Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Chojno oraz Sowy

Ogłoszenie dodano: 25.07.2018

Zamawiający: Gmina Pakosław, ul. Kolejowa, 63-920 Pakosław (Wielkopolskie)

Miejsce: Pakosław

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 09.11.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 08.08.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 28.10.2019 27.09.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510230846-N-2019 z dnia 28-10-2019 r.
Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu: Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II/ul. Łaskiej oraz wymiana konstrukcji wysięgnikowej na skrzyżowaniu ul. B.Limanowskiego/ ul.Piwnej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 593831-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Krajowy numer identyfikacyjny 47317005200000, ul. ul. Piotrkowska  173, 90-447  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6384959, 6384911, e-mail k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl, faks 42 638-49-58.
Adres strony internetowej (url): www.zdit.uml.lodz.pl; http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II/ul. Łaskiej oraz wymiana konstrukcji wysięgnikowej na skrzyżowaniu ul. B.Limanowskiego/ ul.Piwnej.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDiT-DZ.2620.42.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest:Przedmiotem zamówienia jest remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II/ ul. Łaskiej oraz wymiana konstrukcji wysięgnikowej na skrzyżowaniu ul. B.Limanowskiego /ul. Piwnej. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 2.1. Część 1- Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II/ul. Łaskiej. 2.2. Część 2- Wymiana konstrukcji wysięgnikowej na skrzyżowaniu ulic B. Limanowskiego/ ul. Piwna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych dla części 1-2 (Formularze od 2a do 2b), w Tomie II SIWZ- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla części 1 i 2 oraz w Tomie III SIWZ – ,,Formularz aktu umowy dla części 1 i 2”.3. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części SIWZ STWiORB), Formularzach cenowych stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacji technicznej, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełniają one te same właściwości techniczne oraz, że na etapie realizacji zamówienia uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia.Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu.4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga (dotyczy części 1 i 2), by czynności w zakresie realizacji zamówienia były wykonywane przez co najmniej 4 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę w tym: a) 2 osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1kV, b) 1 osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru 1kV, c) 1 osobę posiadającą certyfikat do wykonywania samodzielnych przeglądów i napraw sterowników typu ASR. 5. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w pkt 4. powyżej oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 6.Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia (dotyczy części 1 i 2) gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na minimalny okres, który wynosi 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.Powyższy okres może ulec wydłużeniu w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie dłuższego okresu, zgodnie z zapisami pkt 18 SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 31321700-9, 31518000-0, 34942000-2, 35262000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część 1- Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II/ul. Łaskiej.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 28670.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "TUVEX" Grzegorz Fałek
Email wykonawcy: tuvex@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Słoneczna 16
Kod pocztowy: 95-080
Miejscowość: Tuszyn
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 69618.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 69618.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 69618.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Wymiana konstrukcji wysięgnikowej na krzyżowaniu ulic B. Limanowskiego/ ul. Piwna.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6100.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "TUVEX" Grzegorz Fałek
Email wykonawcy: tuvex@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Słoneczna 16
Kod pocztowy: 95-080
Miejscowość: Tuszyn
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 18081.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18081.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18081.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500232162-N-2018 z dnia 27-09-2018 r.
Gmina Pakosław: Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Chojno oraz Sowy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 593831-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pakosław, Krajowy numer identyfikacyjny 41105075800000, ul. ul. Kolejowa  2, 63-920   Pakosław, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-65 54 78 332, e-mail p.turbanski@pakoslaw.pl, faks 0-65 54 78 332.
Adres strony internetowej (url): www.pakoslaw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Chojno oraz Sowy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RGRB.271.7.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część I) - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chojno. A) Zamówienie obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Chojno w kierunku Niemarzyna (dz. ew. nr 67/2, obręb Chojno) na długości 200 m. Droga posiadać będzie jezdnię z trylinki betonowej o szerokości 5 m oraz umocnione pobocza. W ramach zadania wykonane mają być: 1) roboty pomiarowe - 200,00 m, 2) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - 391,875 m3, 3) podbudowa betonowa z betonu klasy C 6/8 o grubości 15 cm - 1000,00 m2, 4) nawierzchnia z trylinki o gr. 10 cm - 1000,00 m2, 5) oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm - 205 m, 6) krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm - 200 m, 7) ściek z prefabrykatów betonowych o gr. 15 cm - 71,50 m, 8) przepusty rurowe pod zjazdami o śr. 30 cm - 62,00 m. Szczegółowy zakres robót do wykonania dla części pierwszej zamówienia określa projekt budowlany (zał. 8) wraz z przedmiarem robót (zał. 9), kosztorysem ofertowym (zał. 10) oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną (zał. 14). B) Wykonawca podczas realizacji zadania, w ramach złożonej oferty (bez dodatkowego wynagrodzenia) jest zobowiązany do: a) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r., poz. 1570 z późn. zm.), b) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z wydanymi decyzjami, pozwoleniami, warunkami, opiniami, zatwierdzoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, c) urządzenia, właściwego oznaczenia i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz zaplecza budowy, a także ustanowienie kierownika budowy posiadającego odpowiednie i wymagane kwalifikacje, d) jeśli to konieczne opracowania i zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na odcinkach wykonywanych prac, e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejących obiektów, elementów zagospodarowania terenu, budowli lub urządzeń – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, f) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów, g) obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egz. i zgłoszenia jej w ośrodku geodezyjnym, h) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny, i) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, j) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady Wykonawca zagospodaruje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r., poz. 992 z późn. zm.), k) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, l) utrzymania ewentualnego placu budowy (w tym. m.in. naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozór budowy), m) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, demontażu obiektów tymczasowych i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, n) udzielenia rękojmi i gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały zgodnej ze złożoną ofertą. Część II) - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sowy. A) Zamówienie obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Sowy (dz. ew. nr 333 oraz 259, obręb Sowy) na długości 196 m. Droga posiadać będzie jezdnię z trylinki betonowej o szerokości 4 m oraz umocnione pobocza. W ramach zadania wykonane mają być: 1) roboty pomiarowe - 196,00 m, 2) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - 293,188 m3, 3) podbudowa betonowa z betonu klasy C 6/8 o grubości 15 cm - 809,75 m2, 4) nawierzchnia z trylinki o gr. 10 cm - 809,75 m2, 5) regulacja pionowa studzienek - 12 szt., 6) krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm - 418,86 m. Szczegółowy zakres robót do wykonania dla części drugiej zamówienia określa projekt budowlany (zał. 11) wraz z przedmiarem robót (zał. 12), kosztorysem ofertowym (zał. 13) oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną (zał. 15). B) Wykonawca podczas realizacji zadania, w ramach złożonej oferty (bez dodatkowego wynagrodzenia) jest zobowiązany do: a) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r., poz. 1570 z późn. zm.), b) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z wydanymi decyzjami, pozwoleniami, warunkami, opiniami, zatwierdzoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, c) urządzenia, właściwego oznaczenia i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz zaplecza budowy, a także ustanowienie kierownika budowy posiadającego odpowiednie i wymagane kwalifikacje, d) jeśli to konieczne opracowania i zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na odcinkach wykonywanych prac, e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejących obiektów, elementów zagospodarowania terenu, budowli lub urządzeń – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, f) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów, g) obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egz. i zgłoszenia jej w ośrodku geodezyjnym, h) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny, i) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, j) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady Wykonawca zagospodaruje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r., poz. 992 z późn. zm.), k) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, l) utrzymania ewentualnego placu budowy (w tym. m.in. naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozór budowy), m) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, demontażu obiektów tymczasowych i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, n) udzielenia rękojmi i gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały zgodnej ze złożoną ofertą.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45230000-8, 45233000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chojno
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 151989.74
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Fabian Skrzypek Zakład Brukarski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Chojno 137
Kod pocztowy: 63-921
Miejscowość: Chojno
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 168000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 168000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 226429.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sowy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 121624.22
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Murarsko – Betoniarski Krzysztof Szymkowiak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Osiek 10
Kod pocztowy: 63-920
Miejscowość: Pakosław
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 152695.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 152695.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 152695.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły