Budowa siłowni zewnętrznej w dzielnicy Hałcnów w Bielsku-Białej, Park rekreacyjny "ORCHIDEA"

Ogłoszenie dodano: 14.07.2018

Zamawiający: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy , 43-300 Bielsko-Biała (Śląskie)

Miejsce: Bielsko-Biała

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.10.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 02.08.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 25.09.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 500229683-N-2018 z dnia 25-09-2018 r.
Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej: Budowa siłowni zewnętrznej w dzielnicy Hałcnów w Bielsku-Białej, Park rekreacyjny "ORCHIDEA"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 588440-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Krajowy numer identyfikacyjny 072181741, ul. pl. Ratuszowy   1, 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 4971 851, e-mail zp@um.bielsko.pl, zp@um.bielsko.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.um.bielsko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa siłowni zewnętrznej w dzielnicy Hałcnów w Bielsku-Białej, Park rekreacyjny "ORCHIDEA"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.2.74.2018.BMP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zadanie obejmuje budowę siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 3195/64 i 3195/67 obręb Hałcnów - obszar w sąsiedztwie ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Wyzwolenia, a ul. Orchidei w Bielsku-Białej. 2. Ogólna charakterystyka robót obejmuje: a) Roboty pomiarowe i ziemne; b) Korytowanie – przygotowanie podłoża pod urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z wysypaniem pospółki zagęszczonej mechanicznie; c) Wykonanie ław betonowych pod obrzeża; d) Ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin.; e) Dostawa i montaż wraz z fundamentem urządzeń sportowych: - podwójne urządzenie sportowe koła tai-chi małe + duże.; - podwójne urządzenie sportowe 2 x orbitrek eliptyczny; - podwójne urządzenie sportowe 2 x rowerek.; - podwójne urządzenie sportowe 2 x biegacz; - podwójne urządzenie sportowe 2 x steper + twister.; f) Dostawa i montaż regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej – 1 szt.; g) Dostawa i montaż kosza na śmieci – 2 szt.; h) Dostawa i montaż ławki wypoczynkowej – 2 szt.; i) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej i papierowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45220000-5

Dodatkowe kody CPV: 45111291-4, 37440000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 37888.93
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: HERKULES Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Podgorska 34C
Kod pocztowy: 32-500
Miejscowość: Chrzanów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 78117.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 78117.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 87223.96
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Kujawsko-pomorskie

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły