Remont ul. Moniuszki

Ogłoszenie dodano: 27.07.2018

Zamawiający: Gmina Knurów, ul. dr. Floriana Ogana, 44190 Knurów (Śląskie)

Miejsce: Knurów

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 20.08.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 25.09.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 500229582-N-2018 z dnia 25-09-2018 r.
Gmina Knurów: Remont ul. Moniuszki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 595511-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Knurów, Krajowy numer identyfikacyjny 27625758700000, ul. ul. dr. Floriana Ogana  5, 44190   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 392 308, e-mail zp@knurow.pl, faks 32 2351521, 3392292.
Adres strony internetowej (url): www.knurow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont ul. Moniuszki
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.2.52.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnię dróg wewnętrznych, 2) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. II głębokości 25 cm pod drogi, 3) roboty ziemne wykonywane koparkami 0,4 m3 w ziemi kat. II uprzednio zmagazynowanej z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (uwzględnić koszty wywozu i koszty składowania), 4) ręczne profilowanie koryta, 5) wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 12 cm po zagęszczeniu, 6) rowki (pogłębienie) pod ławę, 7) wykonanie ławy betonowej (na mokro) grubości 10 cm pod brukowiec, 8) obramowanie jezdni brukowcem (materiał inwestora) na uprzednio przygotowanej ławie betonowej, 9) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo – piaskowej, 10) regulacja pionowa włazów kanalizacji sanitarnej, 11) regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych lecz z wymianą przykryw na Ø 1200 i osadzenie włazu Ø 600, 12) wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km, 13) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 14) przewiezienie wcześniej spryzmowanego brukowca samochodami z miejsca załadunku do miejsca wbudowania – 3,5 km i przygotowania do zabudowy. 2.Szczegółowy zakres robót określają: uproszczony projekt wykonania robót, przedmiar robót, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ustalenia wynikające z wzoru umowy. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych. 3.Wykonawca zapewni do kierowania robotami osobę na stanowisko kierownika budowy w specjalności drogowej. 4.W przypadku konieczności prowadzenia prac w innych branżach, Wykonawca zapewni osobę dla każdej z branż, posiadającą odpowiednie uprawnienia i spełniającą wymagania określone w art 12 ust. 7 lub art 12a ustawy Prawo budowlane. 5.Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot prac zgodnie z warunkami gwarancji określonymi w załączniku nr 4 do wzoru umowy, na okres zadeklarowany w ofercie, nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233200-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 139360.85
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MB Mirosława Sternal
Email wykonawcy: mbsternal@gmail.com
Adres pocztowy: ul.Gliwicka 27
Kod pocztowy: 47-224
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 164511.15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 164511.15
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 164511.15
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Kujawsko-pomorskie

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły