Budowa ulicy Krabowej w Bydgoszczy wraz z siecią kanalizacji deszczowej (dz. nr ew. 62 i 63 w obrębie 0310)

Ogłoszenie dodano: 03.07.2018

Zamawiający: stowarzyszenie "Nowa krabowa", Krabowa, 85-435 Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie)

Miejsce: Bydgoszcz

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.09.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 18.07.2018, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 19.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510198006-N-2019 z dnia 19-09-2019 r.
Gmina Grębocice: "Budowa drogi tymczasowej z płyt drogowych część ul. Kwiatowej i ul. Radosnej w m. Grębocice" oraz "Budowa drogi tymczasowej łączącej ul. Wspólną z ul. Kwiatową w m. Grębocice"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 582877-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Grębocice, Krajowy numer identyfikacyjny 39064760100000, ul. ul. Głogowska  3, 59-150  Grębocice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 831 50 31, e-mail zamowienia.publiczne@grebocice.com.pl, faks 768 315 077.
Adres strony internetowej (url): www.grebocice.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Budowa drogi tymczasowej z płyt drogowych część ul. Kwiatowej i ul. Radosnej w m. Grębocice" oraz "Budowa drogi tymczasowej łączącej ul. Wspólną z ul. Kwiatową w m. Grębocice"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.53.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg ( ul. Wesoła i Kwiatowa w m. Grębocice) z płyt żelbetowych pełnych o szerokości płyty 3,0 m2 wraz z poboczami z tłucznia kamiennego. Płyty pełnowartościowe bez szkodzeń i spękań o grubości 18 cm ułożyć na podsypce piaskowej o gr. 15 cm. Pobocza z tłucznia kamiennego po obu stronach drogi o szerokości 50 cm. Ułożenie płyt dopasować do istniejącej drogi oraz wjazdów. Istniejące włazy kanalizacyjne oraz zawory obrukować i wyregulować. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233226-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 314310.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "INSTAL-GŁOGÓW" Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Wierzbowa 5
Kod pocztowy: 67-200
Miejscowość: Głogów
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 330703.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 330703.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 580190.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły