Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie

Ogłoszenie dodano: 06.06.2018

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek, 66300 Międzyrzecz (Lubuskie)

Miejsce: Międzyrzecz

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 21.06.2018, godzina: 13:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 20.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510196398-N-2019 z dnia 17-09-2019 r.
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli: Wykonywanie usług koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 568343-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Krajowy numer identyfikacyjny 81187918300000, ul. Plac Majdanek  7, 73-110  Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 578 67 80, e-mail biuro@podn.stargard.pl, la_mi@wp.pl, faks 91 578 67 80.
Adres strony internetowej (url): http://podn.nbip.pl/podn/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonywanie usług koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/PODN/ZP/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Poniższy opis dotyczy każdej z pięciu części odrębnie: Wykonywanie usług koordynatora sieci współpracy i samokształcenia polegającej na wykonywaniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących czynności, w tym w szczególności: 1) zdiagnozowanie potrzeb rozwojowych nauczycieli/ dyrektorów szkół i przedszkoli w obszarze tematycznym sieci współpracy i samokształcenia, współpraca z koordynatorami działań 2) organizacja sieci współpracy i samokształcenia oraz jej pracy na podstawie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych nauczycieli/ dyrektorów szkół i przedszkoli, 3) opracowanie planów pracy sieci współpracy i samokształcenia na 15 miesięcy tj. od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2020 (zgodnych z potrzebami zgłoszonymi przez dyrektorów/ nauczycieli - uczestników sieci) i harmonogramu spotkań, 4) opracowanie miesięcznych raportów z funkcjonowania i pracy sieci współpracy i samokształcenia wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego, 5) opracowanie sprawozdania z działalności sieci współpracy i samokształcenia za okres od 1 września 2019 roku do 30 listopada 2020 roku i przekazanie go do 15 grudnia 2020 roku do koordynatora projektu, wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego 6) opracowanie ankiet oraz przeprowadzenie badania ankietowego i wywiadów z nauczycielami/ dyrektorami szkół/przedszkoli na początku i na koniec działania sieci współpracy i samo-kształcenia, opracowanie raportów z przeprowadzonych badań ankietowych i wywiadów, 7) organizacja, przygotowanie i prowadzenie spotkań sieci współpracy i samokształcenia – 7 spotkań, w tym w ramach wyjazdu edukacyjnego. 8) kierowanie pracami sieci współpracy i samokształcenia, dokumentowanie postępów prac sieci współpracy i samokształcenia, bieżącej działalności sieci współpracy i samokształcenia, odbytych spotkań (listy obecności, tematyka spotkań) 9) wspieranie aktywności nauczycieli/ dyrektorów szkół/ przedszkoli - uczestników sieci współpracy i samokształcenia, 10) motywowanie uczestników do samokształcenia i korzystania z platformy internetowej 11) zamieszczanie informacji, materiałów dydaktycznych i systematyczne moderowanie pracy sieci, w tym forum dyskusyjnego oraz wymiany doświadczeń dla uczestników sieci współpracy i samokształcenia – 10h w miesiącu, 12) monitorowanie aktywności uczestników sieci współpracy i samokształcenia na platformie internetowej, 13) promowanie działalności koordynowanych sieci współpracy i samokształcenia oraz wypracowanych rozwiązań, 14) współpraca z koordynatorami działań ze Szkoły Ćwiczeń, 15) współpraca przy organizacji i przygotowaniu szkoleń dla uczestników sieci, 16) wskazanie merytorycznych wymagań na ekspertów zewnętrznych, którzy będą prowadzili warsztaty/ konsultacje w obszarze tematycznym sieci współpracy i samokształcenia, 17) współpraca z ekspertami zewnętrznymi przy przygotowaniu materiałów szkoleniowych, 18) kontakty z ekspertami zewnętrznymi, 19) współpraca z Zespołem Zarządzającym Projektu w celu prawidłowej realizacji umowy. 20) Wykonawca uczestniczy w spotkaniach zespołu koordynatorów sieci. Spotkania zespołu, odbywać się będą raz w miesiącu, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), lub w razie konieczności – częściej
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 75121000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 28200
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Fundacja Szkoła Rodzina Środowisko
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Kwiatowa 1b/13
Kod pocztowy: 73-110
Miejscowość: Stargard
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27750
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27750
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 28500
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 28200
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Fundacja Szkoła Rodzina Środowisko
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Kwiatowa 1b/13
Kod pocztowy: 73-110
Miejscowość: Stargard
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27750
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27750
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27750
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przyrody
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 28200
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Fundacja Szkoła Rodzina Środowisko
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Kwiatowa 1b/13
Kod pocztowy: 73-110
Miejscowość: Stargard
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27750
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27750
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27750
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli informatyki
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP - brak ofert niepodlegających odrzuceniu

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka angielskiego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP - brak ofert niepodlegających odrzuceniu

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły