Wykonanie robót budowlanych polegających na: 1) modernizacji i doposażeniu pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Drzewnych przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy, 2) remoncie pomieszczeń w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Św. Trójcy 37 w Bydgoszczy, 3) zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia w budynku magazynowym Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 przy ul. Barwnej 14 w Bydgoszczy

Ogłoszenie dodano: 14.06.2018

Zamawiający: Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka, 85102 Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie)

Miejsce: Bydgoszcz

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 29.06.2018, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 12.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510190973-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.
Gmina Połczyn-Zdrój: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Połczynie-Zdroju na przedszkole.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 573194-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Połczyn-Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 52388000000000, ul. Plac Wolności  42433, 78-320  Połczyn-Zdrój, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 666 100, e-mail inwestycje@polczyn-zdroj.pl, faks 943 666 105.
Adres strony internetowej (url): www.polczyn-zdroj.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Połczynie-Zdroju na przedszkole.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GG.271.1.7.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach inwestycji p.n. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Połczynie-Zdroju na przedszkole”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera: a) dokumentacja projektowa – Projekt budowlany pn.”Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 na przedszkole” sporządzony przez Pracownię Projektową Jerzy Rawski z Koszalina – upr. bud. Nr UAN/N/7210/571/87 oraz projekt budowlany zamienny i projekty instalacyjne zamienne sporządzone przez mgr inż. arch. Michała Skup posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w branży architektonicznej – upr. bud. Nr 27/ZPOIA/OKK/2013 b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, c) przedmiar robót – element pomocniczy Realizacja zadania obejmuje: 1) zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 na przedszkole oraz 2) zmianę dotychczasowego układu funkcjonalnego pomieszczeń na: toalety, sale zajęć, pokój dyrektora, pokój nauczycielski, pom. socjalne, magazyn leżaków, pom. logopedy, pom. magazynowe, poprzez: - wykonanie ścian działowych oraz wyburzeń, - wykonanie okładzin ściennych i posadzek w sanitariatach, - uzupełnienie tynków i malowanie pom., - dostosowanie całego układu funkcjonalnego do wymagań p.poż. - wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej; wykonanie ścian p.poż. murowanych REI 120, - montaż stolarki drzwiowej o wymaganej odporności ogniowej REI 60, - zmianę okna na luksfery o wymaganej odporności ogniowej, - zmianę wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz wodno - kanalizacyjnej i wentylacji, - likwidację pęknięć posadzek korytarzy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Połczynie- Zdroju zgodnie z ekspertyzą techniczną wykonaną przez rzeczoznawcę budowlanego. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie wykonanie powyższych robót budowlanych, przeprowadzenie procedur odbiorowych i zrealizować obowiązki umowne w okresie udzielonej gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, objętych niniejszym SIWZ, który jest konieczny z punktu widzenia warunków umowy, przepisów prawa i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. Zamawiający zakłada możliwość dokonania wizji lokalnej obiektu objętego zamówieniem publicznym w dniach od 15.07.2019r. do 26.07.2019r. w godzinach od 08:00 – 15:00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i jego okolic w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania. Przedmiot zamówienia obejmuje również organizację placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz wykonanie innych robót wymaganych specyfiką zakresu przedmiotowych robót oraz ewentualne wykonanie rysunków powykonawczych przeprowadzonych robót. Cały zakres robót wykonawca wykona z materiałów własnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Zamawiający dopuszcza materiały i urządzenia równoważne w stosunku do wskazanych w projekcie, spełniające Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określane przez zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

Dodatkowe kody CPV: 45232460-4, 45310000-3, 45343000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 284476.89
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: F.H.U. BUD-MAX MARZENA WNUK przekształcona w spółkę BUD-MAX WNUK Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Cicha 1
Kod pocztowy: 78-300
Miejscowość: Świdwin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 378000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 374000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 384314.21
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły