„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Rozbudowy ul. Leśnej w Skarżysku – Kamiennej” w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM” w Skarżysku – Kamiennej”

Ogłoszenie dodano: 10.07.2018

Zamawiający: Gmina Skarżysko-Kamienna, Sikorskiego, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Świętokrzyskie)

Miejsce: Skarżysko-Kamienna

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 20.12.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 17.07.2018, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 14.01.2021 22.12.2020 11.12.2020 18.07.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510402523-N-2021 z dnia 14.01.2021 r.
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 585741-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 12700004000000, ul. Św. Anny  12, 31-008  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Ulczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
141.2711.49.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.1 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.2 Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00 oraz ze środków Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum (dotyczy części 3 – 5 taboretów szpitalnych) 1.3 Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę mebli zawartych w załącznikach A, B, C, D, E do Formularza oferty wraz z kosztami opakowania, transportu, załadunku i rozładunku, wniesienia, sprawdzenie kompletności dostawy, zabezpieczenia m. in. wind, schodów, korytarzy, ścian, podłóg przekazanych do użytkowania na czas realizacji umowy, ustawienie we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, serwis gwarancyjny i świadczenie usług gwarancyjnych, zwanych dalej usługami. 1.4 Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe meble wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku, według poniższego ogólnego wykazu rodzajów i ilości mebli składających się na przedmiot zamówienia: Część 1 Szafka przyłóżkowa - 1 szt. Część 2 Kozetka lekarska - 20 szt. Część 3 Taboret szpitalny - 6 szt. Część 4 Stojak na płyny infuzyjne – 7 szt. Część 5 Podest jednostopniowy – 6 szt. 1.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki A, B, C, D, E do Formularza oferty –Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane. 1.6 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.8 Zamawiający wymaga, aby oferowane meble, objęte przedmiotem zamówienia: 1.8.1 były kompletne, nieużywane, nieuszkodzone, niepowystawowe, nie stanowiły przedmiotu praw osób trzecich oraz aby do jego wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem nie był wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów, 1.8.2 były wykonane z fabrycznie nowych, bezpiecznych materiałów, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r., 1.8.3 były zgodne z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ, tj. Opisem przedmiotu zamówienia (Załączniki A, B, C, D, E do Formularza oferty –Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane) 1.8.4 spełniały wszystkie warunki techniczno-eksploatacyjne określone przez Zamawiającego oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 1.9 Zakres dostawy obejmuje m.in.: 1.9.1 dostarczenie mebli do pomieszczeń wskazanych przez Użytkownika pod adres: Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum przy ul. Medycznej 7, 30-688 Kraków, 1.9.2 opakowanie, transport, załadunek i rozładunek, wniesienie, ustawienie, sprawdzenie kompletności dostawy, zabezpieczenia m. in. wind, schodów, korytarzy, ścian, podłóg przekazanych do użytkowania na czas realizacji umowy, rozpakowania, wywozu opakowań, montażu we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, serwis gwarancyjny i świadczenie usług gwarancyjnych, zwanych dalej usługami. 1.9.3 uprzątnięcie i wywiezienie z terenu Zamawiającego wszelkich odpadów, opakowań (kartony, folie, itp.), 1.9.4 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia Zamawiającego wokół i w budynku przy ul. Medycznej 7 w Krakowie m. in. wind, schodów, korytarzy, ścian, podłóg, okien, ciągów komunikacyjnych, drzwi, trawników, przed ich ewentualnym uszkodzeniem w trakcie transportu i dostawy urządzeń do pomieszczeń docelowych, w tym niezwiązanego z wykonywaniem przedmiotu umowy w trakcie dokonywania montażu oraz wniesienia. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne w tym celu materiały i opakowania bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia. 1.10 Szczegółowe zapisy realizacji przedmiotu umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 1.11 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne oraz funkcjonalne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, nazwy oferowanego produktu oraz opisu jego właściwości i parametrów technicznych oraz funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). 1.12 W przypadku wątpliwości, Zamawiający w celu potwierdzenia że oferowane dostawy (przedmiot zamówienia) odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Załącznikach A, B, C, D, E do SIWZ, będzie żądał kart katalogowych lub wydruków ze stron internetowych lub innych dokumentów lub oświadczeń producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. 1.13 Dostawa zostanie zrealizowana w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Użytkownika. 1.14 Dostawa mebli realizowana będzie do Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum, ul. Medyczna 7, 30-688 Kraków, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. 1.15 Wykonawca zapewni bezpieczne opakowanie przedmiotu zamówienia zabezpieczające przed wpływem warunków atmosferycznych, przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie. 1.16 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 1.17 Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z dostawą: 1) instrukcje obsługi (jeśli dotyczy) w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej 2) karty gwarancyjne zgodne z zapisami umowy w języku polskim w wersji papierowej, 1.18 Wymagane jest udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji* (*warunek dodatkowo punktowany), na zaoferowany przedmiot zamówienia, licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego. 1.19 Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 1.20 Warunki gwarancji, w tym usługi serwisowej zamieszczone zostały we wzorze umowy. 2. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znani na etapie składania ofert. 3. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści. 4. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33192000-2

Dodatkowe kody CPV: 33192000-2, 39113200-9, 39111100-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Taboret szpitalny - 6 szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3887.90
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bioti Sp. z o.o.
Email wykonawcy: info@biotipoland.pl
Adres pocztowy: ul. Ostródzka 196
Kod pocztowy: 03-289
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4797.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5793.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 510551937-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 585741-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 12700004000000, ul. Św. Anny  12, 31-008  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
141.2711.49.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.1 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.2 Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00 oraz ze środków Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum (dotyczy części 3 – 5 taboretów szpitalnych) 1.3 Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę mebli zawartych w załącznikach A, B, C, D, E do Formularza oferty wraz z kosztami opakowania, transportu, załadunku i rozładunku, wniesienia, sprawdzenie kompletności dostawy, zabezpieczenia m. in. wind, schodów, korytarzy, ścian, podłóg przekazanych do użytkowania na czas realizacji umowy, ustawienie we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, serwis gwarancyjny i świadczenie usług gwarancyjnych, zwanych dalej usługami. 1.4 Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe meble wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku, według poniższego ogólnego wykazu rodzajów i ilości mebli składających się na przedmiot zamówienia: Część 1 Szafka przyłóżkowa - 1 szt. Część 2 Kozetka lekarska - 20 szt. Część 3 Taboret szpitalny - 6 szt. Część 4 Stojak na płyny infuzyjne – 7 szt. Część 5 Podest jednostopniowy – 6 szt. 1.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki A, B, C, D, E do Formularza oferty –Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane. 1.6 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.8 Zamawiający wymaga, aby oferowane meble, objęte przedmiotem zamówienia: 1.8.1 były kompletne, nieużywane, nieuszkodzone, niepowystawowe, nie stanowiły przedmiotu praw osób trzecich oraz aby do jego wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem nie był wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów, 1.8.2 były wykonane z fabrycznie nowych, bezpiecznych materiałów, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r., 1.8.3 były zgodne z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ, tj. Opisem przedmiotu zamówienia (Załączniki A, B, C, D, E do Formularza oferty –Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane) 1.8.4 spełniały wszystkie warunki techniczno-eksploatacyjne określone przez Zamawiającego oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 1.9 Zakres dostawy obejmuje m.in.: 1.9.1 dostarczenie mebli do pomieszczeń wskazanych przez Użytkownika pod adres: Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum przy ul. Medycznej 7, 30-688 Kraków, 1.9.2 opakowanie, transport, załadunek i rozładunek, wniesienie, ustawienie, sprawdzenie kompletności dostawy, zabezpieczenia m. in. wind, schodów, korytarzy, ścian, podłóg przekazanych do użytkowania na czas realizacji umowy, rozpakowania, wywozu opakowań, montażu we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, serwis gwarancyjny i świadczenie usług gwarancyjnych, zwanych dalej usługami. 1.9.3 uprzątnięcie i wywiezienie z terenu Zamawiającego wszelkich odpadów, opakowań (kartony, folie, itp.), 1.9.4 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia Zamawiającego wokół i w budynku przy ul. Medycznej 7 w Krakowie m. in. wind, schodów, korytarzy, ścian, podłóg, okien, ciągów komunikacyjnych, drzwi, trawników, przed ich ewentualnym uszkodzeniem w trakcie transportu i dostawy urządzeń do pomieszczeń docelowych, w tym niezwiązanego z wykonywaniem przedmiotu umowy w trakcie dokonywania montażu oraz wniesienia. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne w tym celu materiały i opakowania bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia. 1.10 Szczegółowe zapisy realizacji przedmiotu umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 1.11 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne oraz funkcjonalne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, nazwy oferowanego produktu oraz opisu jego właściwości i parametrów technicznych oraz funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). 1.12 W przypadku wątpliwości, Zamawiający w celu potwierdzenia że oferowane dostawy (przedmiot zamówienia) odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Załącznikach A, B, C, D, E do SIWZ, będzie żądał kart katalogowych lub wydruków ze stron internetowych lub innych dokumentów lub oświadczeń producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. 1.13 Dostawa zostanie zrealizowana w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Użytkownika. 1.14 Dostawa mebli realizowana będzie do Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum, ul. Medyczna 7, 30-688 Kraków, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. 1.15 Wykonawca zapewni bezpieczne opakowanie przedmiotu zamówienia zabezpieczające przed wpływem warunków atmosferycznych, przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie. 1.16 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 1.17 Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z dostawą: 1) instrukcje obsługi (jeśli dotyczy) w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej 2) karty gwarancyjne zgodne z zapisami umowy w języku polskim w wersji papierowej, 1.18 Wymagane jest udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji* (*warunek dodatkowo punktowany), na zaoferowany przedmiot zamówienia, licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego. 1.19 Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 1.20 Warunki gwarancji, w tym usługi serwisowej zamieszczone zostały we wzorze umowy. 2. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znani na etapie składania ofert. 3. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści. 4. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33192000-2

Dodatkowe kody CPV: 33192000-2, 33192100-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Kozetka lekarska - 20 szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 29137.77
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: RONOMED Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy: d.narodzonek@ronomed.pl
Adres pocztowy: ul. Przyjaźni 52/1U
Kod pocztowy: 53-030
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 20714.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 20714.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 31459.97
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 510540660-N-2020 z dnia 11.12.2020 r.
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 585741-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 12700004000000, ul. Św. Anny  12, 31-008  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
141.2711.49.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.1 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.2 Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00 oraz ze środków Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum (dotyczy części 3 – 5 taboretów szpitalnych) 1.3 Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę mebli zawartych w załącznikach A, B, C, D, E do Formularza oferty wraz z kosztami opakowania, transportu, załadunku i rozładunku, wniesienia, sprawdzenie kompletności dostawy, zabezpieczenia m. in. wind, schodów, korytarzy, ścian, podłóg przekazanych do użytkowania na czas realizacji umowy, ustawienie we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, serwis gwarancyjny i świadczenie usług gwarancyjnych, zwanych dalej usługami. 1.4 Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe meble wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku, według poniższego ogólnego wykazu rodzajów i ilości mebli składających się na przedmiot zamówienia: Część 1 Szafka przyłóżkowa - 1 szt. Część 2 Kozetka lekarska - 20 szt. Część 3 Taboret szpitalny - 6 szt. Część 4 Stojak na płyny infuzyjne – 7 szt. Część 5 Podest jednostopniowy – 6 szt. 1.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki A, B, C, D, E do Formularza oferty –Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane. 1.6 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.8 Zamawiający wymaga, aby oferowane meble, objęte przedmiotem zamówienia: 1.8.1 były kompletne, nieużywane, nieuszkodzone, niepowystawowe, nie stanowiły przedmiotu praw osób trzecich oraz aby do jego wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem nie był wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów, 1.8.2 były wykonane z fabrycznie nowych, bezpiecznych materiałów, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r., 1.8.3 były zgodne z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ, tj. Opisem przedmiotu zamówienia (Załączniki A, B, C, D, E do Formularza oferty –Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane) 1.8.4 spełniały wszystkie warunki techniczno-eksploatacyjne określone przez Zamawiającego oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 1.9 Zakres dostawy obejmuje m.in.: 1.9.1 dostarczenie mebli do pomieszczeń wskazanych przez Użytkownika pod adres: Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum przy ul. Medycznej 7, 30-688 Kraków, 1.9.2 opakowanie, transport, załadunek i rozładunek, wniesienie, ustawienie, sprawdzenie kompletności dostawy, zabezpieczenia m. in. wind, schodów, korytarzy, ścian, podłóg przekazanych do użytkowania na czas realizacji umowy, rozpakowania, wywozu opakowań, montażu we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, serwis gwarancyjny i świadczenie usług gwarancyjnych, zwanych dalej usługami. 1.9.3 uprzątnięcie i wywiezienie z terenu Zamawiającego wszelkich odpadów, opakowań (kartony, folie, itp.), 1.9.4 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia Zamawiającego wokół i w budynku przy ul. Medycznej 7 w Krakowie m. in. wind, schodów, korytarzy, ścian, podłóg, okien, ciągów komunikacyjnych, drzwi, trawników, przed ich ewentualnym uszkodzeniem w trakcie transportu i dostawy urządzeń do pomieszczeń docelowych, w tym niezwiązanego z wykonywaniem przedmiotu umowy w trakcie dokonywania montażu oraz wniesienia. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne w tym celu materiały i opakowania bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia. 1.10 Szczegółowe zapisy realizacji przedmiotu umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 1.11 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne oraz funkcjonalne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, nazwy oferowanego produktu oraz opisu jego właściwości i parametrów technicznych oraz funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). 1.12 W przypadku wątpliwości, Zamawiający w celu potwierdzenia że oferowane dostawy (przedmiot zamówienia) odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Załącznikach A, B, C, D, E do SIWZ, będzie żądał kart katalogowych lub wydruków ze stron internetowych lub innych dokumentów lub oświadczeń producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. 1.13 Dostawa zostanie zrealizowana w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Użytkownika. 1.14 Dostawa mebli realizowana będzie do Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum, ul. Medyczna 7, 30-688 Kraków, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. 1.15 Wykonawca zapewni bezpieczne opakowanie przedmiotu zamówienia zabezpieczające przed wpływem warunków atmosferycznych, przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie. 1.16 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 1.17 Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z dostawą: 1) instrukcje obsługi (jeśli dotyczy) w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej 2) karty gwarancyjne zgodne z zapisami umowy w języku polskim w wersji papierowej, 1.18 Wymagane jest udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji* (*warunek dodatkowo punktowany), na zaoferowany przedmiot zamówienia, licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego. 1.19 Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 1.20 Warunki gwarancji, w tym usługi serwisowej zamieszczone zostały we wzorze umowy. 2. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znani na etapie składania ofert. 3. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści. 4. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33192000-2

Dodatkowe kody CPV: 33192000-2, 33192300-5, 39113700-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Szfka przyłóżkowa - 1 szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2229.63
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Konkret Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy: zamowienia@konkret.pl
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 15A
Kod pocztowy: 86-200
Miejscowość: Chełmno
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1989.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1989.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1989.36
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Stojak na płyny infuzyjne – 7 szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 8179.87
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Techniki Medycznej "TECH-MED" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: ruszczak@techmed.com.pl
Adres pocztowy: ul. Ernsta Petersona 6a
Kod pocztowy: 85-862
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6010.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6010.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6010.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Podest jednostopniowy – 6 szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3830.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Techniki Medycznej "TECH-MED" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: ruszczak@techmed.com.pl
Adres pocztowy: ul. Ernsta Petersona 6a
Kod pocztowy: 85-862
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2754.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2754.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2754.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500168994-N-2018 z dnia 18-07-2018 r.
Gmina Skarżysko-Kamienna: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Rozbudowy ul. Leśnej w Skarżysku – Kamiennej” w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM” w Skarżysku – Kamiennej”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 585741-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Skarżysko-Kamienna, Krajowy numer identyfikacyjny 29100987000000, ul. Sikorskiego  18, 26-110   Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 2520100, e-mail e.zawidczak@um.skarzysko.pl, a.szumielewicz@um.skarzysko.pl, faks 041 2520200.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Rozbudowy ul. Leśnej w Skarżysku – Kamiennej” w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM” w Skarżysku – Kamiennej”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.29.2018.EZ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest : Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Rozbudowy ul. Leśnej w Skarżysku – Kamiennej” w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM” w Skarżysku – Kamiennej”. Przedmiot zamówienia : I Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie opracowania, uzgodnienia i opinie niezbędne do:

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły