Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie na os. Na Skarpie 8

Ogłoszenie dodano: 25.07.2018

Zamawiający: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, Ułanów, 31-450 Kraków (Małopolskie)

Miejsce: Kraków

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 09.08.2018, godzina: 10:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 20.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510195375-N-2019 z dnia 17-09-2019 r.
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg: Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych rok produkcji 2019, o napędzie w 100% elektrycznym wraz z akumulatorem trakcyjnym

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 594636-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, Krajowy numer identyfikacyjny 15895956000000, ul. pl. Czerwca 1976 r. nr 1  , 02-495  Warszawa-Ursus, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 39 73 905 , 22 39 73 906, e-mail dpzp@zrikd.waw.pl, faks 22 39 73 906.
Adres strony internetowej (url): www.zrikd.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych rok produkcji 2019, o napędzie w 100% elektrycznym wraz z akumulatorem trakcyjnym
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DPZP/271/565/PN/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pięciu fabrycznie nowych samochodów elektrycznych o parametrach podanych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie podzielone jest na 5 części: a) Część 1: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego rok produkcji 2019, o napędzie w 100% elektrycznym wraz z akumulatorem trakcyjnym – 1 szt. b) Część 2: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego rok produkcji 2019, o napędzie w 100% elektrycznym wraz z akumulatorem trakcyjnym – 1 szt. c) Część 3: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego rok produkcji 2019, o napędzie w 100% elektrycznym wraz z akumulatorem trakcyjnym – 1 szt. d) Część 4: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego rok produkcji 2019, o napędzie w 100% elektrycznym wraz z akumulatorem trakcyjnym – 1 szt. e) Część 5: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego rok produkcji 2019, o napędzie w 100% elektrycznym wraz z akumulatorem trakcyjnym – 1 szt. 2) Dostawy mają być realizowane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 34110000-1

Dodatkowe kody CPV: 34144900-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego rok produkcji 2019, o napędzie w 100% elektrycznym wraz z akumulatorem trakcyjnym - 1 szt.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego rok produkcji 2019, o napędzie w 100% elektrycznym wraz z akumulatorem trakcyjnym - 1 szt.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego rok produkcji 2019, o napędzie w 100% elektrycznym wraz z akumulatorem trakcyjnym - 1 szt.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego rok produkcji 2019, o napędzie w 100% elektrycznym wraz z akumulatorem trakcyjnym - 1 szt.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego rok produkcji 2019, o napędzie w 100% elektrycznym wraz z akumulatorem trakcyjnym - 1 szt.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły