Świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec w roku szkolnym 2018/2019

Ogłoszenie dodano: 13.07.2018

Zamawiający: Burmistrz Miasta, ul. Paderewskiego, 42-700 Lubliniec (Śląskie)

Miejsce: Lubliniec

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 20.07.2018, godzina: 09:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 06.09.2019 10.09.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510185924-N-2019 z dnia 05-09-2019 r.
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonce: Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Jabłonka w roku szkolnym 2019/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 587518-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Usług Wspólnych w Jabłonce, Krajowy numer identyfikacyjny 49290231300000, ul. 3 Maja  1, 34-480  Jabłonka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26 111 53, e-mail zeas@jablonka.pl, faks 18 26 524 68.
Adres strony internetowej (url): www.jablonka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Jabłonka w roku szkolnym 2019/2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
CUW.26.3.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Jabłonka w roku szkolnym 2019/2020 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie przewozu uczniów na trasie (kursu): 2.1. wykaz przystanków 2.1.1Szkoła Podstawowa nr 2 w Zubrzycy Górnej (SP nr 2 w Zubrzycy Górnej): a/ przystanek pierwszy na trasie: Zubrzyca Dolna – Zawrat (zabierane dziecko niepełnosprawne) Przystanek drugi: Zubrzyca Górna – parking przy Kościele - SP nr 1 w Zubrzycy Górnej (wysiada dziecko niepełnosprawne) Przystanek trzeci – Zubrzyca Górna - Ochlipów Przystanek ostatni Zubrzyca Górna - SP nr 2 w Zubrzycy Górnej b/ do wykonania 2 kursy dziennie (1- rano, 1- popołudniu) c/ 1 kurs około 5,5km d/ przewóz około 6 uczniów + 1 opiekun e/ dowóz uczniów na godz. 8.00, powrót między godz. 13.00-16.00 – zgodnie z harmonogramem zajęć lekcyjnych 2.1.2. Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gminne Przedszkole Samorządowe w Jabłonce: a/ przystanek pierwszy: dowóz uczniów klas 0-IV z ulic: Biszczaków, Urocza, Zacisze, Jodłowa, Pierogów w miejscowości Jabłonka przystanek ostatni: Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gminne Przedszkole Samorządowe w Jabłonce b/ do wykonania 2 kursy dziennie (1- rano, 1- popołudniu) c/ 1 kurs - 3,5 km w Jabłonce d/ przewóz 13 uczniów + 1 opiekun, e/ dowóz uczniów na godz. 7.30, powrót między godz. 13.00-15.00 – zgodnie z harmonogramem zajęć lekcyjnych 2.1.3. Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gminne Przedszkole Samorządowe w Jabłonce: a/ przystanek pierwszy: dowóz uczniów klas 0-IV z ulic: Olejarska, Kurzaków, Bolesława Prusa w miejscowości Jabłonka przystanek ostatni: Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gminne Przedszkole Samorządowe w Jabłonce b/ do wykonania 2 kursy dziennie (1- rano, 1- popołudniu) c/ 1 kurs - 3,5 km w Jabłonce d/ przewóz 21 uczniów + 1 opiekun, e/ dowóz uczniów na godz. 7.30, powrót między godz. 13.00-15.00 – zgodnie z harmonogramem zajęć lekcyjnych 2.1.4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce (SP nr 1 w Jabłonce) a/ przystanek pierwszy: Jabłonka Dziołek –Kościół przystanek drugi SP nr 1 w Jabłonce w Jabłonce b/ do wykonania 2 kursy dziennie (1- rano, 1- popołudniu) c/ 1 kurs – 3,5 km (Jabłonka Bory – SP nr 1 w Jabłonce – 3,5 km) d/ przewóz 13 uczniów + 1 opiekun, e/ dowóz uczniów na godz. 7.30, powrót między godz. 13.00 – 15.00 – zgodnie z harmonogramem zajęć lekcyjnych 2.1.5. Szkoła Podstawowa w Orawce: a/ przystanek pierwszy: dowóz uczniów klas 0-IV z miejscowości Orawka (osiedle Studzionki) przystanek ostatni: Szkoła Podstawowa w Orawce b/ do wykonania 2 kursy dziennie (1- rano, 1- popołudniu) c/ 1 kurs – 3,5 km w Orawce d/ przewóz 18 uczniów + 1 opiekun, e/ dowóz uczniów na godz. 8.00, powrót między godz. 13.00-14.00 – zgodnie z harmonogramem zajęć lekcyjnych 2.1.6. Uwaga: Istnieje możliwość wykonania usługi wskazanej w pkt. 2.1.3 i 2.1.5 jednym środkiem komunikacji. 2.2. Do wykonania 2 kursy dziennie (1- rano, 1- popołudniu) a) 1 kurs około 19,5 km, szacunkowa ilość kilometrów dowozów w dniach nauki szkolnej – ok 39 km/dziennie x 188 dni = 7332,00 km b) Dni dowozów w roku szkolnym 2019/2020 w okresie 2 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku – 188 dni c) Dzienną liczbę przejechanych kilometrów w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia ustal się na około 39 km. Liczba kilometrów, o której mowa wyżej może ulec zmianie ze względu na zmianę przebiegu trasy w przypadku zgłoszenia (bądź rezygnacji) przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci do dowozu. d) Koszty dojazdu Wykonawcy do miejsca rozpoczęcia trasy i zjazdu po zakończeniu dowozu nie mogą obciążać Zamawiającego. e) W przypadku wystąpienia silnych opadów śniegu lub innych zjawisk atmosferycznych uniemożliwiających dojazd, w porozumieniu z Zamawiającym oraz Dyrektorem szkoły mogą nastąpić przesunięcia godzin dowozu i odwozu dzieci. f) W przypadku remontów, awarii, uszkodzeń mostów, dróg lub innych obiektów czego skutkiem będzie zmiana lub konieczność zmiany trasy przewozowych (w tym także wydłużenie trasy lub skrócenie trasy ze względu na zmianę ilości dowożonych dzieci), Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy i należnego (tak zwiększenia jak i zmniejszenia) wynagrodzenia na podstawie ceny ofertowej Wykonawcy za 1 km. 2.3. Przewóz 71 uczniów (- 5 opiekunów); wg harmonogramu zajęć lekcyjnych a) Podana liczba uczniów ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia (może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu). b) Opcja zwiększenia ilości dowożonych dzieci będzie miała zastosowanie w przypadku zgłoszenia przez rodziców/opiekunów prawnych nowych dzieci do dowozu. c) Liczba osób objętych dowozem na dzień zawarcia umowy to 71 uczniów + 5 opiekunów. Liczba osób objętych dowozem może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wielkość pojazdu dostosować do uwarunkowań przedmiotowej usługi. 2.4. Dowóz uczniów – zgodnie z harmonogramem zajęć lekcyjnych. Usługi przewozowe należy wykonywać zgodnie z ustalonym harmonogramem dostosowanym do planu nauczania danej placówki oświatowej. 2.5. Cena oferty powinna uwzględniać koszt dojazdu do miejsca rozpoczęcia wykonywania usługi. 2.6. Wskazano przystanki najdalsze – dzieci zabierane są na odcinkach pomiędzy przystankami. 2.7. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi w taki sposób, aby czas przebywania uczniów w podróży był jak najkrótszy, a nadto winien uwzględnić to, aby przewożeniu uczniowie mogli punktualnie rozpocząć zajęcia lekcyjne i bez zbędnego oczekiwania na nie, a nadto aby po ich zakończeniu byli odwożeni bez zbędnego oczekiwania. Usługi przewozowe będą odbywać się najkrótszą trasą z domu do szkoły i po skończonych zajęciach lekcyjnych ze szkoły do domu. 2.8. Dostosowanie pojazdów do przewozu osób oraz ich oznaczenie musi być zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Pojazdy, którymi przewożone będą dzieci muszą być w pełni sprawne technicznie, dostosowane do ilości przewożonych dzieci i posiadającymi świadectwo dopuszczenia do ruchu – wydane zgodnie z Prawem o ruchu drogowym. Pojazdy mają być oznaczone zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.). Każdy pojazd ma posiadać ubezpieczenie OC i NNW, ma być utrzymany w czystości, sprawny technicznie. W zimie każdy pojazd ma być ogrzewany, odśnieżony, a wejścia do niego oczyszczone z ewentualnego oblodzenia, tak by były one bezpieczne. 2.9. Pojazd, którym będą świadczone usługi winien być dostosowany do ilości przewożonych pasażerów (ilość miejsc siedzących). 2.10. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu lub w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub policję niesprawności pojazdu, która zagraża bezpieczeństwu osób przewożonych Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podstawienia pojazdu zastępczego do dalszej realizacji zamówienia. Pojazd zastępczy winien być podstawiony w czasie zgodnym z czasem podanym przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. W przypadku przekroczenia tego terminu Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne za nie przestrzeganie warunków umowy. 2.11. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w gotowości pojazd zastępczy, który może zostać użyty w przypadku wystąpienia awarii innego pojazdu, którym świadczona jest usługa dowozu. 2.12. Zamawiający wymaga aby z każdym pojazdem zachowana była łączność telefoniczna. 3.Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępną na stronie internetowej Zamawiającego. 4. Przewóz uczniów do placówek szkolnych odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z 2002 r. z późn. zm.) z wyłączeniem przerw świątecznych i innych dni wolnych od zajęć wynikających z organizacji roku szkolnego. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić transport również w dni, w które uczniowie będą odrabiali inne dni zwolnione z nauki szkolnej. Zakładana ilość dni nauki szkolnej wynosi 188 dni. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym z Zamawiającym. Dowóz będzie się odbywał w dni robocze wynikające z zajęć szkolnych Dowóz nie będzie realizowany w czasie ferii. Zaś w dni wolne od zajęć dydaktycznych dowóz będzie organizowany na życzenie rodziców (np. sprawdzianów, egzaminów oraz w inne dodatkowe wolne dni od zajęć szkolnych, itp.). 5. CPV - Główny przedmiot 60.14.00.00-1 Nieregularny transport osób
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60140000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 126722.35
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przewóz Osób Autobusem Henryk Zbela
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Chyżne 124
Kod pocztowy: 34-481
Miejscowość: Chyżne
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 289267.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 289267.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 306944.64
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500216038-N-2018 z dnia 10-09-2018 r.
Burmistrz Miasta: Świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec w roku szkolnym 2018/2019.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 587518-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 151398391, ul. ul. Paderewskiego  5, 42-700   Lubliniec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 3530100, e-mail inwestycje@lubliniec.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.lubliniec.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec w roku szkolnym 2018/2019.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZI.271.20.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z przewozem dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec, w tym również dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2018/2019. Przedmiot zamówienia obejmuje: zadanie 1 - Przewóz dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec na linii Lubliniec - Kokotek – Lubliniec z miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego, zadanie 2 - Przewóz dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec na linii Lubliniec - Wymyślacz – Lubliniec z miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego, zadanie 3 - Przewóz dzieci i uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego do i z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego położonego w Lublińcu przy ul. Stalmacha 90 z miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego, zadanie 4 - Przewóz dzieci i uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z miejsca ich zamieszkania do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie nr 1 - Przewóz dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec na linii Lubliniec - Kokotek – Lubliniec
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 52959.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 38214.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19008.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38214.45
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie nr 2 - Przewóz dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec na linii Lubliniec - Wymyślacz – Lubliniec
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20303.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Arwis Agnieszka Szpak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Stalowa 8
Kod pocztowy: 42-300
Miejscowość: Myszków
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 34902.63
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19042.58
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34902.63
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zadanie nr 3 - Przewóz dzieci i uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego do i z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego położonego w Lublińcu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 30269.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 16692.58
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16692.58
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20403.72
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Zadanie nr 4 - Przewóz dzieci i uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z miejsca ich zamieszkania do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 121915.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Taxi -10-Lubliniec Waldemar Brol
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 16
Kod pocztowy: 42-288
Miejscowość: Koszęcin
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 99171.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 94973.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 107924.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły