Opracowanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice oraz opracowanie zmian planu miejscowego miejscowości Werbkowice i Turkowice.

Ogłoszenie dodano: 02.10.2018

Zamawiający: Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Zamojska, 22-550 Werbkowice (Lubelskie)

Miejsce: Werbkowice

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 20.12.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 19.10.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 17.01.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510009964-N-2020 z dnia 17-01-2020 r.
Gmina Kielce: Wytworzenie i dostawa tablic rejestracyjnych w roku kalendarzowym 2020 oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 630686-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kielce, Krajowy numer identyfikacyjny 29100934300000, ul. Rynek  1, 25-303  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676146, e-mail iwona.franki@um.kielce.pl, faks 41 3676141.
Adres strony internetowej (url): www.um.kielce.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wytworzenie i dostawa tablic rejestracyjnych w roku kalendarzowym 2020 oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
A-II.271.28.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie i dostawa tablic rejestracyjnych w roku kalendarzowym 2020 do siedziby Zamawiającego oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku. 2. Zamawiający przewiduje dostawę tablic rejestracyjnych do siedziby Zamawiającego w następujących ilościach: - tablice rejestracyjne samochodowe - 37 000 sztuk, - tablice motocyklowe - 800 sztuk, - tablice motorowerowe - 200 sztuk, - profesjonalne tablice rejestracyjne samochodowe – 50 sztuk, - profesjonalne tablice motocyklowe – 20 sztuk, - profesjonalne tablice motorowerowe – 20 sztuk. 3. Ilość zamawianych tablic rejestracyjnych może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. 4. Wykonawca umożliwi składanie zamówień drogą elektroniczną poprzez bezpłatne udostępnienie Zamawiającemu programu zarządzającego zamówieniami na tablice rejestracyjne. 5. Dostawy będą odbywać się partiami według potrzeb Zamawiającego. 6. Tablice należy dostarczać w trwałych opakowaniach zawierających po 50 szt. tablic, opisanych w czytelny sposób z podaniem przedziału numerów rejestracyjnych. 7. Termin dostawy jednej partii nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, a w przypadku wtórników tablic - 3 dni robocze. 8. Tablice rejestracyjne muszą być zgodne z wzorem i wymaganiami określonymi w przepisach obowiązujących na dzień ich dostawy do siedziby Zamawiającego. 9. Okres gwarancji na dostarczone tablice nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia wydania tablic rejestracyjnych właścicielowi w celu oznaczenia pojazdu. 10. Okres gwarancji na przedmiot dostawy stanowi kryterium oceny ofert. Sposób oceny ofert w tym kryterium opisano w rozdz. XX siwz. 11. Odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych będzie odbywać się przynajmniej raz na dwa tygodnie na koszt Wykonawcy. 12. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 14721000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 365853.67
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe A.Z. Wenus D.W.A. s.c.
Email wykonawcy: biuro@dwareklamy.pl
Adres pocztowy: ul. Stokowa 1A
Kod pocztowy: 25-702
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 416198.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 416198.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 416198.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły