Usługa przygotowania i realizacji 5-dniowego wyjazdu studyjnego do Niemiec i Holandii finansowanego pt. „Gospodarstwo opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny”

Ogłoszenie dodano: 10.07.2018

Zamawiający: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, MEISELSA , 31-063 Kraków (Małopolskie)

Miejsce: Kraków

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 16.09.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 23.07.2018, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 20.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510195292-N-2019 z dnia 17-09-2019 r.
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi: Wykonanie przebudowy budynku Nr 3 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Gdańskiej 73

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 585546-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 43080020000000, ul. ul. Piotrkowska  104, 90-926  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 042 6641526, 6641210, e-mail zamowienia@lodz.uw.gov.pl, faks 426 641 112.
Adres strony internetowej (url): www.lodz.uw.gov.pl lub www.lodzkie.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie przebudowy budynku Nr 3 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Gdańskiej 73
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
KPB-V.273.30.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku Nr 3 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Gdańskiej 73. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie posiadanych przez Zamawiającego opracowań, stanowiących Załącznik Nr 1 do SIWZ. 3. Podwykonawcy: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców; 2) do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego; 3) szczegółowe zapisy dotyczące podwykonawstwa zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 9 do SIWZ. 4. Roboty muszą być prowadzone w sposób nie zakłócający pracy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 5. Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia sporządzony został z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 6. Wykonawca zatrudni na umowę o pracę osoby wykonujące prace związane z realizacją zamówienia. Wykonawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie. Wymóg ten nie dotyczy osób wykonujących funkcje kierownicze. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP - zostały zawarte we wzorze umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ). 7. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, który wynosi min. 60 m-cy, max. 84 m-ce, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje gwarancję na wykonane roboty oraz na zamontowane urządzenia i materiały. Wzór dokumentu gwarancji stanowi Załącznik Nr 3 do umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1

Dodatkowe kody CPV: 45215000-7, 45260000-7, 45310000-3, 45314000-1, 45330000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 777687.88
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "ABID" Rafał Majcher
Email wykonawcy: biuro@abid.pl
Adres pocztowy: ul. Łąkowa 11
Kod pocztowy: 90-562
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1373937.07
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1306927.89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1373937.07
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły