Wydzielenie w komunalnych lokalach mieszkalnych z istniejących pomieszczeń, łazienek wraz z przebudową instalacji gazowej w podziale na pięć części

Ogłoszenie dodano: 28.06.2018

Zamawiający: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka, 70-546 Szczecin (Zachodniopomorskie)

Miejsce: Szczecin

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 13.07.2018, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 12.09.2019 27.07.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510191764-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.
Gmina Pałecznica: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na działce nr ew.319/3 w Winiarach - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 574515-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pałecznica, Krajowy numer identyfikacyjny 29000722400000, ul. ul. św. Jakuba  11, 32-109  Pałecznica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-41 3848037, e-mail kielarm@poczta.onet.pl, faks 0-41 3848107.
Adres strony internetowej (url): www.bip.malopolska.pl/ugpalecznica
Adres profilu nabywcy: www.bip.malopolska.pl/ugpalecznica
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na działce nr ew.319/3 w Winiarach - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZWG.271.11.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:  robót rozbiórkowych,  ciągów komunikacyjnych i łazienek dla niepełnosprawnych,  wykonanie izolacji termicznych,  instalacji sanitarnych,  instalacji elektrycznych  robót wykończeniowych
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45410000-4, 45111100-9, 45111220-6, 45210000-2, 45421152-4, 45262321-7, 45400000-1, 45421131-1, 45421146-9, 45430000-0, 45450000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 453133.17
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Mateusz Mzyk STEF-BUD,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Winiary 66
Kod pocztowy: 32-109
Miejscowość: Pałecznica,
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 550067.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 550067.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 550067.93
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500177460-N-2018 z dnia 27-07-2018 r.
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych: Wydzielenie w komunalnych lokalach mieszkalnych z istniejących pomieszczeń, łazienek wraz z przebudową instalacji gazowej w podziale na pięć części

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 574515-N-2018 z dnia 28.06.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 32124347000000, ul. ul. Mariacka  25, 70-546   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4886333, 91 4886301, e-mail gadomska@zbilk.szczecin.pl, faks 91 4893831, 91 4893832.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wydzielenie w komunalnych lokalach mieszkalnych z istniejących pomieszczeń, łazienek wraz z przebudową instalacji gazowej w podziale na pięć części
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZBiLK.DZP.171.50-PN/18
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres zamówienia obejmuje miedzy innymi: 1) przebudowę pomieszczeń kuchni, 2) wydzielenie pomieszczenia na łazienkę, 3) wyminę posadzki, 4) wykonanie nowych ścianek ściany g-k pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami, 5) wymianę instalacji wewnętrznych (cwu, zwu, gaz, instalacja elektryczna) w obrębie kuchni, łazienki i przedpokoju, 6) wymianę osprzętu elektrycznego, 7) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w pomieszczeniu łazienki, 8) przyklejenie na ścianach w obrębie brodzików wykładzin PCV, 9) skucie uszkodzonych tynków i wykonanie nowych cementowo-wapiennych z gruntowaniem, 10) montaż nowych urządzeń (kuchenek gazowych, baterii umywalkowych, umywalek, baterii zlewozmywakowych, zlewozmywaków, ustępów z płuczką ustępową typu „kompakt”, brodzików natryskowych z kabiną itp.), 11) malowanie ścian i sufitów,
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45333000-0, 45211341-1, 45330000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Wykonanie łazienek wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Krzywoustego 76 w lokalu mieszkalnym nr 10 oraz w budynku przy ul. Krzywoustego 77 w lokalu mieszkalnym nr 8,
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 34300.63
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Edward Szelewicki, Piotr Szelewicki Zakład Usługowy SZEL-BUD s. c.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Włościańska 1
Kod pocztowy: 70-021
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 42000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 42000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 42000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Wykonanie łazienek wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Krzywoustego 77 w lokalach mieszkalnych nr 12 i 13,
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
podstawa prawna art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…..), Do terminu składania ofert tj. do 13.07.2018 r. do godz. 9:00 nie wpłynęła żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: ykonanie łazienek wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Krzywoustego 77 w lokalach mieszkalnych nr 15 i 16,
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
podstawa prawna art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…..), Do terminu składania ofert tj. do 13.07.2018 r. do godz. 9:00 nie wpłynęła żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Wykonanie łazienek wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Łokietka 3 w lokalach mieszkalnych nr 14 i 15,
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
podstawa prawna art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…..), Do terminu składania ofert tj. do 13.07.2018 r. do godz. 9:00 nie wpłynęła żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Wykonanie łazienek wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Krzywoustego 74 w lokalach mieszkalnych nr 11 i 19.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
podstawa prawna art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…..), Do terminu składania ofert tj. do 13.07.2018 r. do godz. 9:00 nie wpłynęła żadna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły