Wymiana dźwigów szpitalnych wraz z remontem szybów windowych i wewnętrznych instalacji elektrycznych w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie dodano: 29.08.2018

Zamawiający: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Szpitalna, 41-250 Czeladź (Śląskie)

Miejsce: Czeladź

Rodzaj przetargu: dostawy

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 06.09.2018, godzina: 09:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 25.09.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 500230166-N-2018 z dnia 25-09-2018 r.
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej: Wymiana dźwigów szpitalnych wraz z remontem szybów windowych i wewnętrznych instalacji elektrycznych w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 610370-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 27820930000000, ul. Szpitalna  40, 41-250  Czeladź, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (032) 7637636, e-mail przetargi@pzzoz.bedzin.pl, faks (032) 2651430.
Adres strony internetowej (url): www.pzzoz.bedzin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana dźwigów szpitalnych wraz z remontem szybów windowych i wewnętrznych instalacji elektrycznych w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZA.381.27.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę wmiany dźwigów szpitalnych, a w szczególności prace demontażowe, montażowe, remontowe oraz inne czynności związane z wymianą dźwigów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 42416100-6

Dodatkowe kody CPV: 45215140-0, 45310000-3, 45311000-0, 45313100-5, 50750000-7, 45215140-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 503280.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: LIFT BUD Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Woźniaka 11
Kod pocztowy: 40-389
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 619034.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 619034.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 669120.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Kujawsko-pomorskie

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły