Modernizacja DPS,os. Szkolne 28- Modernizacja łazienek i przebudowa pomieszczeń dziennego pobytu w budynku Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 w Krakowie

Ogłoszenie dodano: 25.07.2018

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, os. Szkolne, 31977 Kraków (Małopolskie)

Miejsce: Kraków

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 08.08.2018, godzina: 09:40 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 20.09.2019 04.09.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510195970-N-2019 z dnia 17-09-2019 r.
Gmina Oborniki Śląskie: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Oborniki Śląskie, w ramach projektu: "Nowoczesna edukacja w gminach Wisznia Mała i Oborniki Śląskie"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Edukacja, Numer i nazwa Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 583965-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Oborniki Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 93193508100000, ul. ul. Trzebnicka  1, 55-120  Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3103519, 3103536, e-mail inwestycje@oborniki-slaskie.pl, faks 713 102 295.
Adres strony internetowej (url): www.oborniki-slaskie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Oborniki Śląskie, w ramach projektu: "Nowoczesna edukacja w gminach Wisznia Mała i Oborniki Śląskie"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.85.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych do następujących placówek edukacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Oborniki Śląskie: - Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 24 55 - 120 Oborniki Śląskie, - Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 33 55-120 Oborniki Śląskie, - Szkoła Podstawowa w Pęgowie Pęgów ul. Główna 101 55-120 Oborniki Śląskie, - Szkoła Podstawowa w Osolinie Osolin ul. Piłsudskiego 5 55-120 Oborniki Śląskie, - Szkoła Podstawowa w Urazie Uraz, ul. Wołowska 55 55-120, Oborniki Śląskie. Produkty będące przedmiotem zamówienia należy dostarczyć na adresy poszczególnych jednostek edukacyjnych. Zamówienie obejmuje dostawę (na własny koszt Wykonawcy, osobiście, bez udziału kuriera) wraz z transportem, rozładunkiem i wniesieniem sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, zakres zamówienia obejmuje także montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia. Zamawiane produkty muszą być nowe, nigdy nie używane, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz muszą być wolne od obciążeń prawami osób trzecich. Dostarczone produkty muszą posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami oraz certyfikaty bezpieczeństwa. Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt komputerowy i multimedialny oraz pomoce dydaktyczne gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. Wszystkie nazwy własne użyte w dokumentacji przetargowej, określające typ produktu lub producenta są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe, funkcjonalne i użytkowe produktu. Zadanie jest dofinansowane z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Edukacja, Numer i nazwa Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Zadanie podzielono na dwie części. Zadanie częściowe nr 1 - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu komputerowego i multimedialnego: 1. Laptop I w ilości 18 sztuk. 2. Laptop II w ilości 8 sztuk. 3. Komputer stacjonarny w ilości 16 sztuk. 4. Monitor komputerowy w ilości 16 sztuk. 5. Tablica interaktywna w ilości 2 sztuk. 6. Projektor ultra krótkoogniskowy w ilości 1 sztuki. 7. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe w ilości 1 sztuki. 8. Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe w ilości 1 sztuki. 9. Drukarka laserowa w ilości 3 sztuk. 10. Tablet w ilości 5 sztuk. 11. Laminator A4 w ilości 1 sztuki. 12. Laminator A3 w ilości 1 sztuki. 13. Głośniki komputerowe w ilości 1 zestawu. Szczegółowy opis produktów objętych dostawą w zadaniu częściowym nr 1 zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis sprzętu komputerowego i multimedialnego. Zadanie częściowe nr 2 - Dostawa pomocy dydaktycznych Zadanie obejmuje dostawę następujących pomocy dydaktycznych: 1. Robot I w ilości 1 sztuki. 2. Zestaw do samodzielnego konstruowania robota w ilości 1 sztuki. 3. Robot II w ilości 4 sztuk. 4. Robot III w ilości 2 sztuk. 5. Robot podłogowy w ilości 1 sztuki. 6. Zestaw maszyny proste w ilości 1 sztuki. 7. Jeżdżący model z napędem wodorowym w ilości 1 sztuki. 8. Barwny krążek Newtona z napędem ręcznym w ilości 1 sztuki. 9. Zestaw pryzmatów w ilości 1 sztuki. 10. Eksperymenty z przekładnią w ilości 1 sztuki. 11. Silniczek elektryczny w ilości 1 sztuki. 12. Energetyka wiatrowa w ilości 1 sztuki. 13. Mały zestaw magnetyczny w ilości 1 sztuki. 14. Zestaw magnetycznych atrakcji w ilości 1 sztuki. 15. Pomiary energii - Zestaw do energii odnawialnej w ilości 1 sztuki. 16. Zestaw do przeprowadzania praktycznych eksperymentów z dziedziny fizyki z czujnikami I w ilości 1 kompletu. 17. Zestaw do przeprowadzania praktycznych eksperymentów z dziedziny fizyki z czujnikami II w ilości 1 kompletu. 18. Mikroskop jajo w ilości 1 sztuki. 19. Zestaw plansz dydaktycznych w ilości 1 kompletu. 20. Burza mózgów w ilości 1 sztuki. 21. Zestaw do konstruowania układów elektronicznych w ilości 2 sztuk. 22. Generator Van De Graaffa z elektrodą kulistą i napędem elektrycznym w ilości 1 sztuki. 23. Model człowieka w ilości 1 sztuki. 24. Model serca w ilości 1 sztuki. 25. Model oka w ilości5 sztuk. 26. Stacja meteorologiczna w ilości 1 sztuki. 27. Zestaw 45 skał w ilości 1 sztuki. 28. Model ziemia, księżyc i słońce w ilości 2 sztuk. 29. Zestaw piłek planet w ilości 1 sztuki. 30. Zestaw do budowy struktur chemicznych w ilości 6 sztuk. 31. Zestaw szachowy w ilości 2 sztuk. 32. Zestaw do elektrolizy w ilości 1 sztuki. 33. Zestaw odczynników chemicznych w ilości 1 sztuki. 34. Zestaw metali i niemetali w ilości 1 sztuki. 35. Dynamometry w ilości 2 sztuk. 36. Magnetyczne przybory matematyczne w ilości 2 kompletów. 37. Zestaw 8 brył "2w1" rozkładanych z siatkami w ilości 2 sztuk. 38. Tablica suchościeralna magnetyczna biała 100x80 cm z nadrukiem w ilości 1 sztuki. 39. Lornetka w ilości 1 sztuki. 40. Kalejdoskop zawodów 10 filmów w ilości 1 zestawu. 41. Autoprezentacja część I - Savoir-vivre w pracy w ilości 1 sztuki. 42. Autoprezentacja część II - Jak wywrzeć dobre wrażenie w ilości 1 sztuki. 43. Autoprezentacja część III - Mowa ciała w praktyce w ilości 1 sztuki. 44. Maszyna elektrostatyczna (in. Maszyna Wimshursta) w ilości 1 sztuki. 45. Maszyna do mieszania barw w ilości 1 sztuki. 46. Stacja pogody modułowa wbijana w ilości 1 sztuki. 47. Przewodnik i atlas interaktywny po Polskich Parkach Narodowych w ilości 1 sztuki. 48. Zestaw do badania powietrza w ilości 1 sztuki. 49. Zestaw do wykrywania i badania właściwości białek w ilości 1 sztuki. 50. Model kwiatu z zalążnią i zalążkiem w ilości 1 sztuki. 51. Przyrząd do elektrolizy wody w ilości 8 sztuk. 52. Zestaw podstawowy szkła i wyposażenia laboratoryjnego w ilości 8 kompletów. 53. Mikroskop w ilości 8 sztuk. 54. Mówiąca książka do nauki języka angielskiego w ilości 4 sztuk. 55. Multimedialny pakiet logopedyczny I w ilości 1 sztuki. 56. Multimedialny pakiet logopedyczny II w ilości 1 sztuki. 57. Multimedialny pakiet logopedyczny III w ilości 1 sztuki. 58. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek w ilości 1 kompletu. 59. 100-wyrazowy Test Artykulacyjny w ilości 1 kompletu. 60. Odwagi: 7 historyjek obrazkowych w ilości 1 kompletu. 61. Obrazy - co się zadziało? W ilości 1 kompletu. 62. Zestaw dodatkowych listków do Drzewka smutku i radości w ilości 1 sztuki. 63. Puszki szmerowe w ilości 1 kompletu. 64. Pewny start. Poznać i zrozumieć uczucia w ilości 1 kompletu. 65. Matematyka zadania tekstowe - Program do tablicy interaktywnej - Multilicencja szkolna w ilości 1 sztuki. 66. Lekcjoteka Matematyka dla klas 4-8 szkoły podstawowej - program do tablic interaktywnych w ilości 1 sztuki. 67. Eduterapeutica Gimnazjum Dyskalkulia i Dysleksja. Karty pracy /12-15 lat/ w ilości 1 sztuki. Szczegółowy opis produktów objętych dostawą w zadaniu częściowym nr 2 zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ - Opis pomocy dydaktycznych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30213000-5, 30213100-6, 30231300-0, 32322000-6, 32342412-3, 38652100-1, 42994230-1, 48000000-8, 39162100-6, 39162000-5, 39162110-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 93219.51
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CPU ZETO Sp. z o.o.
Email wykonawcy: pbox@cpu-zeto.pl
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wielkopolskich 20
Kod pocztowy: 58-500
Miejscowość: Jelenia Góra
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 95965.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 95965.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 112729.50
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
W postępowaniu wpłynęły oferty z cenami: 1. 95 965,80 zł + kwota odwrotnego obciążenia podatkiem VAT 10 345,86 zł, 2. 112 729,50 zł 3. 103 311,00 zł + kwota odwrotnego obciążenia podatkiem VAT 11 247,00 zł

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art. 93. ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.): cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W zadaniu częściowym nr 2 wpłynęła jedna oferta, której cena znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500211986-N-2018 z dnia 04-09-2018 r.
Dom Pomocy Społecznej: Modernizacja DPS os. Szkolne 28-Modernizacja łazienek i przebudowa pomieszczeń dziennego pobytu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 583965-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 392049700000, ul. os. Szkolne  28, 31977   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 444 079, e-mail dps.szkolne28@gmail.com, faks 126 444 079.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.krakow.pl/dpsz
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja DPS os. Szkolne 28-Modernizacja łazienek i przebudowa pomieszczeń dziennego pobytu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN.271.6.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest remont łazienek (węzłów sanitarnych ) oraz pomieszczeń dziennego pobytu w budynku Domu Pomocy Społecznej w os. Szkolnym 28 w Krakowie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia a w szczególności projekty wykonawcze branżowe.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45262522-6, 45431000-7, 45442120-4, 45442100-8, 45422100-2, 45330000-9, 45332400-7, 45431000-8, 45421152-4, 45432210-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 821296.30
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: F.P.H. LUXMEBEL Stanisław Wójs
Email wykonawcy: inb@lux.mebel.krakow.pl
Adres pocztowy: ul. G. Morcinka 27
Kod pocztowy: 31-762
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 887000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 887000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 899900.00
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 20
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły