Wymiana okien oraz malowanie wewnętrzne i wymiana wykładzin w Inspektoracie ZUS w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Rosłońskiego 4

Ogłoszenie dodano: 27.06.2018

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, Piotrkowska, 25-510 Kielce (Świętokrzyskie)

Miejsce: Kielce

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 15.02.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 12.07.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 19.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510198691-N-2019 z dnia 19-09-2019 r.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 580149-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim, Krajowy numer identyfikacyjny 36784953800034, ul. Myśliborska  32, 66-400  Gorzów Wlkp., woj. lubuskie, państwo Polska, tel. (95) 720-87-75, e-mail zamowienia.publiczne.gorzow@kowr.gov.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.kowr.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Panstwowa osoba prawna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GOR.WOP.260.40.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: rozbiórka budynków należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Gorzów Wlkp. po byłych Zakładach Mięsnych w Przylepie, dz. 35/10 i 29 obręb Drągowina gm. Nowogród Bobrzański. 6. Likwidacja obiektu: Zakres robót budowlanych, obejmuje: 1. Rozbiórkę budynków gospodarskich, inwentarskich- 7 szt. 2. Likwidację zbiorników na gnojowicę oraz zasypanie gruzem- 2 szt. 3. Rozbiórkę betonowych silosów 2- komorowych- 5szt. po 100m³ 4. Rozbiórkę i zasypanie szamb- 2szt. po 15m³, 5. Rozbiórkę ogrodzenia, 6. Uporządkowanie terenu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45110000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 73569.08
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Ziemne „KORONA” Grzegorz Korona
Email wykonawcy: korona.grzegorz@wp.pl
Adres pocztowy: Surowa 16
Kod pocztowy: 68-200
Miejscowość: Żary
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 90489.97
Oferta z najniższą ceną/kosztem 90489.97
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 378840.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły