Wymiana sieci gazowej wraz z urządzeniami

Ogłoszenie dodano: 13.06.2018

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Fabryczna, 63300 Pleszew (Wielkopolskie)

Miejsce: Pleszew

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 29.06.2018, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 13.08.2019 04.07.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.: Wymiana sieci gazowej wraz z urządzeniami
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przedmiotem zamówienia jest realizacja Projektu „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew – etap II” zwany w dalszej części Projektem współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach (nr Umowy o dofinansowanie Projektu POIS.02.03.00-00-0100/17-00 z dnia 04.04.2018 r.) w zakresie zadania „Wymiana sieci gazowej wraz z urządzeniami”.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 25042318400000, ul. ul. Fabryczna  5 , 63300   Pleszew, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 421 664, e-mail janusz_pleszew@poczta.onet.pl, faks 627 422 968.
Adres strony internetowej (URL): www.pk-pleszew.pl
Adres profilu nabywcy: www.pk-pleszew.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pk-pleszew.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pk-pleszew.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
1. Zgodnie z art. 10 c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r., poz. 1020), osobiście lub za pośrednictwem posłańców
Adres:
63-300 Pleszew, ul. Fabryczna 5

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana sieci gazowej wraz z urządzeniami
Numer referencyjny: 11/ZP/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja Projektu „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew – etap II” zwany w dalszej części Projektem współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach (nr Umowy o dofinansowanie Projektu POIS.02.03.00-00-0100/17-00 z dnia 04.04.2018 r.) w zakresie zadania „Wymiana sieci gazowej wraz z urządzeniami”. Dodatkowo w ramach projektu przewiduje się wymianę istniejącej sieci oraz urządzeń biogazu na oczyszczalni ścieków w Zielonej Łące. W ramach wymiany/remontu części urządzeń nie zostaną wprowadzone żadne dodatkowe urządzenia. W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie następujących prac:  sprawdzenie przepustowości rurociągów biogazu oraz pojemności zbiornika biogazu;  sprawdzenie przepustowości i skuteczności działania urządzeń do odsiarczania biogazu;  sprawdzenie przepustowości i skuteczności działania urządzeń do usuwania wilgoci z biogazu;  sprawdzenie wydajności pochodni biogazu;  wymiana analizatora biogazu;  wymiana urządzeń w rozdzielni biogazu;  wymiana wymienników ciepła. Rurociągi biogazu o Rurociągi podziemne Ze względu na zły stan techniczny rurociągów gazu przewiduje się ich wymianę. Wymiana istniejących rurociągów podziemnych wykonana zostanie w oparciu o rurociągi wykonane z polietylenu PE100. Wszystkie rurociągi podziemne wykonane zostaną z rur PN 10 SDR 11 o średnicy 160x14,6 mm. na podsypce piaskowej o grubości 15 cm. o Rurociągi naziemne W ramach projektu wykorzystane zostaną istniejące rurociągi nadziemne. Wymienione zostaną rurociągi znajdujące się w złym stanie technicznym. Do wymiany zostaną użyte rury ze stali nierdzewnej w gatunku nie gorszym niż OH18N9. Rurociągi będą miały średnicę 168,3x2,0 mm. Odsiarczalniki biogazu Odsiarczalniki biogazu wykonane będą w postaci zamkniętego, stalowego zbiornika o średnicy 1,30 m i wysokości 2,3 m, wypełnionego warstwą aktywnego tlenku żelaza (rudy darniowej) stanowiącej aktywny element odsiarczalnika. Odwadnianie instalacji W projekcie przewiduje się wymianę istniejących odwadniaczy sieciowych (9 szt.), których stan techniczny jest zły. Ponadto przewiduje się montaż zbiorczej studni kondensatu. o Odwadniacze sieciowe W ramach projektu zamontowane zostanie 9 odwadniaczy sieciowych wykonanych PEHD. Odwadniacze wyposażone zostaną w dwa króćce kołnierzowe przyłączeniowe biogazu DN150 (PE100 d100), króciec kołnierzowy rewizyjny DN100 (PE100 d110) zakończony kołnierzem ślepym oraz króciec odpływowy kondensatu DN50 (PE100 d63) bosy. o Studnia kondensatu Zbiornik kondensatu to cylindryczny otwarty zbiornik o średnicy 600 mm i wysokości 900 mm, na którym należy zainstalować pompę kondensatu. Zbiornik wykonany zostanie ze stali nierdzewnej lub PEHD. o Rurociągi kondensatu Rurociągi kondensatu wykonane będą z rur PE100 PN10 SDR 11 o śr. 63x5,8 mm. Rurociąg tłoczny kondensatu wykonany zostanie z rury PE100 SDR11 o śr, 50x3,0 mm. Zbiornik biogazu Ze względu na wyeksploatowanie zbiornika biogazu oraz zły stan techniczny powłoki zbiornika oraz urządzeń peryferyjnych wymieniony zostanie zbiornik biogazu na nowy. W ramach projektu przewiduje się montaż nowego dwupowłokowego nadciśnieniowego zbiornika biogazu. Gabaryty: średnica 10,5 m, wysokość 9,0 m. o Powłoki zbiornika biogazu Powłoka wewnętrzna i denna zbiornika wykonana zostanie z tkaniny poliestrowej, obustronnie powlekanej PVC i lakierowanej, o podwyższonej odporności na działanie promieniowania ultrafioletowego zabezpieczonej przed działaniem grzybów, o opóźnieniu ogniowym ze specjalnymi plastyfikatorami. o Dmuchawy powietrza 2 dmuchawy powietrza wchodzą w zakres elementów budowy zbiornika biogazu. Parametry:  Wydajność do 200 m3/h;  Czynnik tłoczony powietrze;  Spręż min 21 mbar;  Napęd bezpośredni;  Silnik: • Moc ok. 0,6 kW; • Napięcie zasilania 3 x 400 V 5 %; • Częstotliwość 50 Hz; • Klasa wykonania przeciwwybuchowego EEx e II T1-T3; • Klasa zabezpieczenia B5/IP55. o Zawór regulacyjny/bezpieczeństwa powietrza Zawór regulacyjny/bezpieczeństwa powietrza jest stalową konstrukcją ze stali kwasoodpornej z jedną klapą upustową. Zawór ten jest włączony do przestrzeni powietrznej zbiornika biogazu. o Przewody nawiewu powietrza Przewody nawiewu powietrza wchodzą w zakres elementów budowy zbiornika. Przewody są wykonane z elastycznego włókna wzmacnianego drutem stalowym. o Bezpiecznik cieczowy przestrzeni biogazowej Bezpiecznik cieczowy przestrzeni biogazowej zbiornika wchodzi w zakres elementów budowy zbiornika. Bezpiecznik działa na zasadzie zamknięcia wodnego. Wypełniony jest do ściśle określonego poziomu metylenoglikolem. o Szafka zasilająco – sterująca zbiornika biogazu Szafka zasilająco – sterująca zbiornika biogazu wchodzi w zakres elementów budowy zbiornika. W szafce znajdują się wyłączniki dmuchawy powietrz, zabezpieczenia dmuchawy powietrza, przetworniki sygnału pomiaru napełnienia 4-20 mA. W szafce znajduje się również programator z wyświetlaczem stanu napełnienia w procentach pojemności całkowitej. o Wężyk do sprawdzania szczelności powłok Wężykiem uchodzi stale niewielka ilość powietrza z przestrzeni powietrznej zbiornika. Przykładając do uchodzącego powietrza miernik metanu można sprawdzić szczelność powłoki powietrznej. Węzeł pomiarowo – tłoczny biogazu Istniejący węzeł rozdzielczo – pomiarowy biogazu jest w złym stanie technicznym i niezbędna jest wymiana na kompletnie nowy. W wymienianym węźle pomiarowo – tłocznym biogazu umieszczone będą dmuchawy biogazu, aparatura pomiarowa i armatura regulacyjno odcinająca w sposób umożliwiający komfortową obsługę i bezpieczeństwo obiektu. o Kontener węzła pomiarowo – tłocznego Istniejący węzeł rozdzielczo – pomiarowy ma postać wolnostojącego kontenera. Projektuje się wymianę istniejącego kontenera na nowy wykonany z płyt stalowych z niepalną przekładką izolacyjną. o Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna węzła Jednym z działań zapobiegawczych skutkom ewentualnego wycieku biogazu jest wentylowanie otoczenia instalacji. Węzeł będzie posiadał stałą wentylację grawitacyjną i awaryjną wentylację mechaniczną wyciągową. Węzeł posiada kubaturę ok. 33 m3. o Instalacja detekcji metanu Detektor metanu umieszczony zostanie pod zadaszeniem nad dmuchawami biogazu. Przy detekcji metanu na poziomie 10% DGW uruchamiane będą alarmy. Przy detekcji metanu na poziomie 20% DGW uruchamiany będzie wentylator wyciągowy. o Instalacja technologiczna Pod względem technologicznym węzeł stanowią rurociągi biogazu: • Dopływ biogazu ze zbiornika – DN 150; • Tłoczenie biogazu agregatów kogeneracyjnych – DN 150; • Tłoczenie biogazu do pochodni – DN 150; • Rurociągi ssawne i tłoczne dmuchaw biogazu DN 150; • Obejście dmuchaw biogazu – DN 150. o Dmuchawy biogazu W ramach projektu zamontowane zostaną dwie dmuchawy biogazu umieszczone w węźle rozdzielczo – pomiarowym. Każda z dmuchaw został zwymiarowana na następujące warunki obliczeniowe: • Przepływ biogazu 150 – 270 m3/h; • Przyrost ciśnienia około 40-70 mbar; • Moc ok. 4 kW; • Napęd bezpośredni; • Wykonanie przeciwwybuchowe (Ex). Wymienniki ciepła W ramach wymiany urządzeń biogazu dobrano dwa wymienniki ciepła. Wymiennik nr 1 do podgrzewania osadu przed WKFem o parametrach: • Przepływ osadu do 6 m3/; • Temperatura osadu wlot 5.0C; • Temperatura osadu wylot 31.0C; • Przepływ gorącej wody 8 m3/h; • Temperatura wody wpływ 75.0C; • Temperatura wody wypływ 55.0C; • Transfer ciepła 183 kW. Wymiennik nr 2 do podgrzewania wody, osadem po WKFie o parametrach: • Przepływ osadu do 6 m3/h; • Temperatura osadu wlot 31,0C; • Temperatura osadu wylot 5,0C; • Przepływ wody 8 m3/h; • Temperatura wody wpływ 8,0C; • Temperatura wody wypływ 55.0C; • Transfer ciepła 183 kW. Pochodnia biogazu Ze względu na zły stan techniczny istniejącej pochodni planowana jest wymiana na urządzenie nowego typu w pełni zautomatyzowane. Nowa pochodnia zostanie zlokalizowana na istniejącym fundamencie pochodni Przenośny miernik wielogazowy Miernik wielogazowy przystosowany do jednoczesnego pomiaru m.in.: tlenku węgla, siarkowodoru, dwutlenku siarki, metanu. Miernik ma: - umożliwiać 24 godzinną ciągłą pracę, - akumulatory litowo -jonowe, - sygnał alarmowy dźwiękowy, wizualny i wibracyjny, - instrukcja, obsługa w języku polskim W skład wyposażenia miernika wchodzi: ładowarka, futerał. Liczba sztuk: 2 Oficjalna (tylko jedna – w związku z charakterem obiektu i pracami związanymi z przygotowaniem obiektu do wizji) wizja lokalna przedmiotu zamówienia (art. 38.3 ustaw) odbędzie się 22 czerwca 2018 roku o godzinie 12:00 na terenie Oczyszczalni Ścieków 63-300 Pleszew, Zielona Łąka 14 a. 3.1. Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia klauzula społeczna. Wykonawca zobowiązuje się, że personel realizujący zamówienie (pracownicy wykonujący prace ziemne jak i instalacyjne oraz operatorzy maszyn, sprzętu i pojazdów silnikowych) będą w okresie trwania umowy zatrudnieni na podstawie Umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. Zm.), przy czym 3 pracowników zatrudnionych będzie w wymiarze pełnego etatu. Wykonawca na etapie badania oraz w czasie realizacji umowy będzie zobowiązany udostępniać dokumenty, oświadczenia na wniosek Zamawiającego, w tym w szczególności kopii umów o pracę, dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w pracowników. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, a więc będzie stanowiło o nienależytym wykonaniu przedmiotu zamówienia z wszystkimi tego konsekwencjami oraz będzie skutkować zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22, ust. 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.

II.5) Główny kod CPV: 45252200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45111200-0
45111291-4
45113000-2
45200000-9
45210000-2
45213000-3
45220000-5
45223100-7
45230000-8
45232000-2
45262500-6
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45317000-2
45320000-6
45330000-9
45332200-5
45331000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych warunków
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; b) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. min. 2 roboty polegające na budowie, przebudowie, modernizacji o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto każda z nich. Wykonawca poda ich rodzaj, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 1.000.000,00 zł c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór dokumentu jest dodatkiem do SIWZ). W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument wymieniony powyżej powinien złożyć dowolny/ dowolni Wykonawcy spośród wykonawców składających wspólną ofertę. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów. d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. nr 83, poz. 578 z późn. zm.). W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione powyżej powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Informacja o podwykonawcach, formularz cenowy, kosztorys ofertowy, oświadczenie dotyczące powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Serwis40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności przedstawionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany sposobu spełnienia świadczenia (roboty zamienne) : a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami; b) konieczność wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; d) konieczność zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji: - ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów bądź urządzeń; - powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; - powodujące poprawienie parametrów technicznych; - wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 2) zmiany ceny umowy (zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zwiększenie ceny umowy może nastąpić maksymalnie o 5%) : a) będące wynikiem rozliczenia robót zgodnie z § 4 ust. 7 umowy; b) z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT – o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego; 3) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych – pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 4) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy - terminy te mogą ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w umowie ze względu na: a) działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, trzęsienie ziemi, strajki itp.); b) przestoje i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego, zawieszenie wykonywania robót przez Zamawiającego lub wprowadzenie przez Zamawiającego innych Wykonawców; c) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; d) działania organów administracji państwowej lub samorządowej: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego; e) okoliczności niezależne zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy, tj. wystąpi konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego; - w okolicznościach, o których mowa powyżej, termin wykonania zamówienia zostanie przedłużony o czas, jaki wynika z zaistniałej sytuacji 5) Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu/ Inwestora Zastępczego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-29, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły