Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wilcze Laski z przesyłem do m. Turowo oraz sieci wodociągowej w m. Wilcze Laski

Ogłoszenie dodano: 30.05.2018

Zamawiający: Gmina Szczecinek, Pilska, 78-400 Szczecinek (Zachodniopomorskie)

Miejsce: Szczecinek

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.04.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 15.06.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 12.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510191311-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.
Powiat Parczewski: Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT etap III.2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
RPLU.02.01.00-06-0039/16 "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 565207-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Parczewski, Krajowy numer identyfikacyjny 30237368000000, ul. Warszawska  24, 21-200  Parczew, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 833 551 470, e-mail inwestycje@parczew.pl, faks 833 550 673.
Adres strony internetowej (url): https://spparczew.bip.lubelskie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT etap III.2
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AZ-VII.272.6.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli nad pracami geodezyjnymi polegających na -modernizacji ewidencji gruntów i budynków, utworzenie baz danych EGIB lub poprawie ich jakości i aktualności wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGIB, określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, -utworzeniu inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 1 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GEUT oraz krajowej bazy GESUT, -utworzeniu BDOT500 zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500,określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, oraz -dostosowaniu bazy GESUT do modelu pojęciowego baz danych GESUT, określonego w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GEUT oraz krajowej bazy GESUT, -dostosowaniu bazy BDOT500 do modelu pojęciowego baz danych BDOT500, określonego w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr. 1a do SIWZ. Dokumenty wraz z uzgodnionymi przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego projektami modernizacji ewidencji gruntów i budynków stanowią zał. 1b.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71248000-8

Dodatkowe kody CPV: 71630000-3, 72316000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT etap III.2” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” Uzasadnienie unieważnienia postępowania W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie tj. do 31-07-2019 r. wpłynęły trzy oferty z których dwie zostały odrzucone. Najkorzystniejsza oferta nie podlegająca odrzuceniu złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o. jest wyższa niż kwota jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły