Remont posadzek z płytek gresowych przy wejściach do klatek schodowych do budynków na terenie osiedla Barwinek w Kielcach

Ogłoszenie dodano: 14.06.2018

Zamawiający: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Pionier", ul. Barwinek, 25-150 Kielce (Świętokrzyskie)

Miejsce: Kielce

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 25.06.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 11.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510188547-N-2019 z dnia 09-09-2019 r.
Gmina Ciechanowiec: Przebudowa drogi dojazdowej do pól relacji Kobusy - Radziszewo Stare

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 573424-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Ciechanowiec, Krajowy numer identyfikacyjny 45067015000000, ul. ul. Mickiewicza  1, 18-230  Ciechanowiec, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 771 145, e-mail infrastruktura@ciechanowiec.pl, faks 862 771 066.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/Zam_publiczne/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi dojazdowej do pól relacji Kobusy - Radziszewo Stare
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.13.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi dojazdowej do pól relacji Kobusy – Radziszewo Stare o łącznej dł. 673,00 m, przewidziane do wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi dla Wykonawcy robót. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: - roboty przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie na odcinku 673 m, - roboty ziemne – mechaniczne plantowanie terenu, - wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego gr. 20 cm po zagęszczeniu, o powierzchni 3430 m2, - wykonanie poboczy z pospółki szer. 1,5 m i gr. 10 cm zagęszczonych mechanicznie, - wykonanie wjazdów żwirowych szer. 5,00m i gr. 10 cm zagęszczonych mechanicznie. Przedmiot zamówienia określony został przy pomocy dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 118812.51
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Kuniccy s.c. Paweł Kunicki, Robert Kunicki
Email wykonawcy: pawel@kuniccy.com.pl
Adres pocztowy: ul. Binduga 38
Kod pocztowy: 17-120
Miejscowość: Brańsk
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 129903.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 129903.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 157440.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły