Modernizacja boiska sportowego do piłki siatkowej plażowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym

Ogłoszenie dodano: 05.07.2018

Zamawiający: Gmina Jastrząb, Pl. Niepodległości, 26502 Jastrząb (Mazowieckie)

Miejsce: Jastrząb

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 20.07.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 20.09.2019 29.08.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510195206-N-2019 z dnia 17-09-2019 r.
Gmina Głuszyca: Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK z przeznaczeniem do szkolnych pracowni przedmiotowych w ramach projektu pn. „SZKOŁY NA CZASIE – unowocześnienie edukacji w Szkołach Podstawowych Gminy Głuszyca”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt "SZKOŁY NA CZASIE - unowocześnienie edukacji w szkołach Podstawowych Gminy Głuszyca" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 584196-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Głuszyca, Krajowy numer identyfikacyjny 89071824800000, ul. Grunwaldzka  55, 58-340  Głuszyca, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 8459479, e-mail sekretariat@gluszyca.pl, faks 748 456 339.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.gluszyca.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK z przeznaczeniem do szkolnych pracowni przedmiotowych w ramach projektu pn. „SZKOŁY NA CZASIE – unowocześnienie edukacji w Szkołach Podstawowych Gminy Głuszyca”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IiR.271.3.13.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK z przeznaczeniem do szkolnych pracowni przedmiotowych w ramach projektu pn. „SZKOŁY NA CZASIE – unowocześnienie edukacji w Szkołach Podstawowych Gminy Głuszyca” 3.2 Szczegółowy zakres zamówienia stanowi część II SIWZ – OPZ 3.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.4 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, wskazany został znak towarowy, patent lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, systemów odniesienia, itd. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, o ile to konieczne, złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność. 3.5 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, 3.6 Równoważność, o której mowa powyżej przyjmować należy jako równoważność, o której mowa zarówno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. 3.7 Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia (dotyczy wszystkich części) zakończy się po upływie min. 12 miesięcy. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją ich użytkowania.. 3.8 Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór - zał. nr 1 do IDW) cenę realizacji przedmiotu zamówienia na część, na którą składa ofertę oraz wszystkie dodatkowe koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 3.9 Projekt "SZKOŁY NA CZASIE - unowocześnienie edukacji w szkołach Podstawowych Gminy Głuszyca" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 3.10 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp. 3.11 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.12 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.13 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.14 Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 3.15 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Głuszyca reprezentowana przez Burmistrza Miasta Głuszycy z siedzibą ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca • inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Głuszyca jest Pan Kacper Lepiocha – kontakt: iod@eduodo.pl • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 38574.47
Waluta pl
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowa AKS Kazimierz Szczygielski,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Jagiellońska 2,
Kod pocztowy: 37-200
Miejscowość: Przeworsk.
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 61804.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 61804.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 61804.75
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500203899-N-2018 z dnia 27-08-2018 r.
Gmina Jastrząb: Modernizacja boiska sportowego do piłki siatkowej plażowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 584196-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Jastrząb, Krajowy numer identyfikacyjny 67022374100000, ul. Pl. Niepodległości  5, 26502   Jastrząb, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 048 628 48 60, e-mail jastrzab@gmina.waw.pl, faks 048 628 48 61.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja boiska sportowego do piłki siatkowej plażowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IT.271.9.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja boiska sportowego do piłki siatkowej plażowej wraz zapleczem szatniowo- sanitarnym na działce nr. ew. 365/7 w miejscowości Jastrząb. Zadanie inwestycyjne dotyczy zakupu i montażu trybun przy boisku do piłki siatkowej plażowej oraz modernizacji budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia szatniowo- sanitarne. W zakres prac wchodzą następujące roboty budowlane: - roboty przygotowawcze; - ocieplenie i remont budynku zaplecza sportowego; - budowa pochylni dla niepełnosprawnych; - budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo); - zakup i montaż stojaków rowerowych; - zakup i montaż trybun na 50 siedzisk; - montaż instalacji monitoringu; - instalacja zimnej wody użytkowej; - instalacja kanalizacji sanitarnej; - instalacje elektryczne; - remont 2 boisk do siatkówki plażowej; - instalacja odgromowa
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45332200-5, 45332300-6, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 182970.61
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ALBUD" Albert Zakonnik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Gąsawy Rządowe 111
Kod pocztowy: 26-502
Miejscowość: Gąsawy Rządowe
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 275059.41
Oferta z najniższą ceną/kosztem 275059.41
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 275059.41
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 182970.61
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ALBUD Albert Zakonnik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Gąsawy Rządowe 111
Kod pocztowy: 26-502
Miejscowość: Gąsawy Rządowe 111
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 275059.41
Oferta z najniższą ceną/kosztem 275059.41
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 275059.41
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły