Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wschodniej części zalewu Bagry w Krakowie – Etap I, wraz z systemem monitoringu wschodniej i północnej części terenu, oraz pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Ogłoszenie dodano: 18.07.2018

Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Za Torem, 30-542 Kraków (Małopolskie)

Miejsce: Kraków

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 01.04.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 26.07.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 24.09.2018 18.07.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 500228818-N-2018 z dnia 24-09-2018 r.
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wschodniej części zalewu Bagry w Krakowie – Etap I, wraz z systemem monitoringu wschodniej i północnej części terenu, oraz pełnieniem nadzoru autorskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 90/2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 591035-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 361777097, ul. Za Torem  22, 30-542  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 1220102240, e-mail przetargi@zzm.krakow.pl, faks +48123418487.
Adres strony internetowej (url): https://zzm.krakow.pl
Adres profilu nabywcy: https://zzm.krakow.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://zzm.krakow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wschodniej części zalewu Bagry w Krakowie – Etap I, wraz z systemem monitoringu wschodniej i północnej części terenu, oraz pełnieniem nadzoru autorskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 90/2018
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
90/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również uzyskanie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia, uzyskanie wszelkich opinii, warunków, uzgodnień, stanowisk oraz opracowanie STWiOR, przedmiarów i kosztorysów dla projektu z podziałem dla poszczególnych etapów realizacyjnych projektu, jak i nadzór autorski. 1.2 Szczegółowy opis przedmiotu został przedstawiony w pkt 3)10. SIWZ i załącznikach do SIWZ. Zakres opracowania obejmuje obszar działek o nr: 82/5, 82/13, 82/9 obręb P -27 Podgórze, oraz 341/1, 345/1, 341/3, 345/8, 345/10, 207, 210, 218/1, 243/1, 243/2, 251, 252, 281/2, 281/1, 284 obręb P -28 Podgórze oraz ponadto w zakresie projektu systemu monitoringu dodatkowo obszar działek o nr: 336/1, 145/1, 338/7, 492, 339/4, 282/1 obręb P -28 Podgórze. Integralną częścią SIWZ niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są również materiały załączone do SIWZ, tj.: 1.2.1 Załącznik nr 1 – mapa z lokalizacją obszaru objętego projektem zagospodarowania terenu i obszaru objętego projektem monitoringu, 1.2.2 Załącznik nr 2 – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: MPZP rejonu zbiornika BAGRY w Płaszowie (Dz. U. województwa małopolskiego NR 632, poz. 3894 z dnia 14 października 2006 r.), oraz MPZP obszaru "PŁASZÓW – RYBITWY (Dz. U. województwa małopolskiego z dnia 4 grudnia 2012 r., poz. 6544), 1.2.3 Załącznik nr 3 – szablony i wytyczne do inwentaryzacji dendrologicznej i zagospodarowania terenu, kompatybilnej z programem R3Trees (do wykorzystania w razie konieczności aktualizacji dostarczonej inwentaryzacji), 1.2.4 Załącznik nr 4 – Standardy zakładania i pielęgnacji podstawowych rodzajów terenów zieleni w mieście – załącznik nr 3 do uchwały nr LXI/863/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r. wraz ze standaryzacją w zakresie materiału roślinnego oraz standaryzacja prac w zakresie zieleni, 1.2.5 Załącznik nr 5 – wzory protokołów, tabel elementów wytworzonych i tabel elementów likwidowanych, 1.2.6 Załącznik nr 6 – inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką zielenią dla terenu Zalew Bagry wschód opracowana przez: Annę Becker, Marlenę Pilch, Magdalenę Kolasę, Katarzynę Muchę, (data opracowania: XII.2017r.), 1.2.7 Załącznik nr 7 – mapa do celów projektowych (w razie konieczności należy ją zaktualizować). 1.2.8 Załącznik nr 8 – Projekt koncepcyjny dla zagospodarowania wschodniej części Bagrów opracowany przez: Annę Becker, Marlenę Pilch, Magdalenę Kolasę, Katarzynę Muchę, (data opracowania: XII.2017r.), XII.2017r. 1.3 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 48 miesięcy rękojmi i gwarancji liczonych od dnia odbioru przedmiotu umowy, przy czym w ramach i w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest również do sprawowania funkcji nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowanego w treści oferty. 1.4 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego może udzielić wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług projektowych w zakresie do 100% wartości szacunkowej zamówienia na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania dla zamówienia podstawowego, a dotyczących w szczególności opracowania kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie zagospodarowania terenu wokół zalewu Bagry w Krakowie, w tym w szczególności: powiększenie plaży piaszczystej przy istniejącym kąpielisku oraz budowę nowych toalet, przebieralni i pryszniców przy kąpielisku, nasadzenia zieleni, obiekty i elementy małej architektury, nawierzchnie itp. 1.5 Zamawiający informuje, że odstępuje od wymogu zatrudnienia członków zespołu projektowego na podstawie umowy o pracę w myśl art. 29 ust. 3a ustawy PZP, z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia charakteryzuje się działalnością twórczą i autorską, więc sposób jego realizacji nie wyczerpuje znamion definicji pracy wynikającej z Kodeksu pracy, a ponadto termin realizacji niniejszego zamówienia publicznego jest krótki. Zauważyć też należy, iż projektanci najczęściej są przedsiębiorcami prowadzącymi własną działalność gospodarczą, a realizacja usług tego rodzaju następuje w formie samozatrudnienia. 2. Wykonawca zapewni realizację zamówienia w terminie do dnia 01.04.2019r., uwzględniając terminy pośrednie i zakresy projektowe, przedstawione w tabeli wskazanej we wzorze Formularza oferty stanowiącym integralną część SIWZ oraz określone również w pkt 4) SIWZ i wzorze umowy. 3. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy wyliczoną w oparciu o własną kalkulację, przedstawioną odpowiednio w tabeli wskazanej we wzorze Formularza oferty stanowiącym integralną część SIWZ, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ i doświadczenia zawodowego. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców, do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań. 6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ. 7. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. 8. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71240000-2

Dodatkowe kody CPV: 71242000-6, 71320000-7, 71322000-1, 71355000-1, 79933000-3, 71000000-8, 71200000-0, 71210000-3, 71220000-6, 71245000-7, 71400000-2, 71420000-8, 71421000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 162601.63
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Marlena Pilch Pro Architektura
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Poznańska 8/83
Kod pocztowy: 30-012
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Anna Becker Signa Projekt
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Trynitrarska 4 lok. 15
Kod pocztowy: 31-061
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 137760.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 137760.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 183270.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500023895-N-2018 z dnia 01-02-2018 r.
Gmina Szydłowiec: Budowa stadionu MKS „Szydłowianka” przy ulicy Targowej w Szydłowcu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 591035-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Szydłowiec, Krajowy numer identyfikacyjny 52379000000, ul. pl. Rynek Wielki  1, 26-500  Szydłowiec, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 617 86 30, e-mail przetargi@szydlowiec.pl, faks 48 617 05 10.
Adres strony internetowej (url): www.bip.szydlowiec.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa stadionu MKS „Szydłowianka” przy ulicy Targowej w Szydłowcu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPI.271.17.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) budowę budynku klubowego konstrukcji murowanej o parametrach technicznych: - powierzchnia zabudowy - 506,10 m2, - powierzchnia całkowita - 998,60 m2, - powierzchnia użytkowa - 521,90 m2, - kubatura budynku - 3055,24 m3, - wysokość budynku - 8,26 m, - ilość kondygnacji - 2 szt. b) wykonanie instalacji wewnętrznych: - wodociągowej, - kanalizacyjnej, - elektrycznej, - gazowej, - C.O., - telekomunikacyjnej, - wentylacyjnej, - p.poż. c) budowę przyłączy - wodociągowego, - kanalizacji sanitarnej, d) rozbiórki - ogrodzenia boiska od strony wschodniej na długości140 mb, - budynek komentatora meczów o powierzchni 5,0 m2. W ramach zadania Wykonawca zobowiązuje do zorganizowania i przeprowadzenia wszelkich działań i robót budowlanych wymaganych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym wykonanie: a) wykonanie robót budowlanych objętych zamówieniem, b) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu umowy). Sporządzenie inwentaryzacji, dokumentacji powykonawczej w tym: protokołów z prób i badań urządzeń i instalacji wewnętrznych i doziemnych, kominiarskich, kontrolnych badań wody, instrukcji użytkowania i ochrony ppoż.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45331000-6, 45331200-8, 45321000-3, 45331100-7, 45330000-9, 45333000-0, 45300000-0, 45330000-9, 45332200-5, 45231300-8, 45332400-7, 45310000-3, 45311000-0, 31518200-2, 31200000-8, 45315100-9, 45317000-2, 45311000-0, 45311000-0, 45111200-0, 45112400-9, 45232452-5, 45232000-2, 45000000-7, 45113000-2, 45112210-0, 45112700-2, 45112300-8, 45112360-6, 45112330-7, 45111230-9, 45112310-1, 45112710-5, 45112700-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2389382.23
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa „KOMBUD” Sp. z o.o.
Email wykonawcy: kombud@home.pl
Adres pocztowy: ul. K. Promyka 12
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2938940.14
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2938940.14
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4290502.31
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły