Roboty budowlane polegające na wykonaniu prac w zakresie przebudowy pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych „A” w Szpitalu św. Wincentego a Paulo ul. Wójta Radtkego 1 Gdynia realizowanych w ramach projektu pn. „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych „A” oraz zakup wyposażenia dla Oddziału Chorób Wewnętrznych „A” i „B” w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni.”

Ogłoszenie dodano: 04.07.2018

Zamawiający: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., Powstania Styczniowego, 81-519 Gdynia (Pomorskie)

Miejsce: Gdynia

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 15.11.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 17.07.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.: Roboty budowlane polegające na wykonaniu prac w zakresie przebudowy pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych „A” w Szpitalu św. Wincentego a Paulo ul. Wójta Radtkego 1 Gdynia realizowanych w ramach projektu pn. „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych „A” oraz zakup wyposażenia dla Oddziału Chorób Wewnętrznych „A” i „B” w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 19014161200000, ul. Powstania Styczniowego  1 , 81-519   Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 72 60 124, e-mail zp@szpital-morski.pl, faks 58 72 60 338.
Adres strony internetowej (URL): www.szpitalepomorskie.eu
Adres profilu nabywcy: www.szpitalepomorskie.eu
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.szpitalepomorskie.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.szpitalepomorskie.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, budynek nr 6, kancelaria szpitala - pok. nr 4

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na wykonaniu prac w zakresie przebudowy pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych „A” w Szpitalu św. Wincentego a Paulo ul. Wójta Radtkego 1 Gdynia realizowanych w ramach projektu pn. „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych „A” oraz zakup wyposażenia dla Oddziału Chorób Wewnętrznych „A” i „B” w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni.”
Numer referencyjny: D25A/252/17-35rj/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu prac w zakresie przebudowy pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych „A” w szpitalu św. Wincentego a Paulo ul. Wójta Radtkego 1 Gdynia realizowanych w ramach projektu pn. „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych „A” oraz zakup wyposażenia dla Oddziału Chorób Wewnętrznych „A” i „B” w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni.” 2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia określono w projekcie budowlanym na który wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę Nr RAAII.6740.6.2017HNB 6/1 SZPITAL z dnia 13.02.2017 oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z kosztorysami nakładczymi oraz branżowymi projektami wykonawczymi: - Prace budowlane. - Instalacja wewnętrzna wody zimnej i ciepłej. - Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej. - Instalacja wentylacji i klimatyzacji. - Gazy medyczne. - Instalacje elektryczne. - Instalacje teletechniczne. Roboty, których dotyczy zamówienie, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót budowlanych przebudowy i budowy instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji, gazów medycznych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz wszelkich innych instalacji niskoprądowych wyszczególnionych w projekcie budowlanym/wykonawczym. Roboty instalacyjne zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie pomieszczeń nie objętych opracowaniem projektowym, a znajdujących się w tym obiekcie lub będących powiązanych instalacyjnie z przedmiotowym budynkiem przez cały czas trwania robót budowlanych. Projektowana powierzchnia użytkowa – 798,56 m2. 3. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 3.1 PRACE ROZBIÓRKOWE 1. Rozebranie warstw posadzki PCV z oderwaniem cokołów. 2. Rozebranie wykończeniowych istniejącego tarasu. 3. Mechaniczne szlifowanie istniejącej posadzki po zerwaniu wykładziny PCV oraz stropu w obrębie istniejącego tarasu. 4. Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych. 5. Demontaż istniejących sufitów podwieszonych. 6. Demontaż istniejących parawanów sufitowych. 7. Demontaż istniejących zabudów meblowych. 8. Rozebranie płytek ceramicznych ze ścian. 3.2 PRACE BUDOWLANE 1. Wykonanie posadzek. 2. Wykonanie ścianek działowych. 3. Wykonanie sufitów podwieszanych. 4. Montaż wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. 5. Montaż okien zewnętrznych i świetlików. 6. Wykonanie zabudowy tarasu. 7. Wykonanie wydzielenia pożarowego klaki schodowej wraz z instalacją służącej jej oddymianiu. 8. Prace wykończeniowe – związane z aranżacją wnętrz. 9. Wykonanie remontu pom. rozdzielni elektrycznej (pow. 8,20 m2) polegającego wykonaniu zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczenia energetycznego wraz z korytarzem wg pkt.2.15 projektu wykonawczego modernizacji rozdzielnic głównych budynku C oraz wykonaniu robót budowlanych polegających na oczyszczeniu, wyrównaniu i uzupełnieniu ubytków w istniejącej posadzce, ścianach i suficie, a następnie przemalowanie ścian i sufitu białą farbą akrylową. 10. Prace związane z wyposażeniem obiektu. 11. Demontaż istniejących ścianek działowych wraz z wewnętrznymi drzwiami i oknami. 4. Ramowe określenie robót. 4.1 Roboty ogólnobudowlane. - wykonanie ścian działowych z płyt GK - montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej - tynkowanie i szlifowanie ubytków w ścianach murowanych - roboty okładzinowe ścian z płytek ceramicznych i PCV - roboty murarskie ścian i sufitów - montaż sufitów podwieszanych modułowych - wykonanie zabudowy tarasu,, - montaż odbojnic i narożników ochronnych w korytarzu, - prace związane z wyposażeniem obiektu, 4.2 Roboty instalacyjne wod-kan. - instalacja wody użytkowej ciepłej i zimnej, - instalacja kanalizacji sanitarnej 4.3 Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania. - instalacje wewnętrzne c.o. - instalacja grzewcza centrali wentylacyjnej 4.4. Roboty instalacyjne wentylacji i klimatyzacji . - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej - instalacja wentylacji wyciągowej z pomieszczeń WC 4.5 Roboty instalacyjne klimatyzacji lokalnej. - instalacja klimatyzatorów wewnętrznych i jednostek zewnętrznych freonowych, - instalacja odprowadzenia skroplin, 4.6 Roboty instalacyjne gazów medycznych. - tlenu - sprężonego powietrza - próżni 4.7 Roboty instalacyjne elektryczne. - wykonanie i montaż rozdzielnic - podstawowej i rezerwowej wg projektu wykonawczego modernizacji rozdzielnic głównych budynku C, - instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego - instalacja gniazd wtykowych - instalacja zasilająca urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne 4.8 Roboty instalacyjne teletechniczne. - rozbudowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) - instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) 5. Uszczegółowienie robót 5.1. Rozbiórka elementów budowlanych : - demontaż istniejących ścianek działowych murowanych o grubości 12 cm - demontaż wewnętrznych drzwi - rozebranie posadzki PCV wraz z cokołami - usunięcie płytek ceramicznych ze ścian - demontaż sufitów podwieszanych - demontaż parawanów sufitowych - demontaż zabudów meblowych 5.2. Rozbiórki/ demontaże elementów instalacyjnych: - likwidacja instalacji wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń - demontaż przyborów i armatury sanitarnej wraz z podejściami - demontaż instalacji gazów medycznych wraz z odejściem od pionów - demontaż grzejników żeberkowych - demontaż instalacji klimatyzacji lokalnej - demontaż instalacji elektrycznej, sieci komputerowej, systemu przyzywowego oraz częściowo sygnalizacji alarmu pożarowego i DSO. 5.3. Roboty budowlane - wykonanie ścian działowych z płyt GK na ruszcie stalowym C75 obłożonym obustronnie podwójną płytą o grubości 1,25 mm. Wypełnienie wełną mineralną. W pomieszczeniach sanitarnych płyta GKB. Ściany wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Projekt przewiduje wykonanie ścianek działowych murowanych z bloczków gazobetonowych. - uzupełnienie i wyrównanie ubytków w ścianach i sufitach po demontażu ścian oraz wycięciu otworów. - obłożenie ścian wykładziną PCV w pomieszczeniach mokrych do wysokości 205 cm - montaż drzwi drewnianych z płyt MDF laminowane, ościeżnice stalowe zgodnie z częścią graficzną. - wykonanie posadzki z PCV z przygotowaniem podłoża (wyrównanie przez frezowanie, szpachlowanie, podlewki, naprawa spękań). Wykonanie cokołów do wysokości 20 cm, wyoblenie systemowe ze ścianami, wykonanie izolacji płynnych pod posadzką w pomieszczeniach mokrych, wykonanie spadków do wpustów podłogowych. - wykonanie sufitów podwieszanych modułowych systemowych z płyt z wełny mineralnej, wszystkie sufity podwieszone powinny być dopuszczone do stosowania w obiektach ochrony zdrowia. - malowanie ścian i sufitów farbą antybakteryjną - montaż odbojnic i narożników ochronnych. - wykonanie zabudowy tarasu – wg projektu konstrukcyjnego projektu wykonawczego. - wykonanie i montaż mebli - meble powinny być dostosowane do mycia i dezynfekcji w pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce powinny być wykonane z materiałów łatwo zmywalnych, powierzchniach gładkich i odpornych na środki dezynfekcyjne. Projekt mebli należy rozpatrywać wraz z projektem instalacji elektrycznej i teletechnicznej. 5.4. Roboty instalacyjne - instalacja wody użytkowej ciepłej i zimnej należy wykonać z rur z tworzywa sztucznego PEPN10 (PEX/AL/PEX) o połączeniach zaciskowych. Podejścia do przyborów należy wykonać od istniejących pionów w szachtach instalacyjnych. - instalacja kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur z tworzywa sztucznego PVC/PP przeznaczonych do kanalizacji sanitarnej o połączeniach kielichowych z gumową uszczelką wargową. Podejścia do przyborów wykonać od istniejących pionów w szachtach instalacyjnych. Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej z DN80 na DN110 na piętrze. - instalacja centralnego ogrzewania w oparciu o wymianę grzejników na stalowe płytowe higieniczne, z zaworem, z podłączeniem dolnym, na parametry 70/50oC. podejścia do grzejników od istniejących pionów grzewczych. Instalacja wykonana z rur PE PN10 PEX/AL/PEX o połączeniach zaciskowych. - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną w oparciu o centrale wentylacyjną zlokalizowaną na dachu, nad obsługiwanymi pomieszczeniami. Doprowadzenie i odprowadzenie powietrza z obsługiwanych pomieszczeń zaprojektowano jako kanałowe z kanałów z blachy stalowej ocynkowanej prowadzonych pod stropem obsługiwanych kondygnacji. Od centrali wentylacyjnej do obsługiwanych pomieszczeń kanały należy prowadzić po dachu niskim a następnie wejście przez stropodach w strefę nadsufitową obsługiwanego piętra 5 oddziału wewnętrznego „A” szpitala. - instalacja gazów medycznych jako wyrób medyczny podlega kwalifikacji i zgodnie z regułami zał. IX Dyrektywy Unii Europejskiej 93/42/EWC kwalifikowana jest do klasy IIB. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład instalacji gazów medycznych jak również armatura muszą charakteryzować się dużą niezawodnością oraz spełniać wymogi norm: • rurociągi z rur miedzianych wg PN-EN 13348 lub równoważnej • punkty poboru gazów medycznych i próżni wg PN-EN 737-1, PN-EN ISO 9170-1 lub równoważnej • skrzynki zaworowo-informacyjne gazów medycznych wg PN-EN ISO 7396-1 lub równoważnej • sygnalizacja alarmowa gazów medycznych wg PN-EN ISO 7396-1 lub równoważnej Dla projektu instalacji ustala się następujące wartości ciśnienia dystrybucyjnego: • tlen: O2 = 5,0 bar (±20%) • sprężone powietrze medyczne : AIR = 5,0 bar (±20%) • próżnia: V=-0,6 bar (±100mbar) Projektowane instalacje gazów medycznych należy włączyć do istniejącej instalacji gazów medycznych - wymagane posiadania systemu zarządzania jakością ISO PN-EN 13485-2012 lub równoważnej uprawniającego do instalacji systemu gazów medycznych. - instalacje elektryczne zasilane będą z dwóch rozdzielnic: podstawowej RGC-P i rezerwowej RGC-R znajdujących się w pomieszczeniach energetycznych w piwnicy. Z w/w rozdzielnic zasilane będą rozdzielnice: podstawowa RP5P oraz rezerwo walna RP5R na 5 piętrze – rozpatrywać zgodnie z projektem wykonawczym rozdzielnic głównych w bud. „C”. Odbiorniki i urządzenia elektryczne podzielono na kategorie: • kat. Ia – oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne • kat. Ib – lampa zabiegowa, obwód gniazd wtykowych w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym, szafka zaworowo-informacyjna z czujnikami ciśnienia. • kat. II – wybrane oprawy oświetleniowe, system przyzywowy • kat III – pozostałe odbiory - instalacje systemu sygnalizacji pożaru oraz DSO: po zdemontowaniu istniejących czujek i głośników należy zamontować zgodnie z projektem. - system przyzywowy wykonać zgodnie z projektem. 6. Dane ogólne obiektu w zakresie przedmiotu zamówienia Projektowana powierzchnia użytkowa – 798,56 m2. 7. Wykazy pomieszczeń zawarte są w projekcie architektury. 8. Wyposażenie oddziału wchodzące w zakres zamówienia. a) Wyposażenie sanitariatów szczegółowo opisano w projekcie technologii. b) Wyposażenie meblowe szczegółowo opisano w projekcie wykonawczym mebli. c) Lampa zabiegowa wisząca do gabinetu diagnostyczno – zabiegowego. 9. Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją powykonawczą którą należy wykonać poza formą przewidzianą obowiązującymi przepisami, w wersji elektronicznej edytowalnej w programie typu AutoCAD wersja 2000 lub równoważnej tj. w formacie dwg i pdf. b) Podstawą do rozpoczęcia procedury odbiorowej jest przedłożenie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej, na 14 dni roboczych przed terminem jej rozpoczęcia. c) Zatwierdzona przez Zamawiającego w/w dokumentacja oraz przedłożenie wszystkich innych niezbędnych dokumentów przewidzianych Prawem Budowlanym rozpocznie w/w procedurę odbiorową inwestycji. d) Roboty ogólnobudowlane – szczegółowe wytyczne zgodnie z projektem wykonawczym e) Instalacje sanitarne – szczegółowe wytyczne zgodnie z projektem wykonawczym . f) Instalacje elektryczne – szczegółowe wytyczne zgodnie z projektem wykonawczym . g) System sygnalizacji pożaru – szczegółowe wytyczne zgodnie z projektem wykonawczym h) Instalacje teletechniczne ¬– szczegółowe wytyczne zgodnie z projektem wykonawczym dla danej branży . i) Instalacja gazów medycznych – szczegółowe wytyczne zgodnie z projektem j) wykonawczym dla danej branży. 10. Ogólne wytyczne wykonania robót. a) Przedmiotowe roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, w szczególności Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, P-poż oraz pod kierunkiem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia upoważniające do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. b) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały posiadające stosowne atesty i dopuszczone do stosowania przez Państwowy Zakład Higieny w budynkach służby zdrowia. c) Wykonawca przy wykonywanych pracach winien używać materiałów nowych z bieżącej produkcji. d) Użycie materiałów rozbiórkowych dopuszczalne jest jedynie w zakresie elementów związanych z wykonaniem i montażem wyposażenia i urządzeń związanych z relokacją rzeczy będących w posiadaniu Zamawiającego. W przypadku użycia materiałów rozbiórkowych, ich zastosowanie należy poprzedzić oceną ich jakości i przydatności do powtórnego użycia oraz uzyskaniem zgody Zamawiającego. e) Wszystkie prace, a w szczególności roboty podlegające zakryciu należy przed zamurowaniem i zatynkowaniem poddać sprawdzeniu i wykonać próby techniczne np. szczelności zgodnie z przyjętymi Polskimi Normami wg stanu na dzień wykonania próby. 11. Wymagania proceduralne objęte przedmiotem zamówienia: a) Oświadczenie Kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę i zgodnie obowiązującymi przepisami oraz wyszczególnionymi zmianami projektowymi, b) Zamawiający wymaga, że do dokumentów odbiorowych Wykonawca załączy protokół z pozytywna opinią kontroli Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni oraz stanowisko bez uwag Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. 12. Zamawiający nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania robót budowlanych. 13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 14. Na mocy art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta. W związku z powyższym wszystkie nazwy własne użyte w SIWZ należy traktować, jako określenie standardów parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego i należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. 15. Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym i należy odczytywać je wraz z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45215000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45330000-9
45231112-3
45255600-5
45232150-8
45331200-8
45331210-1
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 złotych brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100), 2. W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. w zakresie robót budowlanych z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN. Jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie to znaczy wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej 1 zamówienie polegające na robotach budowlanych (budowie lub przebudowie) w obszarze budynku szpitalnego o powierzchni całkowitej minimum 500,00 m2 i wartości robót budowlanych minimum 2.000.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych brutto), Zamawiający zastrzega, iż na potrzeby przedmiotowego postępowania, pod pojęciem "budynku szpitala" należy rozumieć budynek, w których wykonywane są całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów (zgodnie z art. 2 ust. l pkt. 9 i 11 ustawy o działalności leczniczej), (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należącego do klasy 1264 Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej). 2. W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który dysponuje co najmniej następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia (przy bezpośredniej realizacji zamówienia), o minimalnych poniższych kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnym do wykonania zadania: - Kierownik budowy: a) osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332 ze zm.); b) osoba wpisana na dzień składania ofert na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; c) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń od co najmniej 5 lat licząc od daty uzyskania stosownych uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w funkcji kierownik budowy. Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie. - Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: a) osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332 ze zm.); b) osoba wpisana na dzień składania ofert na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; c) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych od co najmniej 5 lat licząc od daty uzyskania stosownych uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (kierownik robót). Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie. - Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: a) osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332 ze zm.); b) osoba wpisana na dzień składania ofert na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; c) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych od co najmniej 5 lat licząc od daty uzyskania stosownych uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (kierownik robót). Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadania uprawnień budowlanych (w tym przynależności do określonego samorządu zawodowego) na podstawie (art. 12a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332 ze zm.) dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65). Wszystkie ww. osoby skierowane do wykonania przedmiotowego zamówienia muszą mieć zapewnioną przez Wykonawcę możliwość komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim, posiadać znajomość prawa budowlanego i procedur administracyjnych w zakresie inwestycji budowlanych realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie warunków wskazanych w rozdz. VII pkt. 1 Wykonawca złoży: a) wykaz robót budowlanych w zakresie wskazanym w rozdz. VII pkt 1.2)c)a. SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona – załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, b) wykaz osób w zakresie wskazanym w rozdz. VII pkt 1.2)c)b. SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale VII pkt. 1.2)b)a. SIWZ, d) polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie i na warunkach określonych w rozdziale VII pkt. 1.2)b)b. SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w cz. IX ust. 1 (załącznik nr 2 do SIWZ), ust. 3 (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz ewentualne pełnomocnictwa. 3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23), co inni Wykonawcy w tym postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa powyżej winno być złożone w oryginale. Wykonawca może złożyć ww oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 16818 i 1634) złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykaże, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium. Wartość wadium wynosi 49 623,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy 00/100 zł) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena90,00
Długość gwarancji10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony umowy dopuszczają zgodne wprowadzanie istotnych zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w opisanym niżej zakresie: 1) terminu realizacji umowy, który może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, takich jak: a) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia w czasie zawarcia umowy warunków technicznych wynikłych z wykonania rozbiórek elementów budynku lub ujawnienia konfiguracji przebiegu instalacji elektrycznej, sanitarnej, wod-kan i wentylacyjnej, gazów medycznych, mających zasadniczy wpływ na konstrukcje budynku i poprawne działanie instalacji, b) w wyniku potrzeby dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót budowlanych, mających wpływ na termin wykonania umowy, c) w wyniku udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem niniejszej umowy, d) w przypadku przerwy lub konieczności wprowadzenia zmian w realizacji przedmiotu umowy na skutek działań podmiotów trzecich, organów administracji, a w szczególności wprowadzeniu zapisów zmieniających planowany sposób i zakres robót w prowadzonym postepowaniu administracyjnym i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, e) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, katastrofy budowlanej) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 2) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 3) zmian sposobu realizacji przedmiotu niniejszej umowy lub jakiejkolwiek jej części na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub późniejszych kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy, b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów późniejszej eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy, c) w wyniku stwierdzenia wad dokumentacji projektowej lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem w sposób nienależyty przedmiotu umowy. 4) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii, jeśli jest to uzasadnione dla prawidłowego wykonania robót budowlanych, 5) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz związaną z tym ewentualną zmianą wynagrodzenia, w wyniku zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących możliwością niewykonania lub wykonania w sposób nienależyty przedmiotu umowy. 6) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki podatku VAT, 7) zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego. Jeśli taka osoba zgodnie z SIWZ należy do wymaganego personelu Wykonawcy, Wykonawca nie później niż z datą zmiany musi zapewnić nową osobę, spełniającą stawiane w SIWZ wymagania, 8) zmiany Podwykonawcy lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się Wykonawca, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 2 wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, oraz pozostałych wypadkach wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Warunkiem dokonania zmian jest uzasadnienie konieczności i wskazanie wpływu zmian na realizację przedmiotu zamówienia oraz zgłoszenie wniosku o zmianę niezwłocznie po dniu wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w §16 ust. 1. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez Strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły