Rozbiórka budynków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 5 oraz Gdańskiej 66

Ogłoszenie dodano: 04.07.2018

Zamawiający: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o., ul. Śniadeckich, 85011 Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie)

Miejsce: Bydgoszcz

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 18.07.2018, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 12.09.2019 02.08.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510191996-N-2019 z dnia 12-09-2019 r.
Uniwersytet Morski w Gdyni: CRZP/149/2019/AEZ Modernizacja systemów audiowizualnych w Uniwersytecie Morskim w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 581848-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Morski w Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny 00014511200000, ul. Morska  81-87, 81-225  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48585586421, e-mail zampubl@umg.edu.pl, faks +48587412250.
Adres strony internetowej (url): www.umg.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
CRZP/149/2019/AEZ Modernizacja systemów audiowizualnych w Uniwersytecie Morskim w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
CRZP/149/2019/AEZ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku 5 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32322000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Modernizacja systemów audiowizualnych w Uniwersytecie Morskim w Gdyni
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 48567.53
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EUROTREND
Email wykonawcy: info@euro-trend.pl
Adres pocztowy: Miętowa 72
Kod pocztowy: 81-589
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 53701.74
Oferta z najniższą ceną/kosztem 53701.74
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 53701.74
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500182049-N-2018 z dnia 01-08-2018 r.
Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.: Rozbiórka budynków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 5 oraz Gdańskiej 66

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 581848-n-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 9045850700000, ul. ul. Śniadeckich  1, 85011   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 481 600, e-mail zamowieniapubliczne@adm.com.pl, faks 523 481 607.
Adres strony internetowej (url): http://bip.adm.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbiórka budynków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 5 oraz Gdańskiej 66
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
57/PA/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Roboty budowlane obejmujące wykonanie rozbiórki dwóch parterowych przybudówek zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Dworcowej 5 w Bydgoszczy (działka nr 195/1 i 195/2, obręb 128). Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączonym projektem rozbiórki (wraz z zawartymi w nim uzgodnieniami, warunkami) i decyzja pozwolenia na rozbiórkę Nr 1178/2017 z dnia 14.11.2017r., przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (bez robót nowo-projektowanych towarzyszących)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1

Dodatkowe kody CPV: 45410000-8, 45111300-1, 45111220-6, 71000000-8, 71250000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie Nr 1: rozbiórka dwóch parterowych przybudówek przy ul. Dworcowej 5 w Bydgoszczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 15195.45
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "Krzyś-Bud" Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Czyż
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Św. Wojciecha 4
Kod pocztowy: 89-200
Miejscowość: Szubin
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10000.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie Nr 2: rozbiórka budynku gospodarczego (byłej pralni) przy ul. Gdańskiej 66 w Bydgoszczy
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: art.93 ust.1 pkt.4) ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Umowa na zadanie nr 1 może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art 94 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż w przetargu nieograniczonym złożono tylko jedną ofertę - czyli po dniu 31.07.2018r. - zgodnie z art.94 ust.2 pkt.1a) ustawy Pzp

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły