„REMONT DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH W ROKU 2018 – UŁOŻENIE PŁYT BETONOWYCH, ZBROJONYCH TYPU JOMB”.

Ogłoszenie dodano: 27.07.2018

Zamawiający: Gmina Myszków, Kościuszki, 42-300 Myszków (Śląskie)

Miejsce: Myszków

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 13.08.2018, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 25.09.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 500230181-N-2018 z dnia 25-09-2018 r.
Gmina Myszków: „REMONT DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH W ROKU 2018 – UŁOŻENIE PŁYT BETONOWYCH, ZBROJONYCH TYPU JOMB”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 595099-N-2018 z dnia 2018-07-26 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Myszków, Krajowy numer identyfikacyjny 151398497, ul. Kościuszki  26, 42-300  Myszków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (34)3132682, e-mail zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl, faks (34)3135029.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miastomyszkow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„REMONT DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH W ROKU 2018 – UŁOŻENIE PŁYT BETONOWYCH, ZBROJONYCH TYPU JOMB”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.40.2018.JG
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2018r. robót budowlanych polegających na remontach dróg o nawierzchniach gruntowych w roku 2018 poprzez ułożenie płyt betonowych, zbrojonych typu JOMB. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac: 1) ulica Buraczana:  wykonanie koryta gł. 40 cm na całej szerokości jezdni o powierzchni: 420,00 m2,  wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 5 cm – 420,00 m2,  wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 20 cm – 420,00 m2,  ułożenie nawierzchni z płyt betonowych zbrojonych typu JOMB na podsypce z kruszywa łamanego 0/4 gr. 3cm, w układzie dwuśladowym, o powierzchni: 180,00 m2,  wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytami tłuczniem kamiennym: 240m2,  zasypanie otworów w płytach IOMB grysem kamiennym 4/16: 180m2, 2) ulica Chmielna:  wykonanie koryta gł. 40 na całej szerokości jezdni o powierzchni: 385,00 m2,  wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 5 cm – 385,00 m2,  wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 20 cm – 385,00 m2,  ułożenie nawierzchni z płyt betonowych zbrojonych typu JOMB na podsypce z kruszywa łamanego 0/4 gr. 3cm, w układzie dwuśladowym, o powierzchni: 165,00 m2,  wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytami tłuczniem kamiennym: 220m2,  zasypanie otworów w płytach IOMB grysem kamiennym 4/16: 165m2, 3) ulica Orla:  wykonanie koryta gł. 40 cm na całej szerokości jezdni o powierzchni: 315,00 m2,  wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 5 cm – 315,00 m2,  wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 20 cm – 315,00 m2,  ułożenie nawierzchni z płyt betonowych zbrojonych typu JOMB na podsypce z kruszywa łamanego 0/4 gr. 3cm, w układzie dwuśladowym, o powierzchni: 135,00 m2,  wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytami tłuczniem kamiennym: 180m2,  zasypanie otworów w płytach IOMB grysem kamiennym 4/16: 135m2, 4) ulica Grabowa:  wykonanie koryta gł. 40 na całej szerokości jezdni o powierzchni: 560,00 m2,  wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 5 cm – 560,00 m2,  wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 20 cm – 560,00 m2,  ułożenie nawierzchni z płyt betonowych zbrojonych typu JOMB na podsypce z kruszywa łamanego 0/4 gr. 3cm, w układzie dwuśladowym, o powierzchni: 240,00 m2,  wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytami tłuczniem kamiennym: 320m2,  zasypanie otworów w płytach IOMB grysem kamiennym 4/16: 240m2, Łączna powierzchnia nawierzchni do wykonania z płyt betonowych, zbrojonych, typu JOMB wynosi: 720,00 m2. Materiał na wykonanie robót budowlanych dostarcza Wykonawca. 3. Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania oraz technologia ich wykonania zostały określone w „Dokumentacji do wykonania zamówienia”, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 5. Kody CPV: 1) Główny kod:  45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic, 2) Dodatkowe kody: ­ 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg. 8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 10. Zamawiający wymaga aby po wykonaniu robót budowlanych został zapewniony dostęp dla wszystkich użytkowników dróg, w tym osób niepełnosprawnych. 11. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności polegające na wykonaniu podbudowy dróg oraz nawierzchni drogowych z płyt drogowych betonowych, zbrojonych, typu JOMB były w okresie realizacji zamówienia zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 12. Zamawiający nie dopuszcza do: 1) składania ofert wariantowych, 2) składania ofert częściowych. 13. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia umowy ramowej; 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 4) rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233252-0

Dodatkowe kody CPV: 45233142-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 135088.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MAREK RAJCZYK PRZEWÓZ ZAROBKOWY „ZŁOMOTEX-TRANS”
Email wykonawcy: zlomotex@op.pl
Adres pocztowy: Choroń, ul. Wolności 129
Kod pocztowy: 42-360
Miejscowość: Poraj
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 222088.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 209643.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 222088.68
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Kujawsko-pomorskie

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły