„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Koczała, powiat człuchowski, woj. pomorskie”.

Ogłoszenie dodano: 06.08.2018

Zamawiający: Gmina Koczała, ul. Człuchowska, 77220 Koczała (Pomorskie)

Miejsce: Koczała

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 12.11.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 22.08.2018, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 18.09.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 500223688-N-2018 z dnia 18-09-2018 r.
Gmina Koczała: Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Koczała, powiat człuchowski, woj. pomorskie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 585631-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Koczała, Krajowy numer identyfikacyjny 53761600000, ul. ul. Człuchowska  27, 77220   Koczała, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 574 258, e-mail koczala@koczala.pl, faks 598 574 073.
Adres strony internetowej (url): koczala.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Koczała, powiat człuchowski, woj. pomorskie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ADM.271.2.2.2018.KMG
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: - planowana inwestycja zakłada budowę infrastruktury turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych Szlak Rzeki Brdy: 1) przystań kajakowa i pole biwakowe w Starej Brdzie Pilskiej oraz przystań kajakowa w Płociczu; 2) oznakowanie szlaków kajakowych na terenie gminy Koczała.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 43325000-7

Dodatkowe kody CPV: 44423400-5, 34992200-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury, w zakresie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10638.75
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Koneser - Piotr Kusz
Email wykonawcy: piotr.kusz@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Towarowa 10
Kod pocztowy: 77-220
Miejscowość: Człuchów
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy:
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 12133.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12133.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12133.95
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury, w zakresie
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) unieważnia się część 1 zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem oferty podał, iż zamierza przeznaczyć na finansowanie części 1 zamówienia kwotę brutto w wysokości 177.627,63 zł. Zaoferowana cena przez Wykonawcę dla części 1 zamówienia to kwota brutto 275.432,67 zł, a zatem przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły