Remont wybranych pomieszczeń i uszczelnienie dachu w budynku S dla potrzeb Wydziału Zarzadzania PRz

Ogłoszenie dodano: 15.06.2018

Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Powstańców Warszawy, 35-959 Rzeszów (Podkarpackie)

Miejsce: Rzeszów

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.08.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 02.07.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 12.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510190599-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.: „Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2019 roku” w tym: Część I - Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy Część II - Zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 573683-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 27690250400000, ul. Strzelców Bytomskich  207, 41-914  Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48323513364, e-mail przetargi@srk.com.pl, faks +48323513369.
Adres strony internetowej (url): www.srk.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2019 roku” w tym: Część I - Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy Część II - Zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-C-0005/19-1
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1. Część I - zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych prowadzonych z udziałem lekarza w podziemnych Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie ratownictwa górniczego. 1.2. Część II - zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu w podziemnych Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie ratownictwa górniczego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 75241000-7

Dodatkowe kody CPV: 75252000-7, 85148000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część I - Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 238640.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: UM NZOZ KOP-MED
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Chrzanowska 83
Kod pocztowy: 43-600
Miejscowość: Jaworzno
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 238640.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 238640.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 238640.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część II - Zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 98020.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: UM NZOZ KOP-MED
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Chrzanowska 83
Kod pocztowy: 43-600
Miejscowość: Jaworzno
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 98020.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 98020.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 98020.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły