Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Dostosowanie drzwi wejściowych i wewnętrznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Oddziału ZUS w Kielcach przy ul. Kolberga 2a”

Ogłoszenie dodano: 28.06.2018

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, Piotrkowska, 25-510 Kielce (Świętokrzyskie)

Miejsce: Kielce

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 06.07.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 11.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510188751-N-2019 z dnia 09-09-2019 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce: Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 580767-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, Krajowy numer identyfikacyjny 05066730800000, ul. ul. Torowa   12, 16-100  Sokółka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857118909, e-mail dzial.techniczny@pzd.sokolka.com, faks 857112229.
Adres strony internetowej (url): www.pzd.sokolka.com
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZD/DR-Di/4112/3/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce. 1.1 Przepracowane motogodziny: nie więcej niż 10 000mth. 1.2. Masa ciągnika: min. 7ton. 1.3. Nadwozie (kabina): 1) 2 drzwiowa, uchylne okna boczne i tylne; 2) ogrzewana, wentylowana i klimatyzowana; 3) pneumatyczna amortyzowana; 4) amortyzowany pneumatyczny fotel kierowcy; 5) spryskiwacz i wycieraczka szyby przedniej; 6) spryskiwacz i wycieraczka szyby tylnej; 7) reflektory robocze na kabinie: minimum 2 przednie i minimum 2 tylne; 8) radio z głośnikami; 9) oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej. 1.4. Silnik: 1) wysokoprężny; 2) minimalna moc 170 KM. 1.5. Układ jezdny: 1) skrzynia biegów przekładnia bezstopniowa; 2) biegi szosowe, biegi terenowe, biegi pełzające pod obciążeniem; 3) napęd na 4 koła; 4) amortyzowana przednia oś; 5) max prędkość nie mniejsza niż 40 km/h. 1.6. Wyposażenie 1) WOM tylny, prędkość obrotowa min 540/540E/1000 obr/min zależny i niezależny; 2) WOM przedni, prędkość obrotowa min 1000 obr/min – niezależny; 3) TUZ tylny i przedni; 4) wydajność pompy hydraulicznej minimum. 100 l/min; 5) wyjścia hydrauliczne z tyłu – minimum 3 pary + wolny spływ; 6) wyjścia hydrauliczne z przodu – minimum 1 para przyłącza hydraulicznego; 7) wyjście pneumatyczne; 8) sprzęg sworzniowy do ciągnięcia przyczep (2-osiowa); 9) komplet zaczepów – dolny i górny; 10) System hydrauliczny „LS”. 1.7. Ciągnik ma być wolny od wad i uszkodzeń, sprawny i gotowy bezpośrednio do pracy – użytkowania bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. 2. Warunki pozostałe: 2.1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (Sokółka, ul. Torowa 12) w terminie określonym w umowie na realizację przedmiotu zamówienia oraz SIWZ. 2.2. Wraz z wydaniem przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty związane z ciągnikiem, 2.3. Ciągnik powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych (w tym umożliwiające jego rejestrację) oraz instrukcję obsługi i eksploatacji w języku polskim. 2.4. Wymagany okres gwarancji jakości na dostarczony ciągnik wynosi: min. 1 m-c lub 50 mth – na silnik i skrzynię biegów. 2.5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na dostarczony ciągnik na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru ciągnika. 2.6. W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych (bez kosztów wymiany części podlegających normalnemu zużyciu podczas użytkowania pojazdu i materiałów eksploatacyjnych takich jak: filtry oleju, filtry powietrza, filtry paliwa, filtry przeciwpyłowe układu klimatyzacji, pióra wycieraczek, żarówki oraz płyny układu chłodzenia, płyn układu wspomagania, płyn hamulcowy płyn do spryskiwacza szyb itp.) ponosi wykonawca. 2.7. Udzielona gwarancja obejmuje wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi przedmiotu zamówienia a w szczególności: 1) koszt dojazdu, 2) robocizny, 3) pobytu serwisantów, 4) transportu maszyny do serwisu, 5) fabrycznie nowych części i materiałów dopuszczonych przez producenta. 2.8. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie województwa podlaskiego. 2.9. Wykonawca powinien dysponować wykwalifikowanym zespołem mechaników do serwisowania maszyny w okresie gwarancyjnym. 2.10. Ciągnik powinien mieć bezpośrednio przed przekazaniem Zamawiającemu wykonany przegląd poparty dokumentami z przeglądu. 2.11. W miejscu dostawy ciągnika wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla operatora ciągnika w zakresie obsługi, bezpieczeństwa i konserwacji. 2.12. Oferowany przez wykonawcę ciągnik powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w opisie przedmiotu zamówienia. 2.13. Odbiór ciągnika obejmuje w szczególności sprawdzenie zgodności przedmiotu zamówienia (parametrów technicznych i wyposażenia) z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy. 2.14. Z czynności odbioru ciągnika sporządzony zostanie Protokół zdawczo – odbiorczy. 3. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia jest zawarty w Rozdziałach II. – III. SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 16700000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 186241.82
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Tomasz Stypułkowski prowadzący działalność pod firmą ROLTOMA TOMASZ STYPUŁKOWSKI
Email wykonawcy: sprzedaz@roltoma.pl
Adres pocztowy: Stypułki-Święchy 19
Kod pocztowy: 18-204
Miejscowość: Kobylin-Borzymy
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 230000.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 230000.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 424350.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły