„Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019”

Ogłoszenie dodano: 24.07.2018

Zamawiający: Gmina Bełżyce, ul. Lubelska, 24-200 Bełżyce (Lubelskie)

Miejsce: Bełżyce

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 21.06.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 01.08.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 02.12.2019 07.09.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Bełżyce: „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bełżyce, krajowy numer identyfikacyjny 43102008400000, ul. ul. Lubelska  3 , 24-200   Bełżyce, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 517 27 28, e-mail gmina@belzyce.pl, faks 81 440 31 06.
Adres strony internetowej (URL): www.belzyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.belzyce.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.belzyce.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Urząd Miejski w Bełżycach ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce, pok. nr 22 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019”
Numer referencyjny: OR.271-1.09.01.2018.JW
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019” 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowozu uczniów z terenu gminy Bełżyce do szkół w roku szkolnym 2018/2019. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na trzy części: Część nr 1 – „Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Bełżyce w roku szkolnym 2018/2019” Część nr 2 – „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Bełżyce do zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w roku szkolnym 2018/2019”. Część nr 3 – „Dowożenie ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Bełżyce do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Karczmiskach w roku szkolnym 2018/2019” II. Opis przedmiotu dla części nr 1 – „Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Bełżyce w roku szkolnym 2018/2019” 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowożenia uczniów z wyznaczonych punktów zbiórki do szkół na terenie Gminy Bełżyce i odwożenia ze szkół do wyznaczonych punktów zbiórki w roku szkolnym 2018/2019. 2. Przewozy dzieci odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2017r. poz.1260 ze zm.). i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 2200 ze zm.). 3. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie przewozów organizuje i zapewnia Zamawiający. 4. Dowóz dzieci odbywać się będą w dni nauki szkolnej. 5. Przy przygotowaniu oferty należy uwzględnić organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 46, poz.432 z późn. zm.) oraz wynikające z niej przerwy w zajęciach szkolnych, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). w szczególności: Kalendarz szkolny 2018-2019. 03.09.2018 r. - rozpoczęcie roku szkolnego 23.12.2018 r. - 31.12.2018 r. - zimowa przerwa świąteczna 01.01.2019 r. - Nowy Rok 11.02.- 24.02.2019 r. - ferie zimowe 18.04.- 23.04.2019 r. - wiosenna przerwa świąteczna 01.05.2019 r. – Święto Pracy 03.05.2019 r. - Święto Konstytucji 3 Maja 20.06.2019r. - Boże Ciało 21.06.2019 r. - zakończenie roku szkolnego 6. Szczegółowe oznaczenie przystanków oraz godzin dowozu do szkoły i odwozu dzieci po zakończonych zajęciach uzgodnione zostanie pomiędzy Wykonawcą, a dyrektorami szkół w ustalonym przez strony terminie jednak nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć szkolnych. 7. W przypadku odpracowywania zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie rozkładem jazdy ustalonym przez dyrektorów szkół. 8. Oprócz kursów wynikających z harmonogramu Zamawiający może zlecić przywóz dzieci na okolicznościowe imprezy i odwóz do domu. Przejazdy te będą zlecać każdorazowo dyrektorzy szkół. 9. Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny. 10. Dowożenie uczniów odbywać się będzie na następujących trasach: 1) SP nr 1 -Jaroszewice-Babin ( kościół )-Jaroszewice- Bełżyce SP nr 1 - Obwód szkoły SP nr 1, Szacunkowa ilość dzieci - 23, Szacunkowa ilość km : dowóz - 10; odwóz - 10; 2) SP nr 1 -Podole I- Matczyn-Wojcieszyn- Podole I- Bełżyce -Podole II (Choiny)-Podole II(Zapiecek) - Bełżyce SP nr 1- Obwód szkoły SP nr 1, Szacunkowa ilość dzieci - 36, Szacunkowa ilość km : dowóz - 26; odwóz - 26; 3) Chmielnik Kol- Chmielnik-Góra-Chmielnik Kol. „Amerykańska „ - Chmielnik Góra - Chmielnik - Kierz - Cuple – Zagórze - Krężnica Okr.-Bełżyce SP nr 1 - Obwód szkoły SP nr 1, Szacunkowa ilość dzieci - 16, Szacunkowa ilość km : dowóz - 28; odwóz - 28; 4) SP nr 2 - Zalesie – Krężnica Okrągła – Zagórze I – Zagórze II – Kierz – Chmielnik – Cuple – Płowizny – Wronów – Malinowszczyzna SP nr 2 - Obwód szkoły SP nr 2, Szacunkowa ilość dzieci - 55, Szacunkowa ilość km : dowóz - 45; odwóz - 45; RAZEM ilość km - 218; 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin przewozów do czasu ustalenia godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych w szkołach. 12. Zamawiający przy wykonaniu zamówienia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych warunków wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie zamiany dni przewozu dzieci w przypadkach wystąpienia nieprzewidzianych w planie dni nauczania w czasie tygodnia np.: w sobotę za inny dzień w tygodniu. 13. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii pojazdu, którym świadczy usługi do podstawienia przy każdorazowej awarii zastępczego środka transportu – odpowiadającego przepisom dotyczącym świadczonych usług. 14. W razie awarii pojazdu w czasie wykonywania usługi, wykonawca zobowiązany jest podstawić inny pojazd, nie później niż w ciągu jednej godziny. 15. W przypadku nie podstawienia samochodu w ciągu dwóch godzin od planowanej godziny rozpoczęcia kursu Wykonawca pokrywa pełne koszty wynajmu innego przewoźnika. 16. Wykonawca zapewni dyspozycyjność w uzasadnionych przypadkach uroczystości szkolnych lub Imprez okolicznościowych (np.: choinka, dyskoteka, itp.), 17. Pojazdy dowożące uczniów muszą być wyposażone w sprawną instalację grzewczą. Ponadto pojazdy, którymi wykonawca będzie wykonywał zamówienie winny być sprawne przez cały okres wykonywania zamówienia i gwarantować maksimum bezpieczeństwa przewożonych uczniów z godnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i normami dotyczącymi transportu zbiorowego osób, posiadać oznakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, ubezpieczenie w zakresie OC, NW przez cały okres wykonywania zamówienia. Wymogiem jest by realizowane kursy dowozów i odwozów do szkół odbywały się autobusami dostosowanymi do przewozu odpowiedniej liczby dzieci na poszczególnych trasach. Autobusy posiadać muszą zgodne z obowiązującymi przepisami oznakowanie dla przewozu dzieci i młodzieży. 18. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w istotnych postanowieniach umownych zał. nr 6a siwz (dla części nr 1) III. Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 – „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Bełżyce do Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w roku szkolnym 2018/2019” 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz 7 dzieci niepełnosprawnych, w tym 2 dzieci na wózku inwalidzkim. Dowóz dzieci będzie się odbywał z miejscowości: Bełżyce - ul. Kościuszki - Płowizny - Chmielnik – Bełżyce ul. Grażewicza, ul. Bychawska – Babin – Wojcieszyn - do Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. 2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: - dzieci dowożone będą codziennie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej; - rano dzieci zabierane będą z miejsca zamieszkania lub w jego pobliżu; - po południu dzieci zabierane będą z ośrodka i rozwożone do miejsca zamieszkania lub w jego pobliżu; - dokładne godziny dowozu i przywozu dzieci ustalone będą z Dyrekcją Szkoły, uzależnione są od ich rozkładu zajęć w Zespole Szkół Specjalnych. 3. Dowóz dzieci odbywać się będą w dni nauki szkolnej. 4.Przy przygotowaniu oferty należy uwzględnić organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 46, poz.432 z późn. zm.) oraz wynikające z niej przerwy w zajęciach szkolnych, w szczególności: Kalendarz szkolny 2018-2019 r. 03.09.2018 r. - rozpoczęcie roku szkolnego 23.12.2018 r. - 31.12.2018 r. - zimowa przerwa świąteczna 01.01.2019 r. - Nowy Rok 11.02.- 24.02.2019 r. - ferie zimowe 18.04.- 23.04.2019 r. - wiosenna przerwa świąteczna 01.05.2019 r. – Święto Pracy 03.05.2019 r. - Święto Konstytucji 3 Maja 20.06.2019r. - Boże Ciało 21.06.2019 r. - zakończenie roku szkolnego 3. Wśród dzieci jest 2 dzieci poruszających się na wózku inwalidzkim w związku z tym, Wykonawca musi posiadać pojazd dostosowany do przewożenia wózków inwalidzkich. 4. Samochód musi być dostosowany do przewozu osób oraz posiadać następujące wyposażenie: - przystosowany do przewozu wózków inwalidzkich, - pasy bezpieczeństwa dla dzieci oraz wózków inwalidzkich, - miejsce na wózki inwalidzkie. W przypadku awarii samochodu Wykonawca organizuje transport zastępczy. Średnia dzienna ilość km wykonanych w celu realizacji zamówienie to ok. 80 km. 5. Wykonawca w czasie dowozu musi zapewnić dzieciom opiekę osoby dorosłej. Opieki nad dziećmi nie może sprawować kierowca pojazdu. 6. Wymagania wobec opiekuna zatrudnianego w dowozie przez Wykonawcę: a) opiekę nad dziećmi może sprawować tylko osoba pełnoletnia. 7. Obowiązki opiekuna: a) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie jazdy busem/autobusem do szkoły oraz służenie pomocą dzieciom w czasie jazdy busem/autobusem, b) pomoc dzieciom w czasie wsiadania i wysiadania z busu/autobusu i przekazanie ich osobom wyznaczonym przez dyrektora szkoły do której dowożone są dzieci, c) opieka oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w drodze z busu/autobusu do budynku szkoły lub placówki oświatowej oraz w drodze z budynku szkoły do busu/autobusu, d) w przypadku dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich opiekun zobowiązany jest do pomocy przy wjeżdżaniu dzieci na wózkach inwalidzkich do busu/autobusu, 8. Miejscowości z których będą dowożone dzieci: Płowizny – 1 dziecko; Chmielnik – 1 dziecko; Babin – 1 dziecko; Wojcieszyn – 1 dziecko; Bełżyce – 3 dzieci. 9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany częstotliwości kursów, jak również i zmianę (w górę i w dół) długości trasy kursu, jeżeli wystąpią okoliczności uzasadniające potrzebę takiej zmiany. Do takich okoliczności Zamawiający w szczególności zalicza: zmianę godzin zajęć lekcyjnych, wypadki losowe uczniów powodujące wydłużenie trasy kursu, zwiększenie lub zmniejszenie liczby uczniów dowożonych w ramach poszczególnych tras. Zmiany powyższe powoduję jedynie zmniejszenie lub wydłużenie trasy kursu. Nie ma to jednak wpływu na stawkę za 1 km zaoferowaną przez Wykonawcę. 10. W trakcie trwania umowy zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości dowożonych dzieci. 11. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we istotnych postanowieniach umownych zał. nr 6b siwz (dla części nr 2) IV. Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 - Dowożenie ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Bełżyce do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Karczmiskach w roku szkolnym 2018-2019 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego z miejscowości Wronów gm. Bełżyce do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Karczmiskach. 2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: - dziecko dowożone będzie codziennie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej; - rano dziecko zabierane będzie z miejsca zamieszkania lub w jego pobliżu; - po południu dziecko zabierane będzie z ośrodka i odwożone do miejsca zamieszkania lub w jego pobliżu; - dokładne godziny dowozu i przywozu dzieci ustalone będą z Dyrekcją Szkoły, uzależnione są od ich rozkładu zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. 3. Dowóz dziecka odbywać się będzie w dni nauki szkolnej. 4. Przy przygotowaniu oferty należy uwzględnić organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 46, poz.432 z późn. zm.) oraz wynikające z niej przerwy w zajęciach szkolnych, w szczególności: Kalendarz szkolny 2018-2019r. 03.09.2018 r. - rozpoczęcie roku szkolnego 23.12.2018 r. - 31.12.2018 r. - zimowa przerwa świąteczna 01.01.2019 r. - Nowy Rok 11.02.- 24.02.2019 r. - ferie zimowe 18.04.- 23.04.2019 r. - wiosenna przerwa świąteczna 01.05.2019 r. – Święto Pracy 03.05.2019 r. - Święto Konstytucji 3 Maja 20.06.2019r. - Boże Ciało 21.06.2019 r. - zakończenie roku szkolnego 5. W przypadku awarii samochodu Wykonawca organizuje transport zastępczy. Średnia dzienna ilość km wykonanych w celu realizacji zamówienie to ok. 40 km. 6. Wykonawca w czasie dowozu musi zapewnić dziecku opiekę osoby dorosłej. Opieki nad dzieckiem nie może sprawować kierowca pojazdu. 7. Wymagania wobec opiekuna zatrudnianego w dowozie przez Wykonawcę: a) opiekę nad dzieckiem może sprawować tylko osoba pełnoletnia. 8. Obowiązki opiekuna: a) zapewnienie bezpieczeństwa dziecku w czasie jazdy do szkoły oraz służenie pomocą dziecku w czasie jazdy, b) pomoc dziecku w czasie wsiadania i wysiadania i przekazanie osobom wyznaczonym przez dyrektora szkoły do której dowożone jest dziecko, c) opieka oraz zapewnienie bezpieczeństwa dziecku w drodze do budynku szkoły lub placówki oświatowej oraz w drodze z budynku szkoły, 9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany częstotliwości kursów, jak również i zmianę (w górę i w dół) długości trasy kursu, jeżeli wystąpią okoliczności uzasadniające potrzebę takiej zmiany. Do takich okoliczności Zamawiający w szczególności zalicza: zmianę godzin zajęć lekcyjnych, wypadki losowe ucznia powodujące wydłużenie trasy kursu, zwiększenie liczby uczniów dowożonych w ramach trasy. Zmiany powyższe powodują jedynie zmniejszenie lub wydłużenie trasy kursu. Nie ma to jednak wpływu na stawkę za 1 km zaoferowaną przez Wykonawcę. 10. W trakcie trwania umowy zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości dowożonych dzieci (w tym dzieci niepełnosprawnych poruszających sie na wózkach inwalidzkich). 11. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we istotnych postanowieniach umownych zał. nr 6c siwz dla części nr 3. V. Ubezpieczenie – Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą od wartości brutto złożonej oferty. Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiającemu dokument ubezpieczenia. VI. Na podstawie art. 24 aa. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zamawiający przewiduje, możliwość zastosowania procedury odwróconej oceny i badania ofert. VII. Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów wspólnego słownika zamówień – kod CPV 60.10.00.00-9 Usługi w zakresie transportu drogowego; 60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób; VIII. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji zmówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę będącego pracodawcą, osób na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności w zakresie – kierowania pojazdami dla części I,II i III oraz dodatkowo dla części II i III – opiekunów przewożonych dzieci, (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudniena jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są w § 8 (Klauzula zatrudnienia) wzoru umowy stanowiący załączniki odpowiednio nr 6a, 6b, i 6c do siwz.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60130000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-09-03   lub zakończenia: 2019-06-21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane na podstawie ustawy o transporcie drogowym.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywana oceny spełnienia tego warunku: część nr 1 : a) dysponowanie co najmniej 1 pojazdem do wykonania zamówienia o możliwości jednorazowego przewozu co najmniej 55 osób na miejscach siedzących (posiada co najmniej 55 miejsc siedzących). Pojazdy przeznaczone do wykonania zamówienia muszą być zarejestrowane, ubezpieczone, posiadać aktualne badania techniczne, właściwie oznakowane – według zał. nr 5 do SIWZ; b) dysponowanie co najmniej 2 pojazdami do wykonania zamówienia o możliwości jednorazowego przewozu co najmniej 40 osób na miejscach siedzących (posiada co najmniej 40 miejsc siedzących). Pojazdy przeznaczone do wykonania zamówienia muszą być zarejestrowane, ubezpieczone, posiadać aktualne badania techniczne, właściwie oznakowane – według zał. nr 5 do SIWZ; część nr 2 - dysponowanie co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do przewozu dzieci niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich o możliwości jednorazowego przewozu co najmniej 7 osób, w tym 2 na wózkach inwalidzkich; Pojazdy przeznaczone do wykonania zamówienia muszą być zarejestrowane, ubezpieczone, posiadać aktualne badania techniczne, właściwie oznakowane – według zał. nr 5 do SIWZ; część nr 3 - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający nie żąda dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) koncesje, zezwolenie, licencje; b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do siwz; (dotyczy I oraz II części zamówienia)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty Wykonawca załącza formularz ofertowy, pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotycz). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
CZĘŚĆ 1: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł. ( słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wadium musi byś wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy 13 8685 0001 0020 1902 2000 0040 z dopiskiem Wadium w postępowaniu na „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019” część I znak OR.271-1.09.01.2018.JW. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.) 4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 1 w formie lub formach, o których mowa w pkt 3 zostanie odrzucona z postępowania. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10 Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego Wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane); - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. CZĘŚĆ 2 : Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. CZĘŚĆ 3: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin płatności faktur40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: a) zmiana ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem umowy; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; c) wystąpienie uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zmówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; d) zmiana terminów wykonywania usługi wynikająca z działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach; e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; f) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy; g) przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy; h) zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie; i) inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy; j) zmianie może ulec zakres przedmiotu umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana trasy przejazdów. 2. Wzory Umów stanowią załączniki odpowiednio nr 6 a, 6 b, 6 c do SIWZ. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy. 4. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: „Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Bełżyce w roku szkolnym 2018/2019”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu dla części nr 1 – „Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Bełżyce w roku szkolnym 2018/2019” 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowożenia uczniów z wyznaczonych punktów zbiórki do szkół na terenie Gminy Bełżyce i odwożenia ze szkół do wyznaczonych punktów zbiórki w roku szkolnym 2018/2019. 2. Przewozy dzieci odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2017r. poz.1260 ze zm.). i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 2200 ze zm.). 3. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie przewozów organizuje i zapewnia Zamawiający. 4. Dowóz dzieci odbywać się będą w dni nauki szkolnej. 5. Przy przygotowaniu oferty należy uwzględnić organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 46, poz.432 z późn. zm.) oraz wynikające z niej przerwy w zajęciach szkolnych, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). w szczególności: Kalendarz szkolny 2018-2019. 03.09.2018 r. - rozpoczęcie roku szkolnego 23.12.2018 r. - 31.12.2018 r. - zimowa przerwa świąteczna 01.01.2019 r. - Nowy Rok 11.02.- 24.02.2019 r. - ferie zimowe 18.04.- 23.04.2019 r. - wiosenna przerwa świąteczna 01.05.2019 r. – Święto Pracy 03.05.2019 r. - Święto Konstytucji 3 Maja 20.06.2019r. - Boże Ciało 21.06.2019 r. - zakończenie roku szkolnego 6. Szczegółowe oznaczenie przystanków oraz godzin dowozu do szkoły i odwozu dzieci po zakończonych zajęciach uzgodnione zostanie pomiędzy Wykonawcą, a dyrektorami szkół w ustalonym przez strony terminie jednak nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć szkolnych. 7. W przypadku odpracowywania zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie rozkładem jazdy ustalonym przez dyrektorów szkół. 8. Oprócz kursów wynikających z harmonogramu Zamawiający może zlecić przywóz dzieci na okolicznościowe imprezy i odwóz do domu. Przejazdy te będą zlecać każdorazowo dyrektorzy szkół. 9. Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny. 10. Dowożenie uczniów odbywać się będzie na następujących trasach: 1) SP nr 1 -Jaroszewice-Babin ( kościół )-Jaroszewice- Bełżyce SP nr 1 - Obwód szkoły SP nr 1, Szacunkowa ilość dzieci - 23, Szacunkowa ilość km : dowóz - 10; odwóz - 10; 2) SP nr 1 -Podole I- Matczyn-Wojcieszyn- Podole I- Bełżyce -Podole II (Choiny)-Podole II(Zapiecek) - Bełżyce SP nr 1- Obwód szkoły SP nr 1, Szacunkowa ilość dzieci - 36, Szacunkowa ilość km : dowóz - 26; odwóz - 26; 3) Chmielnik Kol- Chmielnik-Góra-Chmielnik Kol. „Amerykańska „ - Chmielnik Góra - Chmielnik - Kierz - Cuple – Zagórze - Krężnica Okr.-Bełżyce SP nr 1 - Obwód szkoły SP nr 1, Szacunkowa ilość dzieci - 16, Szacunkowa ilość km : dowóz - 28; odwóz - 28; 4) SP nr 2 - Zalesie – Krężnica Okrągła – Zagórze I – Zagórze II – Kierz – Chmielnik – Cuple – Płowizny – Wronów – Malinowszczyzna SP nr 2 - Obwód szkoły SP nr 2, Szacunkowa ilość dzieci - 55, Szacunkowa ilość km : dowóz - 45; odwóz - 45; RAZEM ilość km - 218; 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin przewozów do czasu ustalenia godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych w szkołach. 12. Zamawiający przy wykonaniu zamówienia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych warunków wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie zamiany dni przewozu dzieci w przypadkach wystąpienia nieprzewidzianych w planie dni nauczania w czasie tygodnia np.: w sobotę za inny dzień w tygodniu. 13. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii pojazdu, którym świadczy usługi do podstawienia przy każdorazowej awarii zastępczego środka transportu – odpowiadającego przepisom dotyczącym świadczonych usług. 14. W razie awarii pojazdu w czasie wykonywania usługi, wykonawca zobowiązany jest podstawić inny pojazd, nie później niż w ciągu jednej godziny. 15. W przypadku nie podstawienia samochodu w ciągu dwóch godzin od planowanej godziny rozpoczęcia kursu Wykonawca pokrywa pełne koszty wynajmu innego przewoźnika. 16. Wykonawca zapewni dyspozycyjność w uzasadnionych przypadkach uroczystości szkolnych lub Imprez okolicznościowych (np.: choinka, dyskoteka, itp.), 17. Pojazdy dowożące uczniów muszą być wyposażone w sprawną instalację grzewczą. Ponadto pojazdy, którymi wykonawca będzie wykonywał zamówienie winny być sprawne przez cały okres wykonywania zamówienia i gwarantować maksimum bezpieczeństwa przewożonych uczniów z godnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i normami dotyczącymi transportu zbiorowego osób, posiadać oznakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, ubezpieczenie w zakresie OC, NW przez cały okres wykonywania zamówienia. Wymogiem jest by realizowane kursy dowozów i odwozów do szkół odbywały się autobusami dostosowanymi do przewozu odpowiedniej liczby dzieci na poszczególnych trasach. Autobusy posiadać muszą zgodne z obowiązującymi przepisami oznakowanie dla przewozu dzieci i młodzieży. 18. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w istotnych postanowieniach umownych zał. nr 6a siwz (dla części nr 1)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-03
data zakończenia: 2019-06-21
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin płatności faktur40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Bełżyce do Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w roku szkolnym 2018/2019”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz 7 dzieci niepełnosprawnych, w tym 2 dzieci na wózku inwalidzkim. Dowóz dzieci będzie się odbywał z miejscowości: Bełżyce - ul. Kościuszki - Płowizny - Chmielnik – Bełżyce ul. Grażewicza, ul. Bychawska – Babin – Wojcieszyn - do Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. 2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: - dzieci dowożone będą codziennie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej; - rano dzieci zabierane będą z miejsca zamieszkania lub w jego pobliżu; - po południu dzieci zabierane będą z ośrodka i rozwożone do miejsca zamieszkania lub w jego pobliżu; - dokładne godziny dowozu i przywozu dzieci ustalone będą z Dyrekcją Szkoły, uzależnione są od ich rozkładu zajęć w Zespole Szkół Specjalnych. 3. Dowóz dzieci odbywać się będą w dni nauki szkolnej. 4.Przy przygotowaniu oferty należy uwzględnić organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 46, poz.432 z późn. zm.) oraz wynikające z niej przerwy w zajęciach szkolnych, w szczególności: Kalendarz szkolny 2018-2019 r. 03.09.2018 r. - rozpoczęcie roku szkolnego 23.12.2018 r. - 31.12.2018 r. - zimowa przerwa świąteczna 01.01.2019 r. - Nowy Rok 11.02.- 24.02.2019 r. - ferie zimowe 18.04.- 23.04.2019 r. - wiosenna przerwa świąteczna 01.05.2019 r. – Święto Pracy 03.05.2019 r. - Święto Konstytucji 3 Maja 20.06.2019r. - Boże Ciało 21.06.2019 r. - zakończenie roku szkolnego 3. Wśród dzieci jest 2 dzieci poruszających się na wózku inwalidzkim w związku z tym, Wykonawca musi posiadać pojazd dostosowany do przewożenia wózków inwalidzkich. 4. Samochód musi być dostosowany do przewozu osób oraz posiadać następujące wyposażenie: - przystosowany do przewozu wózków inwalidzkich, - pasy bezpieczeństwa dla dzieci oraz wózków inwalidzkich, - miejsce na wózki inwalidzkie. W przypadku awarii samochodu Wykonawca organizuje transport zastępczy. Średnia dzienna ilość km wykonanych w celu realizacji zamówienie to ok. 80 km. 5. Wykonawca w czasie dowozu musi zapewnić dzieciom opiekę osoby dorosłej. Opieki nad dziećmi nie może sprawować kierowca pojazdu. 6. Wymagania wobec opiekuna zatrudnianego w dowozie przez Wykonawcę: a) opiekę nad dziećmi może sprawować tylko osoba pełnoletnia. 7. Obowiązki opiekuna: a) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie jazdy busem/autobusem do szkoły oraz służenie pomocą dzieciom w czasie jazdy busem/autobusem, b) pomoc dzieciom w czasie wsiadania i wysiadania z busu/autobusu i przekazanie ich osobom wyznaczonym przez dyrektora szkoły do której dowożone są dzieci, c) opieka oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w drodze z busu/autobusu do budynku szkoły lub placówki oświatowej oraz w drodze z budynku szkoły do busu/autobusu, d) w przypadku dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich opiekun zobowiązany jest do pomocy przy wjeżdżaniu dzieci na wózkach inwalidzkich do busu/autobusu, 8. Miejscowości z których będą dowożone dzieci: Płowizny – 1 dziecko; Chmielnik – 1 dziecko; Babin – 1 dziecko; Wojcieszyn – 1 dziecko; Bełżyce – 3 dzieci. 9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany częstotliwości kursów, jak również i zmianę (w górę i w dół) długości trasy kursu, jeżeli wystąpią okoliczności uzasadniające potrzebę takiej zmiany. Do takich okoliczności Zamawiający w szczególności zalicza: zmianę godzin zajęć lekcyjnych, wypadki losowe uczniów powodujące wydłużenie trasy kursu, zwiększenie lub zmniejszenie liczby uczniów dowożonych w ramach poszczególnych tras. Zmiany powyższe powoduję jedynie zmniejszenie lub wydłużenie trasy kursu. Nie ma to jednak wpływu na stawkę za 1 km zaoferowaną przez Wykonawcę. 10. W trakcie trwania umowy zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości dowożonych dzieci. 11. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we istotnych postanowieniach umownych zał. nr 6b siwz (dla części nr 2)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-03
data zakończenia: 2019-06-21
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin płatności faktur40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Dowożenie ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Bełżyce do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Karczmiskach w roku szkolnym 2018-2019
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego z miejscowości Wronów gm. Bełżyce do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Karczmiskach. 2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: - dziecko dowożone będzie codziennie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej; - rano dziecko zabierane będzie z miejsca zamieszkania lub w jego pobliżu; - po południu dziecko zabierane będzie z ośrodka i odwożone do miejsca zamieszkania lub w jego pobliżu; - dokładne godziny dowozu i przywozu dzieci ustalone będą z Dyrekcją Szkoły, uzależnione są od ich rozkładu zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. 3. Dowóz dziecka odbywać się będzie w dni nauki szkolnej. 4. Przy przygotowaniu oferty należy uwzględnić organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 46, poz.432 z późn. zm.) oraz wynikające z niej przerwy w zajęciach szkolnych, w szczególności: Kalendarz szkolny 2018-2019r. 03.09.2018 r. - rozpoczęcie roku szkolnego 23.12.2018 r. - 31.12.2018 r. - zimowa przerwa świąteczna 01.01.2019 r. - Nowy Rok 11.02.- 24.02.2019 r. - ferie zimowe 18.04.- 23.04.2019 r. - wiosenna przerwa świąteczna 01.05.2019 r. – Święto Pracy 03.05.2019 r. - Święto Konstytucji 3 Maja 20.06.2019r. - Boże Ciało 21.06.2019 r. - zakończenie roku szkolnego 5. W przypadku awarii samochodu Wykonawca organizuje transport zastępczy. Średnia dzienna ilość km wykonanych w celu realizacji zamówienie to ok. 40 km. 6. Wykonawca w czasie dowozu musi zapewnić dziecku opiekę osoby dorosłej. Opieki nad dzieckiem nie może sprawować kierowca pojazdu. 7. Wymagania wobec opiekuna zatrudnianego w dowozie przez Wykonawcę: a) opiekę nad dzieckiem może sprawować tylko osoba pełnoletnia. 8. Obowiązki opiekuna: a) zapewnienie bezpieczeństwa dziecku w czasie jazdy do szkoły oraz służenie pomocą dziecku w czasie jazdy, b) pomoc dziecku w czasie wsiadania i wysiadania i przekazanie osobom wyznaczonym przez dyrektora szkoły do której dowożone jest dziecko, c) opieka oraz zapewnienie bezpieczeństwa dziecku w drodze do budynku szkoły lub placówki oświatowej oraz w drodze z budynku szkoły, 9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany częstotliwości kursów, jak również i zmianę (w górę i w dół) długości trasy kursu, jeżeli wystąpią okoliczności uzasadniające potrzebę takiej zmiany. Do takich okoliczności Zamawiający w szczególności zalicza: zmianę godzin zajęć lekcyjnych, wypadki losowe ucznia powodujące wydłużenie trasy kursu, zwiększenie liczby uczniów dowożonych w ramach trasy. Zmiany powyższe powodują jedynie zmniejszenie lub wydłużenie trasy kursu. Nie ma to jednak wpływu na stawkę za 1 km zaoferowaną przez Wykonawcę. 10. W trakcie trwania umowy zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości dowożonych dzieci (w tym dzieci niepełnosprawnych poruszających sie na wózkach inwalidzkich). 11. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we istotnych postanowieniach umownych zał. nr 6c siwz dla części nr 3.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-03
data zakończenia: 2019-06-21
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin płatności faktur40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły