespołu oświatowego. Możliwe wbudowanie pomieszczeń na śmietniki w kubaturę obiektu, także osobnych dla każdej placówki. Należy zaprojektować ogrodzenie terenu po granicach działek oraz wygrodzenie terenu placówek pomiędzy sobą. g) Zieleń należy zaprojektować dla całości terenu. Proponowane gatunki roślin powinny uwzględniać bezpieczeństwo dzieci – nie stosować roślin kolczastych lub o toksycznych pędach czy owocach. Projektowane drzewa winny służyć częściowemu zacienieniu placów zabaw i rekreacji. Należy zaprojektować mini ogródki dla przedszkolaków. Na granicy terenów szkoły i przedszkola należy przewidzieć średnio wysokie żywopłoty jako zieleń izolacyjną. h) W obrębie terenu należy zaprojektować zbiornik retencyjny dla gromadzenia wód opadowych służących do podlewania terenów zielonych i instalacji spłukiwania WC 6) Instalacje: a) Zaopatrzenie w media i odbiór ścieków – zgodnie z zapisami planu miejscowego. b) Szczegóły dotyczące zaopatrzenia planowanej inwestycji w media będą ustalone ww okresie przed zleceniem projektu budowlanego. Należy przyjąć trzy odrębne obiegi instalacji i odrębne olicznikowanie dla szkoły, przedszkola i bloku żywieniowego. c) Należy przyjąć, że projektowany obiekt będzie wyposażony w następujące instalacje: - centralne ogrzewanie z sieci miejskiej - instalacja wody zimnej i ciepłej wraz z cyrkulacją - kanalizacja sanitarna - kanalizacja deszczowa - instalacja zastosowania wody deszczowej do spłukiwania WC - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - ciepło technologiczne dla wentylacji - klimatyzacja dla serwerowni i ewentualnie innych pomieszczeń, wg życzenia Inwestora - instalacja oświetlenia podstawowego - instalacja oświetlenia nocnego - instalacja oświetlenia awaryjnego - instalacja oświetlenia zewnętrznego - instalacja gniazd wtyczkowych - instalacja gniazd wtykowych do zasilania komputerów - instalacja zasilania odbiorów wentylacji mechanicznej - instalacja zasilania odbiorów teletechnicznych - instalacja sieci strukturalnej – internetowej i telefonicznej - instalacja domofonowa - instalacja rozgłoszeniowa - instalacja alarmowa i monitoringu - instalacja RTV-SAT, - instalacja solarna - instalacja odgromowa i przepięciowa - instalacja SAP – na życzenie Inwestora, - instalacja solarna – kolektory słoneczne dachowe,do ogrzewania ciepłe - wody użytkowej na życzenie Inwestora 6.1) Instalacja centralnego ogrzewania W planowanej inwestycji przewiduje się instalację centralnego ogrzewania wodną, pompową, dwururową , z rozdziałem dolnym – zasilanie z sieci miejskiej CO. Sposób zasilania zostanie określony przed zleceniem projektu budowlanego 6.2) Instalacje wodne i kanalizacji sanitarnej i i deszczowej - Przewiduje się zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej w ul. Chrobrego, odprowadzenie ścieków sanitarnych do kolektora w ul. Ziemowita z ewentualną przebudową istniejących sieci odprowadzenie wód opadowych do kolektora deszczowego w ul. Chrobrego oraz do zbiornika, zasilającego instalację zastosowania wody deszczowej do spłukiwania WC. - Przewiduje się budowę zewnętrznej instalacji hydrantowej lub rozbudowę istniejącej prowadzenie wewnątrz budynku instalacji wody zimnej i ciepłej, cyrkulacji, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 6.3) Instalacja wentylacji pomieszczeń W pomieszczeniach, w których wymagana ilość wymian powietrza przekracza dopuszczalną wartość dla wentylacji naturalnej oraz w pomieszczeniach o dużej intensywności wykorzystania powietrza z powodów technologicznych oraz innych, potrzebujących intensywnej wymiany powietrza dla zachowania właściwego klimatu, należy zaprojektować wentylację mechaniczną. W tych pomieszczeniach należy zaprojektować instalację nawiewno-wyciągową lub wywiewną z nawiewem powietrza z zewnątrz lub z pomieszczeń sąsiednich. Układy wentylacyjne należy wyposażyć w systemy odzysku ciepła i sterowanie wydajnością. W pozostałych pomieszczeniach wentylacja naturalna z grawitacyjnym lub mechanicznym wywiewem. Nawiew powietrza przez nawiewniki okienne. Wywiew grawitacyjny należy projektować ze wspomaganiem poprzez hybrydowe nasady kominowe. Nie przewiduje się stosowania schładzania powietrza w okresie letnim. 4. Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV): 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne, 71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów, 71246000-4 Określenie i spisanie ilości do budowy, 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi, 71313400-9 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne, 71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

II.3) Główny kod CPV 71200000-0
Dodatkowe kody CPV
71244000-0,
71246000-4,
71247000-1,
71313400-9,
71420000-8
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. O udział w Konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy spełniają następujące warunki art.22 ust. 1 oraz, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 3.1) doświadczenie zawodowe: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3.2) potencjał kadrowy: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3.3) potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 4) W zakresie warunku wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: 4.1) Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Uczestnika oświadczenia, o którym mowa w §V ust. 1 pkt 1) Regulaminu, 4.2) Wykluczenie wykonawcy następuje: a) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c (ustawy Pzp), jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; b) w przypadkach, o których mowa: - w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp), - w art. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; c) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; d) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; e) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 4.3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zapisów zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 4.4) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 4.5) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Nie

Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
Kryterium wartości kompozycji przestrzennej - 20
Kryterium wartości architektonicznych, programowych i funkcjonalno-przestrzennych - 65
Kryterium ekonomiki i realności realizacyjnej, ekonomiki eksploatacji oraz rozwiązań proekologicznych i ochrony energetycznej - 15
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 19/11/2018, godzina: 12:30
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
Polski
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
1. Uczestnik biorący udział w Konkursie winien złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, którego zawartość stanowić będzie wypełniony formularz wniosku o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do Regulaminu, (W przypadku składania wniosku przez Uczestników Konkursu ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Uczestnicy Konkursu składają jeden formularz) 2. Wraz z wnioskiem Uczestnik powinien złożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wymagane postanowieniami §V ust. 1 pkt 1) Regulaminu Konkursu zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu. 2) pełnomocnictwo do podpisania wniosku, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) złożonych wraz z wnioskiem. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 3) w przypadku składania wniosku przez Uczestników ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 2. Prace konkursowe należy składać 14.03.2019r. do godz. 12:30 w kancelarii ogólnej znajdującej się na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, pok. 211. Otwarcie prac konkursowych nastąpi w budynku Urzędu Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława pok. 215 dnia 14.03.2019r. o godz. 13:00.
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
1. Organizator konkursu przewiduje trzy nagrody pieniężne: 1) nagroda w wysokości 30.000,00 zł. 2) nagroda w wysokości 15.000,00 zł. 3) nagroda w wysokości 10.000,00 zł. 2. Organizator upoważnia Sąd Konkursowy do innego podziału nagród lub przyznania wyróżnień. Sąd może przyznać więcej niż jedną nagrodę danej rangi (pierwszą, drugą lub trzecią) jeśli różnice w punktacji będą znikome, a prace w opinii sądu będą na to zasługiwały. Sąd może również nie przyznać jednej, dwóch lub żadnej z nagród, a także nie przyznać wyróżnień, przyznać ich mniejszą lub większą od ustalonej w §XIII ust. 9 i 10 Regulaminu liczbę i inaczej podzielić łączną wartość przeznaczoną na nagrody, jeśli uzna że będzie to słuszne. W razie potrzeby sędziowie dokonają wszystkich ustaleń w tej dziedzinie po przedyskutowaniu ze sobą, zwykłą większością głosów. 3. Dwóch Uczestników, których prace zostaną w konkursie nagrodzone pierwszą i drugą nagrodą, zostaną ponadto zaproszeni do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie na podstawie tej pracy wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 4. Sąd Konkursowy może nie przyznać pierwszej nagrody, jeżeli żadna z przedstawionych prac nie otrzyma 65% możliwych do uzyskania punktów. 5. Sąd konkursowy może przyznać trzy wyróżnienia pieniężne o łącznej wartości 12 000.- złotych ( 5000.-zł + 4000.-zł + 3000.-zł ) 6. Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Nagrody i wyróżnienia podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami. Po zakończeniu konkursu a także po dokonaniu wypłat nagród i ewentualnych wyróżnień Organizator konkursu staje się właścicielem nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Nie
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Tak
Informacje dodatkowe:
1. Wypłacenie niniejszych nagród i wyróżnień nastąpi przelewem, po rozstrzygnięciu konkursu, w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty ustalenia wyników konkursu i nie dłuższym niż 30 dni od daty ostatecznego uprawomocnienia się wyników, po uprzednim wskazaniu kont bankowych uczestników konkursu. Jeśli praca nagrodzona lub wyróżniona będzie złożona przez zespół osób prawnych, osób fizycznych lub osób fizycznych i prawnych, warunkiem wypłacenia nagrody będzie wspólne oświadczenie autorów o podziale nagrody na poszczególnych autorów, przekazane Organizatorowi konkursu w formie oryginalnego pisemnego dokumentu. 2. Organizator konkursu zaprosi do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia dwóch Uczestników, których prace zostaną w konkursie nagrodzone pierwszą i drugą nagrodą dotyczących zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy w granicach określonych w pracy konkursowej Uczestnika Konkursu, który złożył w Konkursie pracę nagrodzoną pierwszą nagrodą. Zaproszenie zostanie przez Organizatora Konkursu wystosowane nie wcześniej niż 15 i nie później niż 30 dni po ogłoszeniu wyników konkursu. 3. Negocjacje w trybie negocjacji bez ogłoszenia zostaną przeprowadzone w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego (Organizatora Konkursu). Autorzy wybranych prac konkursowych zostaną powiadomieni oddzielnym pismem. 4. Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zaleceń do wybranej pracy konkursowej, natomiast Uczestnik konkursu, którego praca została nagrodzona pierwszą i drugą nagrodą, zobowiązuje się do ich wprowadzenia, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego (Organizatora Konkursu). Negocjacje będą dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej wykonywanej na podstawie pracy konkursowe, która otrzymała pierwszą nagrodę. 5. Znak Postępowania: ZP.271.29.2018. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Organizatora należy posługiwać się tym znakiem. 6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka korespondencja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postępowaniu Organizatorem i każdym z Uczestników jest jawna i prowadzona w sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich Uczestników, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w konkursie z zachowaniem tajności źródła pytania. 7. W postępowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Organizatora za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.1830), za pośrednictwem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w §VI niniejszego Regulaminu (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Zamawiający przewidział wyłącznie formę pisemną. 8. Uczestnik może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie w Regulaminie istotnych warunków zamówienia. Organizator jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania wniosków (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminie wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania wniosków tj.: 05.11.2018r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Organizator może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Organizator informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania Uczestników. 9. Jeżeli Organizator przedłuży termin składania wniosków, pozostaje on bez wpływy na bieg terminu składania wniosków, zapytań do Regulaminu. 10. Organizator prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Uczestnikom, którym doręczono Regulamin bez podawania źródła pytania oraz umieści treść odpowiedzi na stronie Zamawiającego www.bip.umilawa.pl. 11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej Regulaminu a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły