1. MODERNIZACJA CHODNIKA UL. PADEREWSKIEGO 14-16 ORAZ PIŁSUDSKIEGO 3 2. MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI – ULICA WEWNĄTRZOSIEDLOWA KOCHANOWSKIEGO 6 – WOJSKA POLSKIEGO 5 3. MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 42

Ogłoszenie dodano: 18.09.2018

Zamawiający: Gmina Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich, 44120 Pyskowice (Śląskie)

Miejsce: Pyskowice

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 03.10.2018, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 31.10.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Pyskowice: 1. MODERNIZACJA CHODNIKA UL. PADEREWSKIEGO 14-16 ORAZ PIŁSUDSKIEGO 3 2. MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI – ULICA WEWNĄTRZOSIEDLOWA KOCHANOWSKIEGO 6 – WOJSKA POLSKIEGO 5 3. MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 42
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pyskowice, krajowy numer identyfikacyjny 27625759300000, ul. ul. Strzelców Bytomskich  3 , 44120   Pyskowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 326 000, e-mail przetargi@pyskowice.pl, faks 323 326 002.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.pyskowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.pyskowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach w Biurze Obsługi Interesanta pok. 107 (parter)
Adres:
ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. MODERNIZACJA CHODNIKA UL. PADEREWSKIEGO 14-16 ORAZ PIŁSUDSKIEGO 3 2. MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI – ULICA WEWNĄTRZOSIEDLOWA KOCHANOWSKIEGO 6 – WOJSKA POLSKIEGO 5 3. MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 42
Numer referencyjny: GK.271.050.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn: 1.1 MODERNIZACJA CHODNIKA UL. PADEREWSKIEGO 14-16 ORAZ PIŁSUDSKIEGO 3 Rozebranie chodników, z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej: 467,70 m2 Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej: 376,20 m2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm: 7,1 m2 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej: 35,50 m Odwóz i utylizacja gruzu: 29,92 m3 Korytowanie na gł 20 cm wraz z odwozem i utylizacją pod chodnik wraz z wywozem i utylizacją: 345,85 m3 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 326,80 m2 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - podbudowa chodnika: 312,60 m2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary: 312,60 m2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka integracyjna na przejściach: 14,20 m2 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową: 376,00 m Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m wraz z ławą i wykonaniem rowka: 35,50 m2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm: 7,10 m2 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych: 2 szt Zieleń humusowanie gr humusu 5 cm wraz z obsianiem trawą: 362 m2 1.2. MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI – ULICA WEWNĄTRZOSIEDLOWA KOCHANOWSKIEGO 6 – WOJSKA POLSKIEGO 5 Ustawienie zabezpieczeń, montaż znaków związanych z czasową organizacją ruchu dla 1 kpl wszystkich prac Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,08 km Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z kostki betonowej na podsypce piaskowej MATERIAŁ DO PONOWNEJ ZABUDOWY 22,86 m2 Rozebranie krawężników 15x30 cm wraz z ławami: 116 m Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm wraz z odwozem i utylizacją : 258 m2 Krawężniki betonowe 15x30 cm wraz z wykonaniem ław: 116 m Montaż wpustu wraz z przykanalikiem i robotami ziemnymi: 1 kpl Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi wraz z utylizacją: 103,20 m2 Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm: 258 m2 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm: 258 m2 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm: 258 m2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo -piaskowej: 258 m2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej KOSTKA Z ODZYSKU (chodnik): 22,86 m2 1.3. MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 42 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych : 0,019 ha Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm: 15 m Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm: 142,5 m2 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem i utylizacją: 83 m Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm: 190 m2 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV: 190 m2 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm: 190 m2 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową: 83 m Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej: 190 m2 Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia certyfikatów, deklaracji użytkowych itp. i uzyskania akceptacji Inspektora. Wykonawca wykona na własny koszt badanie nośności gruntu (podłoże zagęścić do nośności G1) we wskazanych miejscach przez Inspektora. Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 5a - 5f do SIWZ, przedmiarem robót załączniki nr 4a - 4c do SIWZ, projekt techniczny załącznik 8a - 8c do SIWZ oraz projekt zagospodarowania terenu załącznik nr 9a – 9c do SIWZ. Przedmiar robót pełni funkcję pomocniczą. UWAGA: Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę obowiązuje w całym okresie obowiązywania umowy i nie podlega zmianie. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na przedmiot zamówienia. 2. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał oględzin miejsca budowy na etapie sporządzania ofert celem sprawdzenia warunków panujących w terenie oraz dostosowania wykonywanych prac do istniejącej nawierzchni. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy w ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe opłaty związane z wykonywanymi robotami, a wynikającymi z zakresu robót. 3. Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego na kwotę podaną w ofercie. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa zawierająca wszelkie koszty związane z realizacją zadania, a w szczególności związane z robotami przygotowawczymi, koszty urządzenia i utrzymania placu budowy, uporządkowania terenu po wykonaniu robót oraz wszelkie inne – potrzebne dla prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca w cenie wykonania robót winien uwzględnić wszystkie koszty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, z projektu budowlanego, przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych załączonych w SIWZ dla będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 4. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje również: - organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, - opracowanie inwentaryzacji fotograficznej terenu budowy przed wykonaniem zadania, - sporządzenia dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności robót zanikających, - wszelkich innych dodatkowych kosztów poza wyżej wymienionymi, które są związane z wykonaniem niniejszego zamówienia, a także wynikających ze wszystkich obowiązków Wykonawcy opisanych w SIWZ, a w szczególności w umowie, oraz tych obowiązków, które nie zostały wyszczególnione, lecz są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. 5. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót z zastrzeżeniem ,iż powyższe dotyczy etapu prac wyszczególnionego w niniejszej siwz. 6. Gwarancja będzie zgodna z ofertą, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 5 lata na wykonane roboty i wbudowane materiały. Rękojmia będzie zgodna z okresem gwarancji. W przypadku, gdy warunkiem utrzymania zadeklarowanej przez Wykonawcę gwarancji są przeglądy gwarancyjne (w częstotliwości określonej przez Wykonawcę np. jeden przegląd lub więcej) obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie wartości tych przeglądów w cenie ryczałtowej określonej w ofercie. 7. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1570) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. 8. Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia 8.1. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w koszty bezpośrednie robót ujęte w przedmiarze robót) były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową (robotami) oraz dostawców materiałów budowlanych. 8.2. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonego szczegółowo w umowie. 9. Rozwiązania równoważne 9.1. Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) parametrów jakościowy, b) estetycznym, należy zachować walory estetyczne elementu np. wygląd krawężników, kostki brukowej: kolorystyka, brak uszczerbień, położenie w linii prostej, normatywny odstęp materiału od siebie, nawiązanie się do istniejącej nawierzchni, brak ubrudzeń materiału. c) funkcjonalnym d) materiałowym ( technologicznym), Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1570) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. e) gabarytowym, f) technologicznych g) bezpieczeństwa - wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać znaki bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, atesty lub aprobaty technicznej lub certyfikaty zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie. 9.2. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”. 9.3. Ilekroć w dokumentacji, mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. Dostępność dla osób niepełnosprawnych: Nawierzchnia musi być równa, a wysokość ułożonej nawierzchni w miejscach przejść dla pieszych musi być dostosowana do wysokości istniejącego krawężnika w miejscu przejść dla pieszych i nie może być większe niż 2 cm. W miejscach przejść dla pieszych należy zabudować kostkę wypustkową o szerokości 40 cm czerwoną.

II.5) Główny kod CPV: 45233252-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233253-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
oln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia podpisania umowy. 2. Termin wykonania zamówienia zgodnie z ofertą lecz nie dłużej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin wykonania jest poza cenowym kryterium oceny oferty, o którym mowa w rozdziale XXIV pkt 1.3, SIWZ 3. Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 4. Terminem zakończenia umowy jest pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru robot.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), 2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa60,00
okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy15,00
termin wykonania zadania15,00
wysokość kary umownej 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1.1 Ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przez dostosowanie stawki podatku do stawki obowiązującej, przy czym kwota netto obowiązująca w dniu zawarcia umowy nie ulega zmianie. 1.2 Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu umowy wskutek wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, wówczas wymagane jest zawarcie aneksu do umowy. Wartość dodatkowych robót ( każdej kolejnej zmiany) nie może przekroczyć 50% pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. W takiej sytuacji Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, uwzględniając zaakceptowane przez Zamawiającego protokoły konieczności dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz dołączy dokumenty potwierdzające wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku konieczności wyceny robót, których ceny jednostkowe zostały ujęte w wycenionym Przedmiarze robót dla danego zadania, rozliczenie nastąpi na ich podstawie. W przypadku konieczności wyceny robót, których ceny jednostkowe nie zostały ujęte w wycenionym Przedmiarze robót i nie można ich wycenić poprzez interpolację uwzględniając opis w pozycji w Kosztorysie ofertowym, wówczas rozliczenie ich nastąpi na postawie Katalogów Nakładów Rzeczowych i minimalnych cen Robocizny, sprzętu, materiałów itd. ( dla województwa śląskiego) publikowanych w biuletynie SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wykonanie tych robót. 1.3. Ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego. 2. Zmiana terminu wykonania robót przez jego przedłużenie o okres odpowiadający liczbie dni, w których prace były wstrzymane z powodu: 2.1. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Udowodnienie, że wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne leży po stronie Wykonawcy. 2.2. wystąpienia konieczności uprzedniego wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 2.3 braku dostępności do miejsc niezbędnych do wykonania umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np. gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 2.4 działania siły wyższej, tj. zaistnienia wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia i niemożliwych do zapobieżenia - wojna, klęska żywiołowa, strajki, 2.5 decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych), 2.6 wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, 2.7 wystąpienia nieprzewidywalnych skutków eksploatacji górniczej. 3. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy z powodu: 3.1 zmian technologicznych - o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane następującymi okolicznościami: a. pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających uzyskanie lepszej jakości robót, b. pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji. 3.2 konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 4. Zmiana podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, także w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty może nastąpić za pisemną zgodą Zamawiającego wtedy, gdy Wykonawca wystąpi z takim wnioskiem do Zamawiającego. W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nowy podwykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca tj. pozwalający spełnić warunki podane w SIWZ. 5. Zmiana poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu ceny umownej na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-03, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Do oferty należy dołączyć: 1. Oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy Pzp) 2. Oświadczenie, że: Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń Wykonawca zapoznał się z postanowieniami załączonego do specyfikacji wzoru umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń, Przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia, Wykonawca jest związany z niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SIWZ Wykonawca wypełnił obowiązek informacyjny przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4.1. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim. 4.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. 4.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4.5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. 4.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 5. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana. 6. Oferta wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami musi być złożona w kopercie trwale zaklejonej oraz opisanej. 7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”. 8. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 8.1. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. 8.2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”. 8.3. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem. II. 1. Z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ, 2. Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, 3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie Zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie, wskazującej sposób płatności przez Zamawiającego na ich rzecz, 4. W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru, 5. Wykonawca, którego oferta została wybrana, po wyborze oferty - w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - przedłoży, zawartą na czas obowiązywania niniejszej umowy, umowę (lub umowy) ubezpieczenia odpowiedzialności związaną z realizacją przedmiotowej umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującą swym zakresem co najmniej szkody powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 150.000,00 zł. 6.Wykonawca, którego oferta została wybrana po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawi Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopię uprawnień budowlanych (drogowych) kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wraz z uzyskaniem uprawnień przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65). 7. Przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu sporządzonego w formie szczegółowej, wskazującego wyliczenie ceny ofertowej podanej w ofercie na formularzu ofertowym (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ). 8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy oświadczenie Zamawiającemu o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, o której mowa w § 7, załącznika nr 6 do SIWZ (wzór umowy) Uwaga: Nie złożenie dokumentów i oświadczeń o których mowa w punktach 3, 5, 6, 7, 8 będzie przez Zamawiającego traktowane jako odmowa podpisania umowy. III. Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 18 wzoru umowy ( załącznik nr 6 do SIWZ) w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 wzoru umowy ( załącznik nr 6 do SIWZ). 1.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: pieniądzu - należy wpłacać przelewem na konto PKO BP S.A. nr 61 1020 2528 0000 0902 0480 4870 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Uwaga: Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach: 2.1. 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania ostatniego protokołu odbioru końcowego (całkowitego wykonania zamówienia) i uznania zadań przez Zamawiającego za należycie wykonane, 2.2. 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady ostatniego zadania. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w pkt 2.1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunie w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub będzie w trakcie usuwania tych wad. 4. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy gwarancją bankową lub ubezpieczeniową, Zamawiający wskazuje wzór obowiązującej gwarancji (zał. nr 7a i 7b do SIWZ)
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły