Zaprojektowanie oraz rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Lublinie o 13 nowych kamer IP

Ogłoszenie dodano: 11.07.2018

Zamawiający: Gmina Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka, 20-109 Lublin (Lubelskie)

Miejsce: Lublin

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 26.07.2018, godzina: 11:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 05.09.2019 31.08.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510186857-N-2019 z dnia 05-09-2019 r.
Gmina Kosów Lacki: Budowa i wyposażenie placu zabaw dla Klubu dziecięcego w Kosowie Lackim

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 587092-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kosów Lacki, Krajowy numer identyfikacyjny 71158204900000, ul. ul. Kolejowa  2, 08-330  Kosów Lacki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 879 105, e-mail samorzad@kosowlacki.pl, faks 257 879 038.
Adres strony internetowej (url): kosowlacki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa i wyposażenie placu zabaw dla Klubu dziecięcego w Kosowie Lackim
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RG .271. 12 .2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn: Budowa i wyposażenie placu zabaw dla Klubu dziecięcego w Kosowie Zamawiający wymaga realizacji zadania w systemie ,,zaprojektuj i wykonaj” obejmującego zaprojektowanie a następnie wykonanie placu zabaw dla Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim wraz z ogrodzeniem zgodnie z przedstawionymi poniżej wytycznymi Zamawiającego oraz zgodnie obowiązującymi w Polsce normami europejskimi stanowiącymi o placach zabaw: PNEN 11761 do 7 oraz 10 i 11 dotycząca wyposażenia placów zabaw, a także PNEN 1177 dotycząca bezpieczeństwa nawierzchni i amortyzacji upadków. Teren do zagospodarowania zlokalizowany jest w miejscowości Kosów Lacki ul. Polna 1 dz. nr ew. 83 , ma kształt prostokąta o wymiarach 12 m x 25 m przylegającego bezpośrednio do budynku szkoły. Powierzchnia całkowita wynosi 300 m2. Z czego ok. 80 m2 Zamawiający zamierza przeznaczyć na zagospodarowanie zielenią. Pozostała część powierzchni powinna być wykonana z płyt gumowych SBR, o grubości nie mniejszej niż 25 mm dobranej odpowiednio do wysokości upadku . Płyty powinny być ułożone na odpowiednio przygotowanej podbudowie z kruszywa zgodnie z wytycznymi producenta . Zamawiający dopuszcza możliwość zaprojektowania i wykonania nawierzchni lanej. Wykonawca wyposaży plac zabaw w urządzenia dostosowane do wieku i sprawności dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat – dostawa a montażem Wyposażenie placu zabaw powinno być zaprojektowane z materiałów trwałych odpornych na zmienne warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, korozję itp. Pozbawiane niebezpiecznych dla małych dzieci kantów, ostrych zakończeń i połączeń . Zamawiający preferuje następujące materiały , z których powinny wykonane urządzenia : Rury metalowe galwanicznie obrobione i malowane proszkowo Elementy plastikowe z tworzywa LLDPE lub/i HDPE . W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca wykona ogrodzenie placu zabaw z gotowych przęseł metalowych malowanych , mocowanych słupkach ze stalowych rurek osadzonych w betonie . 2.. Zestaw urządzeń wymaganych przez Zamawiajacego : 1) Urządzenie wielofunkcyjne : co najmniej dwie wieżyczki z podestami połączonymi tunelem wyposażone w dekoracyjne daszki tematyczne . Każda z wieżyczek wyposażona w schodki umożliwiające wejście na podest oraz zjeżdżalnię . Podesty wieżyczek muszą być zaopatrzone w barierki uniemożliwiające wypadnięcie dziecka . Schodki powinny być wyposażone w barierkę . Schodki do jednej z wieżyczek mogą być zastąpione skałką do wspinaczki . Wysokość podestu mierzona od gruntu ok.120 2). Domek do zabawy dla dzieci o powierzchni wewnętrznej umożliwiającej przebywanie co najmniej 2 dzieci ( ok. 5m2).Wyposażony w dwie ławeczki ścianki zabudowane . Przynajmniej w jednej ściance okna i drzwi . Wysokość domku powinna umożliwiać swobodne poruszanie się dziecka o wzroście do 1,20m . 3). Tunel stonoga składający się z minimum 4 kolorowych segmentów . Dekoracyjnie każdy segment posiada nóżki a pierwszy zakończony jest głową . Przybliżone wymiary (dł x szer x wys): 180 x 100 x 104 cm . Zabawka może służyć jako przeszkoda do pokonania, tunel, kryjówka 4). Huśtawka podwójna z siedziskami krzesełkowymi 5). Piaskownica altankowa z daszkiem i obramowaniem będącym jednocześnie siedziskiem o wymiarach 200x150 cm . Daszek osłaniający cała powierzchnię piaskownicy. Zamawiający dopuszcza wykonanie piaskownicy z elementów drewnianych . Daszek LLDPE lub HDPE lub drewniany przykryty gontem bitumicznym . 6). Karuzela talerzowa w kształcie koła z kierownicą i siedziskami z tworzywa HDPE umieszczonymi wokół . Platforma wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej w kształcie koła . Średnica platformy 1,4-1,5 m. Zamawiający dopuszcza wykonanie platformy z tworzywa HDPE wyposażonego w matę antypoślizgową . Platforma powinna być otoczona barierką z rurek metalowych malowanych proszkowo z jednym wejściem 7). Huśtawki sprężynowe pojedyncze np. motorek , kaczuszka z otwartymi bokami i podpórkami na stopy szt.2 sylwetka wykonana z HDPE 8) . Huśtawki sprężynowe z siedziskiem oraz zabudowanymi boczkami : np. delfin, samochodzik 2 szt. 9). Altanka w kształcie koła lub ośmiokąta o średnicy/ przekątnej min 3m umożliwiająca prowadzenie zajęć dla 8 dzieci oraz opiekunki daszek HDPE lub LLDPE . Zamawiają dopuszcza wykonanie drewnianego daszka pokrytego gontem bitumicznym . Konstrukcja nośna metalowa lub drewniana ławka drewniana z oparciem na stelażu metalowym szt.2 kosz na odpady szt.2 Regulamin korzystania z placu zabaw na stelażu metalowym szt.1 3.Ogrodzenie placu zabaw Ogrodzenie placu zabaw ma łączną długość 49 mb. Ogrodzenie powinno być zaprojektowane z przęseł metalowych mocowanych na słupkach wykonanych z zaślepionych rurek mocowanych w gruncie za pomocą betonu . Średnica rurek musi być dostosowana do długości i ciężaru przęseł . Górne zakończenie przęseł nie może zawierać pojedynczych końcówek wystających prętów lub końcówek siatki . Wysokość ogrodzenia z fundamentem nie może być mniejsza niż 1,20 cm. Cokolik wykonany z gotowych prefabrykatów . W ogrodzeniu przewidziano 1 furtkę posiadająca w górnej części zabezpieczenie przed samodzielnym otworzeniem furtki przez dziecko oraz zamek umożliwiający zamkniecie placu zabaw 2. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac projektowych do uzgodnienia z Pełnomocnikiem Zamawiającego zakresu robót ujętych w opracowaniu. W zakresie robót przygotowujących, należy oczyścić oraz przygotować teren pod montaż urządzeń placu zabawach wraz nawierzchnią elastyczną bezpieczną ( strefa bezpieczna przewidziana dla poszczególnych urządzeń) wraz z przygotowaniem podłoża pod te nawierzchnie. Wszystkie urządzenia i elementy należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-7:2009 oraz załączonymi do nich instrukcjami montażu. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń i wskazówek. 4. Wykonawca przedkłada wraz z ofertą 1 egzemplarz koncepcji programowo- przestrzennej w wersji papierowej i elektronicznej z wizualizacją poszczególnych urządzeń oraz kosztorys ofertowy 5. Projekt zagospodarowania musi spełniać wymagania niezbędne do uzyskania decyzji o zgłoszeniu obiektu małej architektury na podstawie załączonego do wniosku zamawiającego projektu przygotowanego przez Wykonawcę. Mapę do celów projektowych przekaże Wykonawcy Zamawiający w dniu podpisania Umowy 6.Opracowanie, o którym mowa w ust.5 Wykonawca złoży Zamawiającemu w formie: 1). papierowej wydrukowanej z plików PDF: a) projekt - 2 egz. b) kosztorys ofertowy – 1 egz. 7. Termin maksymalnie do 15 listopada 2019 r. 5. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Zamawiający wymaga od Wykonawcy i Podwykonawcy/-ców zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) czynności związane z wykonywaniem robót ziemnych b) czynności związane z wykonywaniem nawierzchni , c) czynności związane z montażem ogrodzenia d) czynności związane z montażem wyposażenia Powyższy wymóg nie dotyczy osób, odnośnie których Wykonawca wykaże, że w/w czynności nie będą w żadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i w czasie wyznaczonym przez wykonawcę lub podwykonawcę oraz nie ma on zastosowania do kierownika budowy i kierowników poszczególnych robót. 6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt.5 , których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych . Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej wskazanej w postanowieniach wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 5. czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 37535200-9

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233200-1, 45341000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Gmina Kosów Lacki – Zamawiający zawiadamia , że na podstawie art.93 ust.1 pkt 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2018 r poz.1986 z późn. zmianami.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego : ,, Budowa i wyposażenie placu zabaw dla Klubu dziecięcego w Kosowie Lackim” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego do kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Uzasadnienie: W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 30.08.2019r. do godz.10.00 do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500209085-N-2018 z dnia 31-08-2018 r.
Gmina Lublin: Zaprojektowanie oraz rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Lublinie o 13 nowych kamer IP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 587092-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lublin, Krajowy numer identyfikacyjny 43101951400000, ul. Pl. Króla Władysława Łokietka  1, 20-109   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814 663 000, e-mail zamowienia@lublin.eu, faks 814 663 001.
Adres strony internetowej (url): https://lublin.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie oraz rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Lublinie o 13 nowych kamer IP
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-P-I.271.79.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie prac niezbędnych i koniecznych dla zrealizowania rozbudowy miejskiego systemu monitoringu wizyjnego o 13 nowych kamer IP
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45314000-1

Dodatkowe kody CPV: 35125300-2, 71320000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 171747.97
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Securion Jerzy Godziszewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kaczeńcowa 10
Kod pocztowy: 21-040
Miejscowość: Świdnik
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 188900.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 180810.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 206640.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły