Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Łochów - II postępowanie

Ogłoszenie dodano: 04.07.2018

Zamawiający: Gmina Łochów, Al. Pokoju, 07130 Łochów (Mazowieckie)

Miejsce: Łochów

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 28.09.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 17.07.2018, godzina: 10:15 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 20.09.2019 18.07.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510195213-N-2019 z dnia 17-09-2019 r.
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: „Świadczenie usług ręcznego sortowania odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 582367-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 39008153600000, ul. Nowodworska  60, 59-220  Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 8566350, e-mail przetargi@lpgk.pl, faks 76 8566355.
Adres strony internetowej (url): www.lpgk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Świadczenie usług ręcznego sortowania odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
NZP/TZZ/7/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ręcznego sortowania odpadów komunalnych wraz z wykonywaniem prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej. 2.Zakres prac obejmuje: 1)ręczne sortowanie odpadów komunalnych zmieszanych i surowcowych na frakcje (tworzywa sztuczne, folia, makulatura, szkło i inne materiały wskazane przez Zamawiającego) przy mechanicznej linii sortowniczej oraz w innych miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie RIPOK, 2)ręczne sortowanie innych odpadów (np. budowlanych) na poszczególne frakcje (tworzywa sztuczne, folia, makulatura, szkło, itp.) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie RIPOK, 3)prace związane z przygotowaniem odpadów do sortowania i wyładunku, tj. wydzielenie odpadów tarasujących, rozrywanie worków, itp., 4)ręczny demontaż odpadów wielkogabarytowych przy użyciu narzędzi prostych zapewnionych przez Wykonawcę (młotki, siekiery, łomy, piły ręczne, itp.), 5)utrzymanie porządku na stanowisku pracy oraz w przyległym otoczeniu, 6)prace porządkowe na terenie RIPOK i terenie przyległym. 3.Usługa świadczona będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 06.30 do 16.30 i od 12.00 do 22.00 (zmiana dziesięciogodzinna) oraz w soboty w godzinach od 07.00 do 15.00 (zmiana ośmiogodzinna). W przypadku demontażu odpadów wielkogabarytowych przewiduje się zmianę ośmiogodzinną pięć dni w tygodniu. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia modyfikacji czasu pracy, w tym ilości godzin na zmianie o czym poinformuje Wykonawcę przynajmniej na 24 godziny przed planowaną modyfikacją. Modyfikacja czasu pracy może również dotyczyć uruchomienia trzeciej zmiany. 4.Zamawiający przewiduje, że prace będą wykonywane od poniedziałku do piątku przez 5-9 osób na zmianie, a w soboty przez 4-10 osób na zmianie. Zamawiający zastrzega możliwość modyfikacji ilości pracowników (zmniejszenie lub zwiększenie) o czym poinformuje Wykonawcę przynajmniej na 24 godziny przed planowaną modyfikacją. 5.Szacunkowa ilość roboczogodzin w ramach świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia wynosi 6.112 roboczogodzin. Zamawiający zastrzega, że podana ilość roboczogodzin jest szacunkowa i może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego bez ponoszenia konsekwencji finansowych. 6.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie RIPOK pomieszczenie socjalno-bytowe zgodne z wymogami BHP dla pracowników oddelegowanych do realizacji usługi. Pomieszczenie socjalno-bytowe winno być wyposażone w umywalki, kabiny prysznicowe, WC oraz podliczniki na wodę i energię elektryczną. 7.Wykonawca wyznaczy: 1)Brygadzistów (co najmniej dwie osoby), którzy będą nadzorowali i koordynowali pracę osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia, 2)Koordynatora ds. BHP, który będzie nadzorował przestrzeganie przepisów BHP przez osoby wykonujące czynności objęte przedmiotem zamówienia oraz będzie osobą do kontaktu z Zamawiającym w zakresie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Brygadziści oraz Koordynator ds. BHP powinni wykazać się znajomością języka polskiego, a w sytuacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obcokrajowców, którzy nie posługują się językiem polskim, również języka lub języków, którymi posługują się pracownicy oddelegowani przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do realizacji zamówienia. 8.Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w ramach realizacji zamówienia czynności w zakresie: ręcznego sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i surowcowych na frakcje (tworzywa sztuczne, folia, makulatura, szkło i inne materiały wskazane przez Zamawiającego) przy mechanicznej linii sortowniczej oraz w innych miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie RIPOK, ręcznego sortowania innych odpadów (np. budowlanych) na poszczególne frakcje (tworzywa sztuczne, folia makulatura, szkło) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie RIPOK, ręcznego demontażu odpadów wielkogabarytowych przy użyciu narzędzi prostych zapewnionych przez Wykonawcę. Wykonawca winien zebrać wszelkie informacje niezbędne do właściwej kalkulacji ceny oferty. Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej terenu, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z Kierownikiem Zakładu Zagospodarowania Odpadów (76/ 856-63-43), a następnie potwierdzić w formie pisemnej. Wszelkie koszty związane z dokonaniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”. Uzasadnienie: W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.08.2019r. do godz. 09:00 została złożona jedna oferta przez Wykonawcę International Solutions Sp. z o. o., który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, a ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy uznać za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. Biorąc pod uwagę powyższe wskazać należy, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, co stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500167501-N-2018 z dnia 17-07-2018 r.
Gmina Łochów: Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Łochów - II postępowanie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 582367-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Łochów, Krajowy numer identyfikacyjny 71158209000000, ul. Al. Pokoju  75, 07130   Łochów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 437 800, e-mail zamowienia.publiczne@gminalochow.pl, faks 256 437 880.
Adres strony internetowej (url): bip.gminalochow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Łochów - II postępowanie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.16.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na budowie obiektów malej architektury w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018. 2. Zamówienie składa się z dwóch zadań: 1) Zadanie 1: Budowa obiektów małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Żeromskiego 3 w Łochowie. 2) Zadanie 2: Budowa obiektów małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Wyspiańskiego 20 w Łochowie. 3. Zakres zamówienia w Zadaniu 1 i 2 obejmuje: 1) Budowę placu zabaw składającego się z następujących elementów: a) zestaw zabawowy – 1szt., b) urządzenie sprawnościowe – 1szt., c) ścianka wspinaczkowa – 1szt., d) bujak sprężynowy – 1szt., e) huśtawka – 1szt., f) stół do gry w szachy – 2szt., g) ogrodzenie placu zabaw o wysokości 1 m, h) tablica informacyjna placu zabaw – 1 sz., i) ławka – 4 szt., j) kosz na śmieci – 2 szt., k) stojak rowerowy – 1szt; 2) Budowę siłowni zewnętrznej składającej się z następujących elementów: a) stepper – 1szt., b) orbitrek – 1szt., c) rowerek – 1szt., d) podest do ćwiczeń mięśni kręgosłupa – 1 szt., e) drabinka – 1szt., f) twister – 1szt., g) tablica informacyjna siłowni zewnętrznej – szt. 1. 3) Etapy robót: a) roboty ziemne, b) wykonanie podbudowy, c) montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej, d) budowę ogrodzenia o wysokości 1 m z dwiema furtkami, e) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa pod urządzeniami placu zabaw i siłowni zewnętrznej, f) montaż ławek parkowych oraz koszy na śmieci, g) montaż pozostałych urządzeń: stojaka na rowery, stołków do gry w szachy, h) zagospodarowanie zieleni: nasadzeń krzewów i drzew, i) dodatkowo w Zadaniu 1: przesadzenie drzewa, j) dodatkowo w Zadaniu 2: rozbiórka istniejącego ogrodzenia. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ, na który składa się: Projekt budowlany oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych a także pomocniczo przedmiar robót. 5. Zamieszczony przedmiar robót ma wyłączenie charakter dokumentu pomocniczego i nie stanowi podstawy do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. 6. Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia są rozwiązaniami przykładowymi, Wykonawca może zastosować urządzenia dowolnych producentów, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z ich opisów w dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wymiarów urządzeń +/-2%. W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty dokumentów uwiarygodniających zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych Zamawiający uzna, że Wykonawca przedstawił w ofercie urządzenia i materiały opisane w dokumentacji projektowej. 7. Jeżeli w SIWZ w tym w dokumentacji projektowej wskazano w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces charakteryzujący produkt lub usługę – należy przyjąć, że wskazują one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 8. W przypadku, gdy w SIWZ w tym w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 9. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 10. W przypadku wymaganego w dokumentacji projektowej oznakowania i certyfikatów, Zamawiający akceptuje oznakowania i certyfikaty równoważne. 11. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów (wyrobów budowlanych) i urządzeń zgodnych z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym dokumentacją projektową, złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami prawa, normami i sztuką budowlaną. 13. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, dostarczy na własny koszt i ryzyko, wszystkie niezbędne materiały, wyposażenie techniczne i sprzęt oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel i nadzór nad realizacją robót, umożliwiający wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie. 14. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z doświadczeniem, wiedzą oraz potencjałem wykonawczym, zapewniającym wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, jakością i organizacją pracy. 15. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia (materiały i robociznę): minimum 3 lata licząc od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego, maksymalnie 5 lat licząc od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert zgodnie z Rozdziałem XV SIWZ. 16. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 17. Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonanie robót i usług związanych z realizacją zamówienia opisanych w przedmiarach robót. 2) Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób pozostaje w gestii Wykonawcy. 3) Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę uregulowane zostały we wzorze umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45112720-8, 45111200-0, 45233200-1, 45112000-5, 37535200-9, 37535100-8, 37535240-1, 37440000-4, 39113600-3, 34928480-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 17 lipca 2018 r. do godziny 10:15 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. W związku z powyższym zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły