Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego ogrodu przy Zespole Willowo-Ogrodowym w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie dodano: 10.07.2018

Zamawiający: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Warszawska, 66400 Gorzów Wlkp. (Lubuskie)

Miejsce: Gorzów Wlkp.

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 09.11.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 23.07.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 20.09.2019 29.08.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510195878-N-2019 z dnia 17-09-2019 r.
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy: wymiana nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu podwórka przy ul. Tyszkiewicza 37 oraz przy ul. Płockiej 46 w Warszawie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 586181-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 66584000000000, ul. ul. gen. Józefa Bema  70, 01-225  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 6323215, e-mail sekretariat@zgnwola.waw.pl, faks 22 6327242.
Adres strony internetowej (url): www.zgnwola.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wymiana nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu podwórka przy ul. Tyszkiewicza 37 oraz przy ul. Płockiej 46 w Warszawie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.26.179.2019.LW
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy obejmuje: 1. Opracowanie planu zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych; 2. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowany plan zagospodarowania terenu oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Przedmiar robót określa zakres prac stanowiący podstawę do wyliczenia wartości ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. Szczegółowe warunki oraz sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy, będący integralną częścią s.i.w.z. 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby co najmniej 1 osoba wykonująca czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. w szczególności 1 osoba wykonująca roboty ogólnobudowlane. 2. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu, najpóźniej w ciągu trzech dni od daty wprowadzenia na budowę, listę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1. 3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany będzie w ciągu trzech dni udokumentować fakt zatrudnienia wskazanych osób na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Dopuszcza się zmianę osób o których mowa w pkt. 1, wykonujących przedmiot Zamówienia. 5. W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobami biorącymi udział przy realizacji zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o tym fakcie (pisemnie, bądź faksem) w terminie do 5 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy oraz przekazać nową (aktualną) listę osób, o której mowa w pkt. 2. 6. Do każdej faktury za roboty budowlane Wykonawca lub Podwykonawca dołączy oświadczenie, że osoby określone w pkt. 1 są zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę i Wykonawca lub Podwykonawca nie zalega na jej rzecz z wypłatą należnego wynagrodzenia. 7. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji zamówienia osób, o których mowa w pkt. 1 na podstawie umowy o pracę, przez okres realizacji robót budowlanych, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu określonego w pkt. 1. 8. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w pkt. 1 i następnych przewidziany w przepisach art. 13 i 14 RODO, tj. że poinformował osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w pkt. 1 i następnych, że ich dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym z realizacją niniejszej umowy. Sankcje z tytułu niespełnienia dokumentowania zatrudnienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do s.i.w.z.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 77300000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: wymiana nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu podwórka przy ul. Tyszkiewicza 37 oraz przy ul. Płockiej 46 w Warszawie.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 209320.11
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ELAJO Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Odkryta 55 C lok. 30
Kod pocztowy: 03-140
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 255765.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 255765.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 255765.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Zamówienie udzielane jest w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania (zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy Pzp).

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500205156-N-2018 z dnia 28-08-2018 r.
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim: Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego ogrodu przy Zespole Willowo-Ogrodowym w Gorzowie Wielkopolskim

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 586181-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, Krajowy numer identyfikacyjny 28309600000, ul. ul. Warszawska  35, 66400   Gorzów Wlkp., woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 732 28 43, e-mail administracja@muzeumlubuskie.pl, faks 95 732 28 43.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego ogrodu przy Zespole Willowo-Ogrodowym w Gorzowie Wielkopolskim
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ML231-01/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego ogrodu w Zespole Willowo-Ogrodowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Warszawskiej 35, opracowanej zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 r. poz. 2187) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2017 r., poz. 1265) w oparciu o Zalecenia konserwatorskie nr WAB-II.4120.2.56.2013.AD z dn. 29 października 2013 r. oraz uzgodnienia z Zamawiającym i Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Dokumentacja projektowa powinna składać się z: 1. Projektu gospodarki drzewostanem zawierający: a. inwentaryzację geodezyjną i dendrologiczną drzew i krzewów, b. opis stanu biologicznego drzew i krzewów ze wskazaniem drzew/krzewów do usunięcia i/lub leczenia z uwagi na ich zły stan biologiczny, c. opis specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych na wskazanych drzewach/krzewach, d. analizę dendrochronologiczną umożliwiającą odczytanie pierwotnego układu drzewostanu ogrodowego lub jego pozostałości. 2. Projektu rewaloryzacji ogrodu zawierający: a. projekty branżowe w zakresie zieleni, renowacji i rekonstrukcji małej architektury ogrodowej (fontanny, kamiennych ławek, woliery), rekonstrukcji altany ogrodowej na podstawie zachowanych fotografii, odtworzenia alejek ogrodowych, zagospodarowania terenu po byłej szklarni i ogrodzie warzywnym na miejsce rekreacji rodzinnej, stworzenia ogródka jordanowskiego na terenie byłego kortu tenisowego, montażu systemu odpływu wód opadowych, montażu systemu nawodnienia ogrodu, montażu oświetlenia, montażu monitoringu wizyjnego, zagospodarowania przestrzeni na parking oraz na kompostownik, b. plansze zasadnicze projektu w skali 1:500 lub mniejszej, c. projekt graficzny przewodnika po ogrodzie, d. opracowane ścieżki edukacyjne, e. kosztorys inwestorski, f. wizualizację projektu ogrodu w postaci min. 12 widoków opracowanych na podstawie zdjęć stanu aktualnego z naniesieniem zagospodarowania docelowego. Na etapie projektowania dokumentacja powinna być uzgadniana z Zamawiającym i Delegaturą Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim. Dokumentacja projektowa powinna zostać przekazana w formie papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (całościowe projekty w formacie .pdf oraz odrębnie rysunki w formacie .dwg) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wniosku na pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71240000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 109756
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: LS Projekt Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@lsprojekt.pl
Adres pocztowy: ul. Mydlarskiego 19
Kod pocztowy: 54-079
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 113160
Oferta z najniższą ceną/kosztem 100860
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 113160
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły