Kompleksowy wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowalnymi pn. Remont elewacji budynków Pałacu Biskupów Krakowskich w ramach projektu "Pałac w Muzuem, Muzeum w Pałacu. Ochrona zachowanie i udostępnianie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych"

Ogłoszenie dodano: 11.02.2018

Zamawiający: Muzeum Narodowe w Kielcach, Pl. Zamkowy, 25-010 Kielce (Świętokrzyskie)

Miejsce: Kielce

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 29.10.2021

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 14.11.2017, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 15.01.2021 25.09.2018 13.02.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510403395-N-2021 z dnia 15.01.2021 r.
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. : SUKCESYWNE DOSTAWY SOCZEWEK TORYCZNYCH DLA LOKALIZACJI: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 609781-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. , Krajowy numer identyfikacyjny 19014161200000, ul. Powstania Styczniowego   1, 81-519  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48585727331, e-mail m.magulska@ceynowahosp.com.pl, faks +48585727331.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalepomorskie.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Podmiot prawa handlowego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
SUKCESYWNE DOSTAWY SOCZEWEK TORYCZNYCH DLA LOKALIZACJI: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
D25C/252/N/17-38rj/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy soczewek torycznych dla lokalizacji: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie, szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, przez okres 24 miesięcy. 2. Na mocy art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta 3. Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. CPV: 33.73.11.10-7 (soczewki śródoczne)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33731110-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 94000
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Alcon Polska Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Marynarska 15
Kod pocztowy: 02-674
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 85212
Oferta z najniższą ceną/kosztem 85212
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 85212
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500229524-N-2018 z dnia 24-09-2018 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Budowa parku rowerowego przy budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie pn. „Budowa parku rowerowego przy budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy realizowane jest w ramach projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy – nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 współfinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna: 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 609781-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 69001030800000, ul. Świlcza 168  , 36072   Świlcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8560338, 017 8670145, e-mail gops.swilcza@intertele.pl, faks 178 670 157.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.swilcza.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa parku rowerowego przy budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GOPS.4216.16.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Budowa parku rowerowego przy budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” w zakresie wykonania: 1) robót ziemnych, 2) nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej na warstwach podbudowy z kruszyw – 263,960 m2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212200-8

Dodatkowe kody CPV: 45212220-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 69460.70
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rejtana 6
Kod pocztowy: 35-310
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 85436.66
Oferta z najniższą ceną/kosztem 85436.66
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 85436.66
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500073179-N-2017 z dnia 11-12-2017 r.
Muzeum Narodowe w Kielcach: Kompleksowy wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi pn. Remont elewacji budynków Pałacu Biskupów Krakowskich w ramach projektu " Pałac w Muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 609781-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Narodowe w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 366209736, ul. Pl. Zamkowy  1, 25-010  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413444014, e-mail j.slusarczyk@mnki.eu, faks 413448261.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowy wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi pn. Remont elewacji budynków Pałacu Biskupów Krakowskich w ramach projektu " Pałac w Muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych".
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AZP.261.2.20.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. Remont elewacji budynków Pałacu Biskupów Krakowskich, w ramach projektu „Pałac w Muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim”, współfinansowanego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultur, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, na którego zakres składają się: - remont elewacji budynków Pałacu Biskupów Krakowskich z renowacją detali architektonicznych, - scalenie kolorystyczne tynków, - częściowy remont pokrycia dachowego z niezbędną wymianą obróbek blacharskich, - remont częściowy ogrzewania rynien, rur spustowych, kosza dachowego, - rekonstrukcja postaci posłów moskiewskich i szwedzkich na fasadzie wschodniej Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach Teren objęty zadaniem inwestycyjnym zlokalizowany jest na obszarze, który jako układ urbanistyczno-krajobrazowy miasta Kielce został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego pod nr A 321. Korpus główny wraz ze skrzydłami północnym i południowym pałacu biskupiego, baszta prochowa z obwarowaniem, ogród włoski jako zespół dawnego pałacu biskupiego w miejscowości Kielce wpisane są do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego pod nr A.336/1-4 . 2. Zakres usługi pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego będzie obejmował: - wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i budowlano konserwatorskimi realizowanymi przez Wykonawców, - rozliczanie prawno-formalne, - gwarancję i rękojmię. 3. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca zobowiąże się udzielić 60 miesięcy gwarancji jakości, w ramach której m.in. będzie uczestniczył w przeglądach budynków objętych jego nadzorem w ramach niniejszego zamówienia w okresie gwarancji i rękojmi za wady. 4. Zakres rzeczowy robót podlegający Nadzorowi Inwestorskiemu obejmuje: - remont elewacji budynków Zespołu Pałacowego w tym: Korpusu Głównego Pałacu, Skrzydła Północnego, Skrzydła Południowego z renowacją detali architektonicznych, scalenie kolorystyczne tynków i częściowy remont pokrycia dachowego z niezbędną wymianą obróbek blacharskich - wzmocnienie konstrukcji ścian parawanowych z dostosowaniem pod montaż zrekonstruowanych rzeźb figuralnych postaci posłów moskiewskich i szwedzkich na fasadzie wschodniej Korpusu Głównego Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. - częściowy remont ogrzewania rynien, rur spustowych oraz kosza dachowego 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i wzorze umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9

Dodatkowe kody CPV: 71540000-5, 71247000-1, 71310000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 236777.81
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Obsługi Inwestycji Eko Inwest Krystyna Wiorek
Email wykonawcy: biuro@ekoinwest.kielce.pl
Adres pocztowy: ul. Wincentego Witosa 103b/47
Kod pocztowy: 25-561
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 288435.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 288435.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 288435.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły