Przebudowa mostów w ciągu DW 968 – opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, pełnienie nadzoru autorskiego – z podziałem na części: Część 1: Przebudowa mostu odc. 040 km 0+506 na potoku bez nazwy w m. Mszana Górna, Część 2: Przebudowa mostu odc. 060 km 1+186 na rz. Mszanka w m. Mszana Górna, Część 3: Przebudowa dwóch mostów odc. 060 km 2+186 na rz. Wierzbienica oraz odc. 060 km 2+290 na rz. Mszanka w m. Mszana Górna

Ogłoszenie dodano: 25.07.2018

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. B. Głowackiego, 30085 Kraków (Małopolskie)

Miejsce: Kraków

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 03.08.2018, godzina: 10:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 15.11.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie: Przebudowa mostów w ciągu DW 968 – opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, pełnienie nadzoru autorskiego – z podziałem na części: Część 1: Przebudowa mostu odc. 040 km 0+506 na potoku bez nazwy w m. Mszana Górna, Część 2: Przebudowa mostu odc. 060 km 1+186 na rz. Mszanka w m. Mszana Górna, Część 3: Przebudowa dwóch mostów odc. 060 km 2+186 na rz. Wierzbienica oraz odc. 060 km 2+290 na rz. Mszanka w m. Mszana Górna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 58889000000, ul. ul. B. Głowackiego  56 , 30085   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 44 65 700, 44 65 810, e-mail i.gesiarz@zdw.krakow.pl, faks 12 44 65 702.
Adres strony internetowej (URL): www.zdw.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdw.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej - za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul Głowackiego 56 , 30-085 Kraków , pok. 220

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa mostów w ciągu DW 968 – opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, pełnienie nadzoru autorskiego – z podziałem na części: Część 1: Przebudowa mostu odc. 040 km 0+506 na potoku bez nazwy w m. Mszana Górna, Część 2: Przebudowa mostu odc. 060 km 1+186 na rz. Mszanka w m. Mszana Górna, Część 3: Przebudowa dwóch mostów odc. 060 km 2+186 na rz. Wierzbienica oraz odc. 060 km 2+290 na rz. Mszanka w m. Mszana Górna
Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-61/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
1


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z uzyskaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie / przebudowie mostu w ciągu DW 968 odc. 040 km 0+506 na potoku bez nazwy w m. Mszana Górna wraz z dojazdami oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Część 2: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z uzyskaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie / przebudowie mostu w ciągu DW 968 odc. 060 km 1+186 na rz. Mszanka w m. Mszana Górna wraz z dojazdami oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Część 3: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z uzyskaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie / przebudowie dwóch mostów w ciągu DW 968: odc. 060 km 2+186 na rz. Wierzbienica oraz odc. 060 km 2+290 na rz. Mszanka w m. Mszana Górna, wraz z dojazdami oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ (dla Części 1, Części 2 i Części 3).

II.5) Główny kod CPV: 71322300-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: I. Termin wykonania zamówienia: Część 1 – 15 miesięcy od daty zawarcia umowy ,Część 2 – 15 miesięcy od daty zawarcia umowy ,Część 3 – 15 miesięcy od daty zawarcia umowy II. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest podzielone na części (Część 1, Część 2 i Część 3), których mają dotyczyć oferty częściowe. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na Część 1, Część 2 albo Część 3. W oparciu o art. 36aa ustawy PZP Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza się składanie ofert częściowych wyłącznie na jedną spośród trzech części zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, o których mowa w pkt 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty jedynie na jedną spośród części zamówienia określonych w pkt 2 – każdy Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej części zamówienia spośród trzech części określonych w ramach pkt 2 (Część 1 albo Część 2 albo Część 3 – do wyboru). W przypadku naruszenia przedmiotowego zastrzeżenia, tj. złożenia przez danego Wykonawcę ofert częściowych na więcej niż jedną część zamówienia spośród określonych w pkt 2, wszystkie złożone przez tego Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oferty częściowe zostaną odrzucone. W konsekwencji powyższego jednemu Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie tylko w zakresie jednej spośród trzech części zamówienia określonych w ramach pkt 2 (Część 1 albo Część 2 albo Część 3).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: UWAGA! poniższe warunki wskazane w pkt I. i II. są jednolite dla wszystkich części objętych postępowaniem, tj. Części 1, Części 2 i Części 3 Zamawiający w ramach tego warunku określa minimalne poziomy zdolności: I.Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie:1) wykonał co najmniej jeden projekt budowlany budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogowego obiektu mostowego o długości całkowitej minimum 20 m, 2) wykonał co najmniej jeden projekt budowlany budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie; 3) pozyskał co najmniej jedną decyzję ZRID, decyzję pozwolenia na budowę lub decyzję równoważną dotyczącą drogowego obiektu mostowego albo drogi klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasiie II. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje: 1) jedną osobą na stanowisko PROJEKTANTA BRANŻY DROGOWEJ, która: • posiada odpowiednie uprawnienia do projektowania w zakresie dróg kołowych, • wykonała w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jeden projekt budowlany budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie; 2) jedną osobą na stanowisko SPRAWDZAJĄCEGO BRANŻY DROGOWEJ, która: • posiada odpowiednie uprawnienia do projektowania w zakresie dróg kołowych, • wykonała (lub dokonała sprawdzenia) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwa projekty budowlane budowy lub rozbudowy lub przebudowy dróg klasy co najmniej G lub dróg odpowiadających tej klasie; 3) jedną osobą na stanowisko PROJEKTANTA BRANŻY MOSTOWEJ, która: • posiada odpowiednie uprawnienia do projektowania zakresie branży mostowej, • wykonała w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jeden projekt budowlany budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogowego obiektu mostowego o długości całkowitej minimum 20 m; 4) jedną osobą na stanowisko SPRAWDZAJĄCEGO BRANŻY MOSTOWEJ, która: • posiada odpowiednie uprawnienia do projektowania zakresie branży mostowej, • wykonała (lub dokonała sprawdzenia) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwa projekty budowlane budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogowych obiektów mostowych o długości całkowitej minimum 20 m każdy; UWAGA!Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania: ­ jednej osoby do pełnienia funkcji Projektanta branży drogowej (ppkt 1) i Projektanta branży mostowej (ppkt 3) oraz pełnienia przez tę osobę tych funkcji łącznie w toku realizacji zamówienia, ­ jednaj osoby do pełnienia funkcji Sprawdzającego branży drogowej (ppkt 2) i Sprawdzającego branży mostowej (ppkt 4) oraz pełnienia przez tę osobę tych funkcji łącznie w toku realizacji zamówienia, przy czym w takowej sytuacji odnośnie tej osoby / tych osób musi zostać wykazane spełnianie wszystkich wymagań dotyczących uprawnień i doświadczenia przypisanych do każdej z łączonych funkcji. ­
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: a)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. a, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w stosunku do: a) podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, b)Podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie są podmiotami, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 1) ich dotyczące.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże usługi określone w warunku wskazanym w cz. II pkt 3.1.3.1.SIWZ oraz złoży dowody, że usługi te zostały wykonane należycie. Przedmiotowy wykaz usług należy złożyć na formularzu udostępnionym w ramach SIWZ – – wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi zał. nr 5 SIWZ. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w cz. II pkt 3.1.3.2.SIWZ Przedmiotowy wykaz osób należy złożyć na formularzu udostępnionym w ramach SIWZ – wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi zał. nr 6 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Przedmiotowe zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą w formie pisemnej (oryginale). 2) OŚWIADCZENIE W SPRAWIE GRUPY KAPITAŁOWEJ Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokołu z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na formularzu udostępnionym w ramach SIWZ – wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi zał. nr 4 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko PROJEKTANTA BRANŻY MOSTOWEJ40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy PZP. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, zgodnie z zapisami zał. nr 7.1 SIWZ – wzór umowy (dla Części I) / zał. nr 7.2 SIWZ – wzór umowy (dla Części II) (§ 8)/ zał. nr 7.3 SIWZ – wzór umowy (dla Części III) (§ 8).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-03, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
W ramach kryterium dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko PROJEKTANTA BRANŻY MOSTOWEJ ocenie podlegać będzie wykazanie dodatkowego doświadczenia osoby podanej na stanowisko Projektanta branży mostowej związanego z wykonaniem projektów budowlanych budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogowych obiektów mostowych o długości całkowitej co najmniej 20 m każdy (ponad doświadczenie wymagane dla tej osoby w ramach warunku udziału w postępowaniu określonego w cz. II pkt 3.1.3.2. ppkt 3 SIWZ).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przebudowa mostów w ciągu DW 968 – opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, pełnienie nadzoru autorskiego – z podziałem na części: Część 1: Przebudowa mostu odc. 040 km 0+506 na potoku bez nazwy w m. Mszana Górna,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z uzyskaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie / przebudowie mostu w ciągu DW 968 odc. 040 km 0+506 na potoku bez nazwy w m. Mszana Górna wraz z dojazdami oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71322300-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko PROJEKTANTA BRANŻY MOSTOWEJ 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: Część 1 – 15 miesięcy od daty zawarcia umowy


Część nr: 2Nazwa: Przebudowa mostów w ciągu DW 968 – opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, pełnienie nadzoru autorskiego – z podziałem na części: Część 2: Przebudowa mostu odc. 060 km 1+186 na rz. Mszanka w m. Mszana Górna,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z uzyskaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie / przebudowie mostu w ciągu DW 968 odc. 060 km 1+186 na rz. Mszanka w m. Mszana Górna wraz z dojazdami oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71322300-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko PROJEKTANTA BRANŻY MOSTOWEJ40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: Część 2 – 15 miesięcy od daty zawarcia umowy


Część nr: 3Nazwa: Przebudowa mostów w ciągu DW 968 – opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, pełnienie nadzoru autorskiego – z podziałem na części: Część 3: Przebudowa dwóch mostów odc. 060 km 2+186 na rz. Wierzbienica oraz odc. 060 km 2+290 na rz. Mszanka w m. Mszana Górna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 3: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z uzyskaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie / przebudowie dwóch mostów w ciągu DW 968: odc. 060 km 2+186 na rz. Wierzbienica oraz odc. 060 km 2+290 na rz. Mszanka w m. Mszana Górna, wraz z dojazdami oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71322300-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko PROJEKTANTA BRANŻY MOSTOWEJ40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: Część 3 – 15 miesięcy od daty zawarcia umowy
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły