Wykonanie remontu wraz z wydzieleniem łazienek w trzech komunalnych lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Bogusława 35 m 2, ul. Bogusława 35 m 3, ul. Bogusława 35 m 5 w Szczecinie

Ogłoszenie dodano: 06.07.2018

Zamawiający: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka, 70-546 Szczecin (Zachodniopomorskie)

Miejsce: Szczecin

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 23.07.2018, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 20.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510195687-N-2019 z dnia 17-09-2019 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach: Na dostawę implantów wraz z dzierżawą kompatybilnego instrumentarium dla potrzeb chirurgii szczękowo-twarzowej dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 583366-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 290391139, ul. Wojska Polskiego  51, 25-375  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3493500, 3493521, e-mail m.waclawik@zozmswiakielce.pl, s.zak@zozmswiakielce.pl, faks 413 493 505.
Adres strony internetowej (url): zozmswiakielce.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Na dostawę implantów wraz z dzierżawą kompatybilnego instrumentarium dla potrzeb chirurgii szczękowo-twarzowej dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
21/PN/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Na dostawę implantów wraz z dzierżawą kompatybilnego instrumentarium dla potrzeb chirurgii szczękowo-twarzowej dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach. W częściach 1-2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 Część nr1-2 do SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Część nr1-Implanty Część nr2-Membrany i biomateriały Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w : • ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 ze zm.).Ponadto Zamawiający wymaga, aby: • W Części nr1 –wymagany jest bank implantów, • Asortyment był dostarczany w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu wykazania, iż oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, złożył deklaracje zgodności CE dla oferowanych wyrobów medycznych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33130000-0

Dodatkowe kody CPV: 33132000-4, 33134000-8, 33141840-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Implanty
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 145356.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Medartis Sp.zo.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Legnicka 56
Kod pocztowy: 54-204
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 178792.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 178792.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 178792.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Membrany i biomateriały
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 52213.35
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Marrodent Sp.zo.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Krasińskiego 31
Kod pocztowy: 43-300
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 56390.42
Oferta z najniższą ceną/kosztem 56390.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 56390.42
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły