Budowa placu rekreacyjnego w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9

Ogłoszenie dodano: 04.06.2018

Zamawiający: Gmina Mielno, ul. Bolesława Chrobrego, 76-032 Mielno (Zachodniopomorskie)

Miejsce: Mielno

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 19.06.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 19.07.2019 19.06.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510149530-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia: BO – Miasteczko ruchu drogowego oraz kreatywna strefa gier i zabaw w Szkole Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach przy ul. Witosa 23

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 567169-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzi: Pełnomocnik Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie pełnomocnictwa dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach udzielonego w trybie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.). Adres do korespondencji: ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice. NIP: 954-22-23-043; REGON: 271521223, Telefon: 32 6061 301; faks: 32 6061 302; Adres strony internetowej: www.cuw.katowice.pl, adres e-mail: cuw@cuw.katowice.pl

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia, Krajowy numer identyfikacyjny 00072274000000, ul. ul. Witosa  23, 40-832  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 254 03 71, e-mail sekretariat@sp33.katowice.pl, faks 32 254 03 71 wew. 40.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BO – Miasteczko ruchu drogowego oraz kreatywna strefa gier i zabaw w Szkole Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach przy ul. Witosa 23
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/429/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem I etapu zadania pn . „BO – Miasteczko ruchu drogowego oraz kreatywna strefa gier i zabaw w Szkole Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia” polegających na budowie miniaturowej drogi oraz ścieżki rowerowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, ułożenie części plansz gier termoplastycznych oraz uzupełnienie ogrodzenia wraz z furtką i bramą wjazdową, w szczególności: • Roboty inżynieryjne i budowlane: o wykonanie podbudowy pod drogę rowerową i elementy gier 1048,30 m2; o montaż krawężników betonowych :  30x6cm - 161,3 m,  20 x4cm -395,0 m. o montaż krawężników stalowych – 206m, o wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznych, gresowych o łącznej grubości 8 cm - 994,28m2 o naniesienie oznakowania poziomego na drodze i ścieżce rowerowej - 670 m2, o montaż oznakowani pionowych i tablic informacyjnych - 42 szt., o wykonanie sygnalizacji świetlnej (jedno przejście dla pieszych), o gry podwórkowe z mas termoplastycznych (zgodnie z przedmiarem ) - 27,365 m2, o ułożenie kostki betonowej – 46,92 m2, o montaż kompletnego ogrodzenia panelowego na prefabrykowanej podmurówce wraz z bramą i furtką wys. 1,53 m - 85,0m, o montaż ogrodzenia panelowego wysokości 1,23 m = 47,00m (bez podmurówki), o montaż 2 szt. koszy na odpady stałe, o montaż 2 szt. ławek, o przesadzenie 2 szt. drzewek młodych, o plantowanie terenu i wykonanie trawników (trawa w rolkach) – 303,59 m2, • Roboty rozbiórkowe: o likwidacja w rejonie prowadzonych robót odcinka ogrodzenia o rozbiórka nawierzchni ze starego asfaltu, płyt kamiennych i starej podbudowy, o korytowanie pod drogę miasteczka rowerowego oraz elementy gier i zabaw o wywóz nadmiaru ziemi i innych materiałów z rozbiórki. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, opracowanej przez Biuro Projektów Architektonicznych i Usług Inwestorskich COMTAREX, 40-095 Katowice, ul. Stawowa 3/7, stanowiącą integralną część niniejszej SIWZ. Uwaga: Niniejsze zamówienie jest I etapem realizowania zadania opisanego w dokumentacji projektowej, dlatego przy wyliczeniu ceny oferty Wykonawcy powinni się kierować zakresem robót zawartym w przedmiarze robót. Niniejsze zamówienie nie ujmuje pełnego wyposażenia w ławki (pkt. 4.5 Opisu technicznego), zieleni (pkt. 4.4 Opisu technicznego) oraz części gier podwórkowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45340000-2, 45112710-5, 45262600-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważnienia dokonano na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 2018 r., poz. 1986 z póżn. zm.) cytuję : „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 4)cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 347000,00 zł. Cena oferty najkorzystniejszej (538 519,77 zł) przekracza możliwość finansową Zamawiającego.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500139211-N-2018 z dnia 19-06-2018 r.
Gmina Mielno: Budowa placu rekreacyjnego w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 567169-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mielno, Krajowy numer identyfikacyjny 33092065300000, ul. ul. Bolesława Chrobrego  10, 76-032   Mielno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 459 830, e-mail um@gmina.mielno.pl, faks 943 459 834.
Adres strony internetowej (url): www.mielno.bip.net.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa placu rekreacyjnego w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RZP.271.20.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje zagospodarowaniu działek na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na podstawie pozwolenia wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w Szczecinie Nr 179/2017 z dnia 29 września 2017 r. W szczególności roboty będą obejmowały: - wykonanie ciągów pieszych z kostki betonowej, - montaż urządzeń rekreacyjnych, - wykonanie bezpiecznej nawierzchni przy urządzeniach, - wykonanie trawnika z rolki . Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. wykonywania robót budowlanych wyszczególnionych w przedmiarze robót oraz specyfikacjach, w szczególności w zakresie zagospodarowania terenu. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany stanowiący (załącznik nr 4) oraz przedmiar robót (pomocniczy załącznik nr 5).Sposób wykonania robót określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6). Rodzaj materiałów ujętych w dokumentacji jest tylko przykładowy. Inwestor dopuszcza stosowanie materiałów zamiennych przy zachowaniu minimalnych parametrów określonych przez projektanta w SSTWiOR.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45112720-8

Dodatkowe kody CPV: 45112710-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Budowa placu rekreacyjnego w Sarbinowie na działkach nr 178/1 i 179/9
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp - w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły