Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 287 w m. Lubsko, ul. Wrocławska (dawna XX-Lecia PRL-u)

Ogłoszenie dodano: 11.07.2018

Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości, 65-042 Zielona Góra (Lubuskie)

Miejsce: Zielona Góra

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 16.11.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 26.07.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 19.09.2019 27.07.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510197743-N-2019 z dnia 19-09-2019 r.
Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie: Przebudowa drogi gminnej nr 107955B w m. Zawrocie-Nowiny

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 586220-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, Krajowy numer identyfikacyjny 45001068800000, ul. ul. Mickiewicza  , 18-200  Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 752 627, e-mail gwmd@op.pl, faks 862 752 931.
Adres strony internetowej (url): www.gminawysokiemazowieckie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 107955B w m. Zawrocie-Nowiny
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SZ.271.10.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 107955B w m. Zawrocie-Nowiny. Prace obejmują odcinek o długości 0,3715 km. Prace obejmują: wykonanie warstwy odcinającej z piasku, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna), wykonanie utwardzonego pobocza i wjazdów za pomocą płyt ażurowych zbrojonych. Prace należy wykonać zgodnie z zakresem prac określonym w przedmiarze robót, opisie technicznym i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr od 8 do 11 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 118033.62
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 668173.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 668173.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 668173.24
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500177786-N-2018 z dnia 27-07-2018 r.
Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 287 w m. Lubsko, ul. Wrocławska (dawna XX-Lecia PRL-u)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 586220-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Krajowy numer identyfikacyjny 609282000000, ul. Al. Niepodległości  32, 65-042   Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 280 300, e-mail m.szpakowska@zdw.zgora.pl, faks 683 280 332.
Adres strony internetowej (url): www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 287 w m. Lubsko, ul. Wrocławska (dawna XX-Lecia PRL-u)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDW-ZG-WZA-3310-67/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem inwestycji jest odnowa dywanikowa w ciągu drogi woj. nr 287 w m. Lubsko na ul. Wrocławskiej (dawna XX-Lecia PRL-u). Długość odcinka objętego opracowaniem wynosi około 560 m. Zakres inwestycji obejmuje: - roboty przygotowawcze - podbudowy - nawierzchnie - oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu - elementy ulic Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, cyt.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. Uzasadnienie faktyczne: Na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta. Oferta została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp. Wykonawca nie wniósł wymaganego przez Zamawiającego wadium.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły