Świadczenie usługi utrzymania czystości w budynku Komendy Powiatowej Policji w Krakowie lub sali sportowej zlokalizowanej w budynku hali sportowej Oddziałów Prewencji Policji w Krakowie

Ogłoszenie dodano: 24.07.2018

Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska, 31571 Kraków (Małopolskie)

Miejsce: Kraków

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.08.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 03.08.2018, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 20.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510195398-N-2019 z dnia 17-09-2019 r.
Miasto Rybnik: Dostawa urządzeń i wyposażenia placu zabaw w dzielnicy Boguszowice Osiedle dla zadania pn. „Ogród zabaw – Zabawowe ZOO”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 593451-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Rybnik, Krajowy numer identyfikacyjny 27625543000000, ul. Bolesława Chrobrego  2, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Adres strony internetowej (url): www.rybnik.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa urządzeń i wyposażenia placu zabaw w dzielnicy Boguszowice Osiedle dla zadania pn. „Ogród zabaw – Zabawowe ZOO”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.106.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń oraz wyposażenia placu zabaw, zgodnie z poniższą specyfikacją: L.p. Nazwa urządzenia/wyposażenia Ilość 1 Dostawa urządzenia p.n. "wyścig ślimaków" i montaż na betonowych fundamentach; wykończenie z desek - U1 1 kpl. 2 Dostawa urządzenia p.n. wysięgnik z wiaderkiem opartego na drewnianym słupku z robinii akacjowej osadzonym na fundamencie - U2 1 kpl. 3 Wykonanie wiklinowego szałasu z sadzonek żywej wikliny - U3 1 kpl. 4 Dostawa stołu z ławkami z konstrukcji stalowo drewnianej, wykończenie z desek i montaż na fundamencie betonowym - U4 1 kpl. 5 Dostawa i montaż piaskownicy z wiatraczkami - U5 1 kpl. 6 Dostawa półki do przechowywania zabawek lub wymiany książek, wykonanej z drewna, oparta na słupkach z kantówki; konstrukcja osadzona na stalowych kątownikach ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo i montaż na fundamencie - U6 2 kpl. 7 Dostawa i montaż spiralnego labiryntu (wykończenie z drewna) - U7 1 kpl. 8 Dostawa elementów ścianki wspinaczkowej - U8 1 kpl. 9 Dostawa toru przeszkód w postaci sześciu kłód drewnianych na sprężynach, wraz z montażem na fundamencie betonowym - U9 1 kpl. 10 Dostawa zestawu z podestem i zjeżdżalnią ze słupków drewnianych osadzonych w stopach stalowych, wraz z zabudowaniem na fundamencie - U10 1 kpl. 11 Dostawa i montaż huśtawki platformowej o konstrukcji drewnianej - U11 1 kpl. 12 Dostawa i montaż urządzenia p.n. krainą czarów, o konstrukcji stalowo-drewnianej; osadzonej w fundamencie z betonu - U12 1 kpl. 13 Dostaw i montaż pól edukacyjnych z prefabrykowanych elementów betonowych - U13 11 szt. 14 Dostawa i montaż elementów amfiteatru z siedziskami - U14 1 kpl. 15 Dostawa i montaż ławek - U16 8 kpl. 16 Dostawa i montaż koszy na śmieci - U17 2 kpl. 17 Dostawa i montaż stojaków na rowery - U18 4 szt. 18 Dostawa i montaż tablic ekspozycyjnych - U19 1 kpl. Szczegółowy opis konstrukcji wyspecyfikowanych powyżej urządzeń i wyposażenia zawarto w załączonej do materiałów przetargowych dokumentacji rysunkowej i opisowej. Prosimy o zapoznanie się z rysunkami oraz opisem dla poszczególnych urządzeń, oznaczonymi symbolami od U1 do U14 oraz od U16 do U19. Budowa placu zabaw opisana w załączonej dokumentacji nie należy do przedmiotu zamówienia, będzie realizowana w następnym etapie. Termin usunięcia wad/wymiany wadliwych elementów: do 14 dni od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia oraz wyposażenie placu zabaw. Zamawiający informuje, że zadanie jest realizowane wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Południe”, stąd środki finansowe na realizację zadania będą pochodziły z dwóch źródeł, tj. Miasta i Spółdzielni. Wykonawca wybrany w ramach postępowania przetargowego zawrze umowę z Miastem, natomiast część zadania będzie sfinansowana ze środków Spółdzielni Mieszkaniowej. Umowa będzie precyzowała w jakim zakresie zadanie będzie finansowane z poszczególnych źródeł. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało wystawienie osobnych faktur dla Miasta i Spółdzielni Mieszkaniowej – zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie dokumentacji, która opisuje urządzenia dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a większość urządzeń jest dostępna dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się oraz osób niedowidzących.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 37535200-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty. Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły