Montaż dźwigu osobowego z wykonaniem robót budowlanych w budynku nr 33 SGGW ul. Nowoursynowska 159 w Warszawie – tryb zaprojektuj i wykonaj.

Ogłoszenie dodano: 21.07.2018

Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dział Inwestycji i Nadzoru Technicznego, ul. Nowoursynowska, 02787 Warszawa (Mazowieckie)

Miejsce: Warszawa

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 08.08.2018, godzina: 09:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 20.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510195224-N-2019 z dnia 17-09-2019 r.
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich: Świadczenie usług szkoleniowych podczas dwunastu edycji Intensywnego Praktycznego Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci w ramach projektu pt. „Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu” nr POWR.05.04.00-00-0166/18 (Umowa nr POWR.0504.00-00-0166/18-00/1211/2018/461 z dnia 09.10.2018 r.).

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu” nr POWR.05.04.00-00-0166/18 (Umowa nr POWR.0504.00-00-0166/18-00/1211/2018 /461 z dnia 09.10.2018 r.)
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 591842-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Krajowy numer identyfikacyjny 00028898100000, ul. Wybrzeże L.Pasteura  1, 50-367  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 7841174, e-mail monika.komorowska@am.wroc.pl, faks 71 7840045.
Adres strony internetowej (url): www.umed.wroc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług szkoleniowych podczas dwunastu edycji Intensywnego Praktycznego Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci w ramach projektu pt. „Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu” nr POWR.05.04.00-00-0166/18 (Umowa nr POWR.0504.00-00-0166/18-00/1211/2018/461 z dnia 09.10.2018 r.).
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UMW/IZ/PN-77/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług szkoleniowych podczas dwunastu edy-cji Intensywnego Praktycznego Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci w ramach pro-jektu pt. „Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Sy-mulacji Medycznej we Wrocławiu” nr POWR. 05.04.00-00-0166/18 (Umowa nr POWR.0504.00-00-0166/18-00/1211/2018/461 z dnia 09.10.2018 r.). Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 (dwie) części: Część A – Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie preparacji i cięcia tkanek, Część B - Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie szycia endoskopowego. Usługa dotyczy nauczania umiejętności przydatnych w specjalnościach zabiegowych zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Zajęcia praktyczne na symulatorach stanowią 75% zajęć kursowych i obejmują: a)obsługę narzędzi endoskopowych, b) Ergonomię w chirurgii endoskopowej, c) Kontrolę pola operacyjnego w chirurgii endoskopowej, d) Część A - Preparację i cięcie tkanek, część B - Szycie endoskopowe, e) Symulację wybranych technik operacyjnych na modelach silikonowych, f) Wstępną i końcową ocenę umiejętności uczestników kursu za pomocą programu komputerowego analizującego czas, ruchy narzędzi, efektywność i jakość ruchu. 4. Zamawiający zapewni niezbędny sprzęt medyczny (laparoskopy treningowe, narzędzia i wszelki sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia). 5. Wykonawca po szkoleniu, wystawi uczestnikom certyfikaty/zaświadczenia o odbyciu szkolenia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 80500000-9

Dodatkowe kody CPV: 80561000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część A – Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie preparacji i cięcia tkanek
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp): „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlagającego wykluczeniu”.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część B - Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie szycia endoskopowego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp): „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlagającego wykluczeniu”.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły