Dostosowanie budynku internatu w ZSCKR w Okszowie do wymogów przeciwpożarowych

Ogłoszenie dodano: 17.10.2018

Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego, Kolonia Okszów ul. Szkolna, 22105 Okszów (Lubelskie)

Miejsce: Okszów

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 31.10.2018, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 20.01.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510010701-N-2020 z dnia 20-01-2020 r.
Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Zorganizowanie, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Miasta Otwocka wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 637210-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 14115245600000, ul. Karczewska  48, 05-400  Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 7794296, e-mail m.staniak@opwik.com, d.weremko@opwik.com, faks 022 7794296 w. 10.
Adres strony internetowej (url): www.opwik.com
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zorganizowanie, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Miasta Otwocka wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
2/2019N
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zorganizowanie, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Miasta Otwocka wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1)zorganizowania i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Otwocka w zakresie następujących odpadów pochodzących z gospodarstw domowych: a)odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z remontów wykonywanych samodzielnie (do 150kg/miesiąc/gospodarstwo domowe); b)rozebrana stolarka okienna; c)opony pochodzące z samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony; d)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; e)meble i inne odpady wielkogabarytowe; f)surowce wtórne: tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych; metal, w tym odpady opakowaniowe z metalu; papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; opakowania wielomateriałowe; g)szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; h)chemikalia, w tym resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn oraz opakowania po tych środkach; i)odpady niebezpieczne, w tym: zużyte baterie i akumulatory ołowiowe zużyte baterie i akumulatory niklowo-kadmowe, j)odzież i tekstylia; 2) transportu przyjętych odpadów do instalacji oraz zagospodarowanie ich.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90512000-9

Dodatkowe kody CPV: 90500000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 586799.79
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Remondis Otwock Sp. z o.o.
Email wykonawcy: otwock@remondis.pl
Adres pocztowy: ul. Johna Lennona 4
Kod pocztowy: 05-400
Miejscowość: Otwock
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 633743.77
Oferta z najniższą ceną/kosztem 633743.77
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 633743.77
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły