Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wschodniej części zalewu Bagry w Krakowie – Etap I, wraz z systemem monitoringu wschodniej i północnej części terenu, oraz pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Ogłoszenie dodano: 18.07.2018

Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Za Torem, 30-542 Kraków (Małopolskie)

Miejsce: Kraków

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 01.04.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 26.07.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 18.07.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 500023895-N-2018 z dnia 01-02-2018 r.
Gmina Szydłowiec: Budowa stadionu MKS „Szydłowianka” przy ulicy Targowej w Szydłowcu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 591035-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Szydłowiec, Krajowy numer identyfikacyjny 52379000000, ul. pl. Rynek Wielki  1, 26-500  Szydłowiec, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 617 86 30, e-mail przetargi@szydlowiec.pl, faks 48 617 05 10.
Adres strony internetowej (url): www.bip.szydlowiec.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa stadionu MKS „Szydłowianka” przy ulicy Targowej w Szydłowcu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPI.271.17.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) budowę budynku klubowego konstrukcji murowanej o parametrach technicznych: - powierzchnia zabudowy - 506,10 m2, - powierzchnia całkowita - 998,60 m2, - powierzchnia użytkowa - 521,90 m2, - kubatura budynku - 3055,24 m3, - wysokość budynku - 8,26 m, - ilość kondygnacji - 2 szt. b) wykonanie instalacji wewnętrznych: - wodociągowej, - kanalizacyjnej, - elektrycznej, - gazowej, - C.O., - telekomunikacyjnej, - wentylacyjnej, - p.poż. c) budowę przyłączy - wodociągowego, - kanalizacji sanitarnej, d) rozbiórki - ogrodzenia boiska od strony wschodniej na długości140 mb, - budynek komentatora meczów o powierzchni 5,0 m2. W ramach zadania Wykonawca zobowiązuje do zorganizowania i przeprowadzenia wszelkich działań i robót budowlanych wymaganych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym wykonanie: a) wykonanie robót budowlanych objętych zamówieniem, b) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu umowy). Sporządzenie inwentaryzacji, dokumentacji powykonawczej w tym: protokołów z prób i badań urządzeń i instalacji wewnętrznych i doziemnych, kominiarskich, kontrolnych badań wody, instrukcji użytkowania i ochrony ppoż.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45331000-6, 45331200-8, 45321000-3, 45331100-7, 45330000-9, 45333000-0, 45300000-0, 45330000-9, 45332200-5, 45231300-8, 45332400-7, 45310000-3, 45311000-0, 31518200-2, 31200000-8, 45315100-9, 45317000-2, 45311000-0, 45311000-0, 45111200-0, 45112400-9, 45232452-5, 45232000-2, 45000000-7, 45113000-2, 45112210-0, 45112700-2, 45112300-8, 45112360-6, 45112330-7, 45111230-9, 45112310-1, 45112710-5, 45112700-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2389382.23
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa „KOMBUD” Sp. z o.o.
Email wykonawcy: kombud@home.pl
Adres pocztowy: ul. K. Promyka 12
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2938940.14
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2938940.14
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4290502.31
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły