Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową, uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przystosowaniu infrastruktury pod urządzenia NUR-15M w kompleksie wojskowym w Pruszczu Gryfickim.

Ogłoszenie dodano: 15.06.2018

Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Narutowicza, 70-240 Szczecin (Zachodniopomorskie)

Miejsce: Szczecin

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 27.06.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 12.09.2019 25.07.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510190764-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.
Miasto Krasnystaw: "Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 574318-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Krasnystaw, Krajowy numer identyfikacyjny 11019791900000, ul. Plac 3 Maja  29, 22-300  Krasnystaw, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 825 762 157, e-mail miasto@krasnystaw.pl, faks 825 762 377.
Adres strony internetowej (url): www.krasnystaw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OR.271.1.12.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: „Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie” w tym: 1) Zadanie nr 1 obejmuje przebudowę boiska sportowego dla dzieci i młodzieży z nawierzchnią ze sztucznej trawy w tym m.in.: a) wykonanie robót rozbiórkowych; b) wykonanie odwodnienia boiska; c) wykonanie nawierzchni boiska ze sztucznej trawy (wypełnionej piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym EPDM lub równoważnym); d) dostawa i montaż małej architektury w tym m.in.: - siatki na bramki istniejące o wymiarach 5,0 x 2,0 m z bezwęzłowego polipropylenu o wysokiej wytrzymałości oraz grubości 4 mm (kolor biały); - siatki na bramki istniejące o wymiarach 7,32 x 2,44 m z bezwęzłowego polipropylenu o wysokiej wytrzymałości oraz grubości 4 mm (kolor biały); - siatki na piłkochwyt o wysokości 4,0 m z polipropylenu bezwęzłowego o grubości 5 mm, oko 8 x 8 cm, obciążenie linką ołowianą (kolor zielony), 2) Zadanie nr 2, obejmuje dostawę wyposażenia w tym m.in.: a) szczoty do pielęgnacji nawierzchni boiska ze sztucznej trawy (zasypanej piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym), o parametrach: - wymiary szczotki: trójkąt równoboczny o boku 1850 mm, - część pracująca szczotki: włókno sztuczne o wysokości 150 mm, polipropylenowe (kolor czerwony lub niebieski), - waga szczotki minimum 45 kg; b) bramek przenośnych do piłki nożnej o wymiarach 3,0 x 1,55 m, o parametrach i wymaganiach: - światło bramki: wykonane z rur aluminiowych anodowanych o przekroju okrągłym, rama lakierowana na kolor biały, - bramki przystosowane do rozgrywek w hali i na zewnątrz, - bramki powinny posiadać komplet do mocowania w podłożu; c) siatek na bramki przenośne o wymiarach 3,0 x 1,55 m, z bezwęzłowego polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, (kolor biały); d) obciążników do bramek przenośnych o wymiarach 3,0 x 1,55 m zgodnie z zaleceniami producenta (min. 2 szt. na 1 bramkę, przy czym waga jednego obciążnika powinna wynosić co najmniej 25 kg), 3) Sprzęt powinien spełniać wymagania normy PN-EN 749, wymagania dotyczące nowego wymiaru rekomendowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz deklarację producenta na zgodność z normą i przepisami PZPN. 2. Szczegółowy zakres robót określają: 1) Projekt budowlano – wykonawczy pn.: „Przebudowa boiska sportowego służącego potrzebom Uczniowskiego Klubu Sportowego „UKS Jedynka Krasnystaw”; 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 3) Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Nr AB.6743.172.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. wydanego przez Starostę Krasnostawskiego, 4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Przedmiot umowy należy wykonać przy zapewnieniu dojazdów do poszczególnych posesji sąsiadujących z terenem budowy oraz ze szczególną dbałością o istniejące drogi w rejonie robót. 4. Trasę przejazdu pojazdów w celu przewozu materiałów należy uzgodnić z odpowiednimi zarządcami dróg przed rozpoczęciem robót. Uwaga! Załączone do niniejszej specyfikacji przedmiary robót należy traktować jako materiały pomocnicze, które nie stanowią podstawy do pełnej wyceny przedmiotu zamówienia. 5. Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót (stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji) – dodaje się słowa „lub równoważne”. Przez słowo „równoważne” zamawiający rozumie rozwiązania techniczne, materiały lub urządzenia o nie gorszych parametrach niż wskazane w opisach. Wszelkie towary określone w dokumentacji, a pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać, aby spełnić wymagania zamawiającego. Wykonawca może zaproponować zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały i urządzenia) spełniają określone przez zamawiającego wymagania (kryteria równoważności). Wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Wykonawca ma obowiązek posiadać dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń (atesty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości i inne niezbędne dokumenty). 6. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszelkie prace fizyczne związane z wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem wskazanych i opisanych w SIWZ oraz załącznikach do niej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten, nie dotyczy osób wskazanych na stanowiska nadzoru tj.: Kierownika budowy oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na okres realizacji zamówienia. 7. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od podpisania umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego do przedłożenia oświadczenia o spełnienia wymogu określonego w pkt. 6 ze wskazaniem ilu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykonuje czynności określone w pkt 6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia w terminie będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w § 9 ust 1 pkt 1) lit k) wzoru umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111300-1

Dodatkowe kody CPV: 45111240-2, 45233200-1, 37410000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 615117.41
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Anaida Sp.z o.o.
Email wykonawcy: biuro.anaida@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Marszałkowska 58/15
Kod pocztowy: 00-545
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Iwobud Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@iwobud.com.pl
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 683000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 683000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 919056.00
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500175703-N-2018 z dnia 25-07-2018 r.
Rejonowy Zarząd Infrastruktury: Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową, uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przystosowaniu infrastruktury pod urządzenia NUR-15M w kompleksie wojskowym w Pruszczu Gryfickim.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 574318-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Krajowy numer identyfikacyjny 810060937, ul. Narutowicza  17B, 70-240  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 26 1452026, e-mail rziszczecin.przetargi@ron.mil.pl, faks 26 1452024.
Adres strony internetowej (url): http://www.rziszczecin.wp.mil.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Organizacyjna MON
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową, uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przystosowaniu infrastruktury pod urządzenia NUR-15M w kompleksie wojskowym w Pruszczu Gryfickim.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
35/UPT/18
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową, uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przystosowaniu infrastruktury pod urządzenia NUR-15M w kompleksie wojskowym w Pruszczu Gryfickim. 2. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w Szczegółowym opisie i zakresie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ). 3. Realizacja przedmiotu zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE. W związku z powyższym wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 412) są zobowiązani do ochrony informacji niejawnych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV: 71220000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 215151.78
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Pracownia Projektowa SKEB S.K. KOŁTUN Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Opolska 19
Kod pocztowy: 10-625
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 214905.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 214905.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 325950.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły