Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkola zlokalizowanego w budynku Szkoły Podstawowej w Gościnie, na potrzeby żłobka wraz z dobudową szatni w ramach realizacji projektu pn.: "MALUCH+" , ul. Kościuszki 5, 78-120 Gościno

Ogłoszenie dodano: 12.06.2018

Zamawiający: Gmina Gościno, ul. IV Dywizji WP, 78120 Gościno (Zachodniopomorskie)

Miejsce: Gościno

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.09.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 28.06.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 20.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510195210-N-2019 z dnia 17-09-2019 r.
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie: Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu nr 131 w Stróżach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 571659-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 00051417600000, ul. ul. Basztowa  22, 31-156  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 3921 338, e-mail zamowienia.publiczne@malopolska.uw.gov.pl, faks 12 3921956.
Adres strony internetowej (url): www.malopolska.uw.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu nr 131 w Stróżach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WL-IV.272.23.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zamówienie obejmuje wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu wojennym nr 131 w Stróżach, w tym: - bieżącą konserwację betonowego pomnika centralnego, - konserwację elementów ogrodzenia: betonowej podmurówki i słupów oraz elementów metalowych, - konserwację betonowych cokołów pod krzyże, - konserwację krzyży nagrobnych wraz z odtworzeniem brakujących, - wykonanie i montaż emaliowanych tablic nagrobnych, - odtworzenie układu wnętrza cmentarza z wyznaczeniem mogił krawężnikami. Prace powinny być zrealizowane zgodnie z Programem prac konserwatorskich dla cmentarza nr 131 w Stróżach z listopada 2015 r. oraz wydanym na jego podstawie Pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 129/2016 z dnia 11.04.2016 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do siwz: zał. nr 1 do siwz - wzór umowy, zał. nr 5 do siwz – Program prac konserwatorskich, zał. nr 6 do siwz – Pozwolenie konserwatorskie, zał. nr 7 do siwz – przedmiar prac. 3. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 4. Miejsce realizacji zamówienia: Stróże, gmina Grybów, woj. małopolskie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 92522200-8

Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45453100-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 148510
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KATANGA Grzegorz Kwapisiewicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 7a
Kod pocztowy: 26-130
Miejscowość: Suchedniów
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 168900
Oferta z najniższą ceną/kosztem 168900
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 181609.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły