PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA ZLOKALIZOWANEGO W OBRĘBIE ULIC SZTABOWA, GAJOWICKA I B. PRETFICZA WE WROCŁAWIU – ZADANIE 21265

Ogłoszenie dodano: 25.05.2018

Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Obornicka, 50-984 Wrocław (Dolnośląskie)

Miejsce: Wrocław

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 12.06.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 28.06.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Rejonowy Zarząd Infrastruktury: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA ZLOKALIZOWANEGO W OBRĘBIE ULIC SZTABOWA, GAJOWICKA I B. PRETFICZA WE WROCŁAWIU – ZADANIE 21265
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, krajowy numer identyfikacyjny 93010390600000, ul. ul. Obornicka  126 , 50-984   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 261 65 68 01, e-mail rziwroclaw.kancelaria@ron.mil.pl, faks 261 65 68 02.
Adres strony internetowej (URL): www.rziwroclaw.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.rziwroclaw.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rziwroclaw.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu, ul. Obornicka 126, 50-984 Wrocław – kancelaria pok. 101

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA ZLOKALIZOWANEGO W OBRĘBIE ULIC SZTABOWA, GAJOWICKA I B. PRETFICZA WE WROCŁAWIU – ZADANIE 21265
Numer referencyjny: 21/VII/WB/18/R
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zadanie: 21265 przebudowa nawierzchni chodnika zlokalizowanego przy kompleksie wojskowym 2843 w obrębie ulic Sztabowa, Gajowiska i B. Pretficza we Wrocławiu z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu robót. Dokumentacja projektowa stanowi opis przedmiotu zamówienia w myśl ustawy PZP dla rzeczowej realizacji przebudowy i spełnia wymogi stawiane w art. 29,30, 31 ustawy PZP. Całe zamierzenie ma na celu wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni chodnika zlokalizowanego przy kompleksie wojskowym 2843 w obrębie ulic Sztabowa, Gajowiska, B. Pretficza we Wrocławiu oraz nasadzeń uzupełniających zieleń wysoką. Remont przywróci właściwy stan techniczny nawierzchni chodnika co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa jego użytkowników. Teren położony jest na obszarze ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków. Projekt remontu chodników został pozytywnie zaopiniowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Zakres prac remontowych do wykonania w ramach zadania 21265. 1.Roboty rozbiórkowe: a) rozbiórka, przesortowanie i oczyszczenie płyt betonowych 35x35 cm (także typu „infuła”) do ponownego wykorzystania (dodatkowo dot. 2 wejść do budynku nr 2 od strony ul. Sztabowej oraz zjazdów znajdujących się na przejściach dla pieszych); przewiduje się odzysk na poziomie ok. 10-20 %, b) rozbiórka, przesortowanie i oczyszczenie kostki kamiennej 5/7 cm, do ponownego wykorzystania (dodatkowo dot. wejścia do budynku nr 2 od strony ul. Sztabowej oraz zjazdów znajdujących się na przejściach dla pieszych), c) rozebranie krawężników chodnikowych jako obrzeża przy drzewach, d) rozbiórka metalowych konstrukcji zabezpieczeń drzew, 2. Roboty chodnikowe: a) roboty ziemne (wykonanie korytowania i profilowania dna koryta oraz zagęszczenie podłoża), b) wykonanie wzdłuż krawężnika pasa nawierzchni z kostki kamiennej szer. ok. 0,50 m – dla wszystkich ulic (należy wykorzystać kostkę kamienną z rozbiórki po przesortowaniu i oczyszczeniu), c) wykonać nawierzchnię chodnika z płyt betonowych nowych i z rozbiórki (dodatkowo dot. 2 wejść do budynku nr 2 od strony ul. Sztabowej); projektuje się ułożenie płyt we wzór tzw. Caro; płyty typu „infuła” należy wkomponować w nawierzchnię chodnika od strony ul. Sztabowej, d) zjazdy znajdujące się na przejściach dla pieszych należy wykonać z kostki granitowej ciętej 10x10, e) przy przejściach dla pieszych należy zastosować obniżenie krawężników do poziomu jezdni oraz pas ostrzegawczy z płytek stop koloru żółtego 35x35x5 o szerokości 0,7 m, f) odcinki istniejącego krawężnika kamiennego (granitowy) z deformacjami należy rozebrać i ponownie wbudować zachowując istniejące ukształtowanie wysokościowe; krawężniki z pęknięciami i ubytkami należy wymienić, g) odcinki istniejącego opornika od strony kompleksu wojskowego z deformacjami należy rozebrać i ponownie wbudować zachowując istniejące ukształtowanie wysokościowe; oporniki kamienne z pęknięciami i ubytkami należy wymienić; oporniki betonowe z pęknięciami i ubytkami należy wyremontować lub wymienić na nowe o takim samym kształcie, h) demontaż i ponowny montaż metalowych koszy na śmieci z ułożeniem na poziomie chodnika, i) rozbiórka i ponowny montaż na właściwej wysokości studzienek łącznościowych, energetycznych, wodociągowych i gazowych zlokalizowanych w chodnikach, j) wykonanie obrzeży przy włazach studzienek oraz obrzeży drzew należy wykonać z kostki kamiennej cięto-łupanej 4/6, k) należy zastosować ochronę chodników przed parkowaniem w formie słupków blokujących ustawionych co 1,7 m (przy zachowaniu skrajni o szer. 0,5 m od krawędzi jezdni); przewiduje się wykorzystanie istniejących słupków blokujących po ich przesortowaniu, oczyszczeniu i pomalowaniu na kolor szary; brakującą ilość słupków uzupełnić nowymi, l) zamontowanie znaku drogowego szt. 1 w pasie chodnika na ul. Pretficza, m) należy uzupełnić zieleń wysoką w miejscach ich pierwotnych nasadzeń obecnie przedrukowanych, przyjęto posadzenie 4 szt. drzew gatunku Jesion wyniosły „Nana” (Fraxinus Excelsior Nana) o parametrach: obwód 16-18 cm, wysokość szczepienia 250 cm, zgodnie z uzgodnieniem DZZ.421.40.2017.3.RK z dn. 27.03.2018 r. n) wokół wszystkich drzew po wykonaniu obrzeży z kostki kamiennej należy wybrać wierzchnią warstwę ziemi, uzupełnić nową; na koniec zastosować geowłókninę i obsypać klińcem granitowym średnim. 3. Roboty towarzyszące: a) oczyszczenie i pomalowanie słupów lamp ulicznych zamontowanych w pasie drogowym chodnika, b) ewentualne odświeżenie pasów na przejściach dla pieszych szt. 3 farbą białą specjalną (robota poza powierzchnia chodnika), c) należy wykonać 2 znaki poziome P-20 (na jezdni) dla samochodów osobowych (równolegle do krawężnika), zlokalizowane na ul. Sztabowej przed wejściem do budynku nr 2, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach d) zabezpieczenie drzew i bryły korzeniowej na okres wykonywania robót budowlanych, e) należy przewidzieć wpłatę za zajęcie pasa drogowego.

II.5) Główny kod CPV: 45233260-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45220000-5
45233200-1
45233222-1
45233253-7
45233261-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 571964,96
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: 1. Doświadczenie Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał budowę, remont lub przebudowę min. jednego obiektu drogowego, placu postojowego lub chodnika, co najmniej 1 500,00 m2, wraz z podaniem jej rodzaju, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy powyższa robota została wykonana należycie, w szczególności informacji czy robota została wykonana zgodnie przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. 2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia Warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował: 1) osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi o specjalności drogowej bez ograniczeń, - kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, - kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, - uprawnionym geodetą w zakresie opracowania mapy do celów projektowych, zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2, 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późn. zm.). Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy tj. przed 1 stycznia 1995 r. (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. - art. 104), uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie (Formularz Nr 3) imienia i nazwiska osoby wykonującej czynności wskazanych wyżej wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych tych osób i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni aktualnego na dzień złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp. Zamawiający wskazuje, że odpis z właściwego rejestru winien zawierać aktualny katalog osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Podmioty, które dokonały zmian (nie uwidocznionych w rejestrze), w składzie organów zarządzających, zobowiązane są złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład tego organu (oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przedkłada oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Formularz Nr 4 (oryginał podpisany przez Wykonawcę). 3. Podmioty mające siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w pkt III.5 ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokument, o którym mowa w pkt 3 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt 4 stosuje się odpowiednio. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj.: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – Formularz nr 2 (oryginał podpisany przez Wykonawcę), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Formularz nr 3 (oryginał podpisany przez Wykonawcę).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty Wykonawca załączy: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony wg załączonego wzoru (oryginał podpisany przez Wykonawcę); 2) wypełnioną i podpisaną tabelę elementów scalonych – Formularz nr 6 (oryginał podpisany przez Wykonawcę); 3) zobowiązanie innego podmiotu na zdolnościach którego zamierza polegać Wykonawca w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu – Formularz Nr 5 (oryginał podpisany przez ten podmiot).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 17 158,00 zł 2. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 12.06.2018 r., do godz. 10.00. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie gotówki do kasy Zamawiającego. 3. Wadium wniesione w postaci poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.) musi zawierać co najmniej: a) nazwę i adres Wykonawcy, b) nazwę i adres beneficjenta, c) nazwę i adres gwaranta/ poręczyciela, d) nazwa zadania, na które składane jest wadium, e) kwotę, f) termin ważności, g) wskazanie wszystkich przypadków powodujących utratę wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy Pzp. 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna mieć postać gwarancji bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego. 5. Wadium, o którym mowa w pkt 3 musi zostać złożone w kasie Zamawiającego (bud. RZI, pok. 20) w terminie do dnia – 12.06.2018 r. do godz. 10.00. 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, a także w przypadku gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużony okres związania ofertą, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b Ustawy Pzp. 7. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy je wpłacić na konto NBP O/Okr. we Wrocławiu 44 1010 1674 0030 7213 9120 2000, z dopiskiem „wadium dotyczące przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni chodnika zlokalizowanego w obrębie ulic Sztabowa, Gajowicka i B. Pretficza we Wrocławiu – zadanie 21265. 8. Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum. 15. Wadium wybranego Wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po wniesieniu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zawarciu przez niego umowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia w łącznej wysokości do 75 % wynagrodzenia brutto, tj. do kwoty ….…. zł. 2. Udzielenie zaliczek następuje na poczet wykonania umowy, obejmującej ustalony etap robót budowlanych, w terminach i wysokościach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 3. Zamawiający udzieli lub odmówi udzielenia zaliczki po wystąpieniu przez Wykonawcę z pisemnym wnioskiem o zaliczkę. 4. Wniosek powinien zawierać: 1) kwotę wnioskowanej zaliczki; 2) proponowany termin wypłaty i rozliczenia zaliczki; 3) harmonogram rozliczenia zaliczki, zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym; 4) formę zabezpieczenia zaliczki; 5) numer rachunku, na który zaliczka ma zostać wypłacona. 5. Podstawą odmowy udzielenia zaliczki może być m. in. nierozliczenie się Wykonawcy z poprzednio udzielonych zaliczek lub gdy Wykonawca nie wykonał robót w zakresie wartości uprzednio udzielonej zaliczki, niewniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia określonego w ust. ….. umowy. 6. Wykonawca wniesie Zamawiającemu zabezpieczenie na udzieloną zaliczkę, w wysokości 100% jej wartości, w jednej z form wskazanych w art. 148 ust. 1 Ustawy Pzp, z terminem ważności 30 dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych robót budowlanych określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym. 7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z treści gwarancji nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. 8. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiającego zaliczek ustala się w sposób następujący: 1) rozliczenie zaliczek następuje poprzez wystawianie faktur za właściwie wykonane i odebrane roboty budowlane w wysokości i terminach określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym; 2) jako termin rozliczenia zaliczki będzie przyjmowany dzień złożenia przez Wykonawcę właściwie sporządzonych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru faktur za wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym roboty budowlane wraz z protokołem ich odbioru; 3) w nieprzewidzianych, wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczek w innym terminie. Przedłużenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest nierozłączne z przedłużeniem terminu gwarancji; 4) całkowite rozliczenie zaliczki musi nastąpić w wysokości i terminie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym i warunkach umowy; 5) Zamawiający zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki i potwierdzenia przez Zamawiającego należytego wykonania zamówienia. 9. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy udzielonej zaliczki w terminie określonym w ust. 8, wyłączając sytuacje, o których mowa w ust. 8 pkt 3, Zamawiający niezwłocznie wezwie Wykonawcę do jej rozliczenia lub zwrotu wypłaconej zaliczki w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w tym terminie Zamawiający w pierwszej kolejności zaspokoi swoje roszczenie z zabezpieczenia zaliczki. 10. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej niewykonania z jakichkolwiek przyczyny, w tym z przyczyn, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp, jak również w przypadku stwierdzenia wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej przeznaczeniem Wykonawca na wezwanie Zamawiającego niezwłocznie zwróci w całości lub w niewykorzystanej części udzieloną zaliczkę. 11. Zaliczka zostanie wypłacona na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 6 niniejszej umowy. 12. Wykonawca złoży faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z protokołem odbioru robót budowlanych podpisanym przez inspektorów Zamawiającego i Wykonawcę. 13. Udzielenie kolejnej zaliczki może nastąpić w terminie i wysokości ustalonych przez strony w kolejnym wniosku, po wykonaniu i odebraniu wskazanych robót na realizacje których udzielono zaliczki oraz jej rozliczeniu zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8 oraz po uregulowaniu zobowiązań wobec wszystkich Podwykonawców w zakresie robót zrealizowanych w ramach udzielonych zaliczek.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena przedmiotu zamówienia60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany do umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 144 Ustawy Pzp. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie: 1) Terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację robót w terminie umownym. Za okoliczności takie uważa się wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub kierownika budowy w sytuacjach wskazanych w Ustawie Prawo budowlane, a także wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym wynikających z tzw. „siły wyższej” (np. powodzie, huragany, gwałtowne burze) uniemożliwiających realizację robót. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w Dzienniku Budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu umowy, b) stwierdzenia, że w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego zgodnie z § 1 ust. 2 umowy, znajdują się błędy uniemożliwiające prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, c) wprowadzenia rozwiązań zamiennych na zasadach określonych w § 2 umowy, których wprowadzenie miało wpływ na termin realizacji zamówienia, d) zmiany limitów finansowych lub terminów realizacji określonych w centralnych planach rzeczowych Resortu Obrony Narodowej, e) realizacja zamówienia dodatkowego, która wpływa na realizację zamówienia podstawowego, f) wydłużenia procedury przetargowej (spowodowanej m. in. przedłużeniem przez Zamawiającego terminu związania ofertą, wpłynięcia odwołania), g) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przeszkód w obiekcie lub terenie/gruncie, h) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód formalno-prawnych, i) przedłużenia, określonych w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz w przepisach szczegółowych, terminów do uzyskania decyzji administracyjnych, pod warunkiem, że przedłużenie ww. terminów nie jest zawinione przez Wykonawcę; j) konieczności wykonania zamówień dodatkowych w zakresie jakim mają one wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia. 2) Wprowadzenia rozwiązań zamiennych i zamówień dodatkowych, o których mowa w § 2 umowy; 3) Zmniejszenie zakresu zamówienia w wyniku wprowadzenia uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej, STWiOR lub SIWZ – cz. B koniecznych do prawidłowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej realizacji przedmiotu zamówienia. 4) Zmiany wynagrodzenia w przypadku: a) wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub zamówień dodatkowych o których mowa w § 2 umowy; b) uzasadnionej rezygnacji z wykonania części robót budowlanych w wyniku zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej i związanego z tym pomniejszenia wynagrodzenia na zasadach określonych w § 11 ust. 7 umowy. 5) Zmiany kierownika budowy lub kierowników robót, pod warunkiem, że nowa osoba będzie spełniać wymagania określone w SIWZ dla danej funkcji; 6) Zmiany zakresu robót realizowanych przez podwykonawcę, wskazanych w Formularzu nr ……, lub powierzenia części zamówienia podwykonawcy mimo braku takiego wskazania w Formularzu nr ………, z przyczyn obiektywnie uzasadnionych. 3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy (poza zmianami wskazanymi w pkt 5 i 6) wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej poprzez spisanie aneksu do umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby firmy i zamieszkania jej właściciela, pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za doręczony. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania umowy, rękojmi gwarancji oraz nie zakończonych rozliczeń wynikających z umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły