Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP (II) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej – Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP w celu przystosowania go do potrzeb osób starszych”.

Ogłoszenie dodano: 15.06.2018

Zamawiający: Gmina Libiąż Urząd Miejski w Libiążu, ul. Działkowa, 32590 Libiąż (Małopolskie)

Miejsce: Libiąż

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.09.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 03.07.2018, godzina: 07:45 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 27.08.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510178547-N-2019 z dnia 27-08-2019 r.
Szkoła Policji w Katowicach: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Katowicach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 574037-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szkoła Policji w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27667677500000, ul. ul. Gen. Jankego  276, 40-684  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 6069440, 6069441, e-mail zam.pub@spkatowice.policja.gov.pl, faks 032 6069249, 6069279.
Adres strony internetowej (url): http://katowice.szkolapolicji.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa jednostka organizacyjna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Katowicach.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
8/ZP/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Katowicach. Sprzedawca musi posiadać obowiązującą umowę tj. tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej OSD), na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego. Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przeprowadzana jest po raz kolejny. Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do wszystkich punktów poboru w ramach rezerwowej umowy sprzedaży energii elektrycznej jest TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach. Dostawa energii elektrycznej nie obejmuje świadczenia usługi dystrybucji energii. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.), Taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy, Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawnych. Przedmiot zamówienia w okresie realizacji obejmuje dostawę energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi parametrami jakościowymi energii elektrycznej ustalonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, a w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie Wykonawca złoży na załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 159864.66
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
Email wykonawcy: karolina.kowal@tauron.pl
Adres pocztowy: ul. Łagiewnicka 60
Kod pocztowy: 30-417
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 196633.53
Oferta z najniższą ceną/kosztem 196633.53
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 196633.53
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły