Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice

Ogłoszenie dodano: 25.05.2018

Zamawiający: Gmina Krzanowice, ul. Morawska, 47-470 Krzanowice (Śląskie)

Miejsce: Krzanowice

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 29.03.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 06.12.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Krzanowice: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu RPO WSL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzanowice, krajowy numer identyfikacyjny 27625842800000, ul. ul. Morawska  5 , 47-470   Krzanowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4108202, 4108030, e-mail zamowienia@krzanowice.pl, faks 32 4108042, 4108030.
Adres strony internetowej (URL): www.krzanowice.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
ww.krzanowice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.krzanowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca/kuriera na adres zamawiającego
Adres:
Urząd Miejski w Krzanowicach 47-470 Krzanowice ul. Morawska 5

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice
Numer referencyjny: ZP.271.6.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.2 Przedmiotem zamówienia są roboty obejmujące zakup i montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na posesjach prywatnych w oparciu o sporządzone projekty wykonawcze dla każdego budynku z osobna. Miejsce wykonania zamówienia: gmina Krzanowice, powiat raciborski, województwo śląskie. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa zadania i obejmuje: I. Zadanie nr 1 „Zakup i montaż instalacji solarnych” 1. Przedmiotem umowy jest zakup i montaż instalacji solarnych i obejmuje w szczególności: 1) zakup i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 107 kompletów instalacji solarnych (kolektory solarne usytuowane będą na dachach budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych lub na gruncie) wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym: a) 28 kpl (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm3), b) 66 kpl (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3), c) 13 kpl (w skład, którego wchodzi: 4 kolektory i zasobnik 400 dm3), 2) wykonanie konstrukcji (stelażu) pod kolektory solarne(jeżeli jest wymagana), 3) montaż kolektorów solarnych na dachach i/lub konstrukcji wsporczej (stelażu), 4) montaż zasobników C.W.U., 5) montaż grup pompowych, 6) montaż instalacji rurowych między kolektorami a zasobnik-iem/ami, 7) wykonanie rurociągu solarnego zbiorczego, 8) płukanie i przeprowadzenie prób szczelności całej instalacji solarnej, 9) czyszczenie i malowanie instalacji stalowej oraz elementów stalowych, 10) izolacja termiczna instalacji, 11) napełnienie instalacji czynnikiem solarnym i uruchomienie, 12) montaż zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania układu solarnego za pośrednictwem wyłącznika nadprądowego i ogranicznika przepięć z podwójnym gniazdem elektrycznym, 13) montaż czujników temperatury w kolektorach i zbiorniku, 14) wykonanie włączenia do istniejącego układu, 15) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki, 16) wypełnieniu i zatynkowaniu otworów oraz części tynków naruszonych na skutek prowadzenia przewodów instalacji solarnej, 17) odtworzeniu uszkodzonych wypraw, w tym pochodzących z materiałów ceramicznych. II. Zadanie nr 2 „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych” 2. Przedmiotem umowy jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych i obejmuje w szczególności: 1) zakup i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 200 instalacji fotowoltaicznych (instalacje usytuowane będą na dachach budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych lub na gruncie) wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym: a. Mocy 1,80 kWp – 2 kpl b. Mocy 2,10 kWp – 2 kpl c. Mocy 2,40 kWp – 14 kpl d. Mocy 2,70 kWp – 7 kpl e. Mocy 3,00 kWp – 25 kpl f. Mocy 3,30 kWp – 7 kpl g. Mocy 3,60 kWp – 43 kpl h. Mocy 3,90 kWp – 5 kpl i. Mocy 4,20 kWp – 24 kpl j. Mocy 4,50 kWp – 10 kpl k. Mocy 4,80 kWp – 16 kpl l. Mocy 5,10 kWp – 6 kpl m. Mocy 5,40 kWp – 13 kpl n. Mocy 5,70 kWp – 1 kpl o. Mocy 6,00 kWp – 12 kpl p. Mocy 6,60 kWp – 3 kpl q. Mocy 7,20 kWp – 7 kpl r. Mocy 7,50 kWp – 1 kpl s. Mocy 8,10 kWp – 1 kpl t. Mocy 8,40 kWp – 1 kpl 2) montaż konstrukcji pod moduły PV, 3) montaż modułów PV na konstrukcji, 4) ułożenie tras kablowych i kabli od modułów PV do rozdzielnicy elektrycznej, 5) modernizacja rozdzielnicy elektrycznej, 6) montaż inwerterów PV, 7) montaż zabezpieczeń po stronie AC i DC, 8) uziemienie instalacji, 9) montaż układu automatyki, 10) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, 11) uruchomienie układu i regulacje, 12) szkolenie obsługi. 13) wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, 14) zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 15 wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody, 16) uszczelnienie przepustów. 3.2.1 Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania został opisany w dokumentacji projektowej która stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ oraz w niniejszej SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45261215-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
45300000-0
45330000-9
45310000-3
09331100-9
45331000-6
09332000-5
45330000-9
45311200-2
09300000-2
09330000-1
09330000-1
44621220-7
71321200-6
09331200-0
71220000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-03-29

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Zadanie nr 1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: Wykonali zgodnie z przepisami prawa budowlanego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu (zakup i montaż) instalacji solarnych wraz z podłączeniem do instalacji c.w.u na kwotę nie mniejszą niż 600 000 zł brutto ( w ramach jednego zamówienia) W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu (w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej dotyczący wykonanych robót, musi być spełniony: - przez Wykonawcę samodzielnie lub -przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie; - a w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie. 2) Zadanie nr 2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: Wykonali zgodnie z przepisami prawa budowlanego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu (zakup i montaż) paneli fotowoltaicznych na kwotę nie mniejszą niż 2 500 000 zł brutto ( w ramach jednego zamówienia) W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu (w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej dotyczący wykonanych robót, musi być spełniony: - przez Wykonawcę samodzielnie lub - przez jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie samodzielnie; - a w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
– dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: I. Dotyczy zadania nr 1 : Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy Pzp. Dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, czyli dokument o którym mowa w punkcie 6.7.1 SIWZ będą musieli złożyć odpowiednio: wykonawca, (w przypadku składania oferty wspólnej – każdy ze wspólników) oraz podmioty, na których zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć ,złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokument /oświadczenie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570). Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 700) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.). Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) wykonawca powinien wskazać zamawiającemu na ogólnie dostępne i elektronicznie prowadzone bazy, z których zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową wykonawcy. Powyższe w szczególności dotyczy wykonawców zagranicznych. II.Dot. zadania nr 2 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy Pzp. Dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, czyli dokument o którym mowa w punkcie 6.7.1 SIWZ będą musieli złożyć odpowiednio: wykonawca, (w przypadku składania oferty wspólnej – każdy ze wspólników) oraz podmioty, na których zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć ,złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokument /oświadczenie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570). Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 700) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.). Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) wykonawca powinien wskazać zamawiającemu na ogólnie dostępne i elektronicznie prowadzone bazy, z których zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową wykonawcy. Powyższe w szczególności dotyczy wykonawców zagranicznych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
– dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: Dotyczy zadania nr 1 : 6.7.2. Wykaz robót budowlanych (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ) zawierający co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu (zakup i montaż) instalacji solarnych wraz z podłączeniem do instalacji c.w.u na kwotę nie mniejszą niż 600 000 zł brutto, wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane; 6.7.3 Dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w „Wykazie wykonanych robót budowlanych” zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 6.7.4 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków. Dotyczy zadania nr 2 : 6.7.6. Wykaz robót budowlanych (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ) zawierający co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu (zakup i montaż) paneli fotowoltaicznych na kwotę nie mniejszą niż 2 500 000 zł brutto, wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane; 6.7.7 Dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w „Wykazie wykonanych robót budowlanych” zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 6.7.8 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
6.2.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie – jeżeli dotyczy. 6.2.1 W przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru– pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, 6.2.2 W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art.23 ustawy Pzp). 6.3 Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ) – jeżeli dotyczy. 6.4 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ) - dla każdego zadania odpowiedni formularz. 6.6.1. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ) W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu -wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy na swojej stronie internetowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto oferty60,00
gwarancja na wykonane roboty budowlane 10,00
czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich gwarancji 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
16.5 Zmiany zostały zawarte w projekcie umowy w § 16 umowy – dot. zadania nr 1 1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na Zakończenie dostaw i montażu: 1) zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy; 2) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności 3) zmiany spowodowanej czynnikami niezależnymi od stron, w szczególności rezygnacją z realizacji projektu przez właścicieli nieruchomości i koniecznością zastąpienia ich innymi osobami – jeżeli będzie miało to wpływ na zachowanie terminowości realizacji zamówienia. 3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności: 1) Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji zakupu i montażu instalacji solarnej (ych) w porównaniu z zestawieniem budynków, na których mają być zamontowane instalacje solarne, w przypadku, gdy beneficjent (użytkownik) prywatny danej instalacji zrezygnuje z montażu instalacji solarnej , a montaż tej instalacji będzie możliwy u innej osoby bez zmiany parametrów instalacji, której dotyczyła rezygnacja. O ewentualnych rezygnacjach z montażu instalacji przez beneficjentów (użytkowników) prywatnych, Zamawiający powiadomi Wykonawcę przed dniem, na który zaplanowano montaż instalacji na budynku użytkownika, który wyraził rezygnację z montażu instalacji. 2) Zmiany w zakresie doboru poszczególnych urządzeń wchodzących w skład zestawu solarnego wynikającego z błędów w dokumentacji wykonanej przez uprawnione podmioty niemożliwej do stwierdzenia przy założeniu dochowania należytej staranności zamawiającego. 4. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ; 2) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 3) zmiana obowiązującej stawki VAT; 4) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy; 5) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 6) Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. 7) zmiana zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający oferty i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT). 8) Zmiana stawki VAT w przypadku zmiany lokalizacji/miejsca montażu instalacji, powodującej zmianę stawki podatku VAT. 5. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, Wykonawcy przysługuje zmiana wynagrodzenia z tytułu zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, o której mowa w ust. 5 pkt 1, z dniem wejścia w życie nowych przepisów. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio skorygowane (+/-) o wartość jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT. Wykonawca, w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w tym ustępie, jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 pkt 2, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 3) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeżeli zmiany określone w pkt (1), (2) i (3) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 pkt 3, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad. 4) Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 5 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 5) Do wniosku, o którym mowa w pkt 2 i ust. 3, Wykonawca winien w szczególności dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. Lista musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia w/ w dokumentów również na wniosek Zamawiającego. Zamawiający, po dokonaniu weryfikacji dokumentów Wykonawcy, wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z kalkulacją określająca kwotę dopłaty albo zgłosi zastrzeżenia co do zasadności propozycji Wykonawcy, w szczególności gdy zmiany przepisów nie miały wpływu na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca niezwłocznie ustosunkuje się do złożonych zastrzeżeń Zamawiającego przedstawiając w formie pisemnej nową kalkulację albo uzasadnienie poprawności kalkulacji, do której Zamawiający zgłosił zastrzeżenia. Procedurę ustalania kwoty dopłaty powtarza się aż do momentu uzgodnienia przez obie strony kwoty dopłaty. Ustalona kwota dopłaty obowiązywać będzie od dnia złożenia wniosku. Kwota dopłaty zostanie uregulowana na podstawie dokumentu księgowego, po zawarciu aneksu do umowy. 6) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 5, na zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 6. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy dopuszcza zmianę umowy w zakresie lokalizacji zakupu i montażu zestawów solarnych w porównaniu z zestawieniem budynków, na których mają być zamontowane instalacje solarne, stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy, w szczególności w przypadku, gdy beneficjent (użytkownik) prywatny danej instalacji: 1)zrezygnuje z montażu instalacji solarnej, a montaż tej instalacji będzie możliwy u innej osoby bez istotnej zmiany parametrów instalacji, której dotyczyła rezygnacja., 2) zmieni decyzję o lokalizacji montażu zestawu solarnego (np. z dachu na grunt i odwrotnie) w szczególności w efekcie technicznego braku możliwości wykonania instalacji w miejscu planowanym. 7. O zmianach wskazanych w ust. 6 Zamawiający powiadomi Wykonawcę na minimum 3 dni przed dniem, na który zaplanowano montaż zestawów na danym budynku. 8. W przypadku określonym w ust. 6, po dokonaniu zmiany wykazu do umowy wykonawca wykona instalacje w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 9. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 10. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiany danych teleadresowych, 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 3) zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego uwzględniająca postęp w realizacji prac przez Wykonawcę. 11. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 12. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej umowy. 16.5 Zmiany zostały zawarte w projekcie umowy w § 16 umowy – dot. zadania nr 2 1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na Zakończenie dostaw i montażu: 4) zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy; 5) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności 6) zmiany spowodowanej czynnikami niezależnymi od stron, w szczególności rezygnacją z realizacji projektu przez właścicieli nieruchomości i koniecznością zastąpienia ich innymi osobami – jeżeli będzie miało to wpływ na zachowanie terminowości realizacji zamówienia. 3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności: 3) Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej w porównaniu z zestawieniem budynków, na których mają być zamontowane instalacje fotowoltaiczne, w przypadku, gdy beneficjent (użytkownik) prywatny danej instalacji zrezygnuje z montażu instalacji fotowoltaicznej, a montaż tej instalacji będzie możliwy u innej osoby bez zmiany parametrów instalacji, której dotyczyła rezygnacja. O ewentualnych rezygnacjach z montażu instalacji przez beneficjentów (użytkowników) prywatnych, Zamawiający powiadomi Wykonawcę przed dniem, na który zaplanowano montaż instalacji na budynku użytkownika, który wyraził rezygnację z montażu instalacji. 4) Zmiany w zakresie doboru poszczególnych urządzeń wchodzących w skład zestawu fotowoltaicznego wynikającego z błędów w dokumentacji wykonanej przez uprawnione podmioty niemożliwej do stwierdzenia przy założeniu dochowania należytej staranności zamawiającego. 4. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 9) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ; 10) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 11) zmiana obowiązującej stawki VAT; 12) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy; 13) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 14) Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. 15) zmiana zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający oferty i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT). 16) Zmiana stawki VAT w przypadku zmiany lokalizacji/miejsca montażu instalacji, powodującej zmianę stawki podatku VAT. 5. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w następujących przypadkach: 4) zmiany stawki podatku od towarów i usług, Wykonawcy przysługuje zmiana wynagrodzenia z tytułu zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, o której mowa w ust. 5 pkt 1, z dniem wejścia w życie nowych przepisów. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio skorygowane (+/-) o wartość jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT. Wykonawca, w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w tym ustępie, jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 5) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 pkt 2, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 6) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeżeli zmiany określone w pkt (1), (2) i (3) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 pkt 3, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad. 4) Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 5 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 5) Do wniosku, o którym mowa w pkt 2 i ust. 3, Wykonawca winien w szczególności dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. Lista musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia w/ w dokumentów również na wniosek Zamawiającego. Zamawiający, po dokonaniu weryfikacji dokumentów Wykonawcy, wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z kalkulacją określająca kwotę dopłaty albo zgłosi zastrzeżenia co do zasadności propozycji Wykonawcy, w szczególności gdy zmiany przepisów nie miały wpływu na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca niezwłocznie ustosunkuje się do złożonych zastrzeżeń Zamawiającego przedstawiając w formie pisemnej nową kalkulację albo uzasadnienie poprawności kalkulacji, do której Zamawiający zgłosił zastrzeżenia. Procedurę ustalania kwoty dopłaty powtarza się aż do momentu uzgodnienia przez obie strony kwoty dopłaty. Ustalona kwota dopłaty obowiązywać będzie od dnia złożenia wniosku. Kwota dopłaty zostanie uregulowana na podstawie dokumentu księgowego, po zawarciu aneksu do umowy. 6) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 5, na zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 6. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy dopuszcza zmianę umowy w zakresie lokalizacji zakupu i montażu zestawów fotowoltaicznych w porównaniu z zestawieniem budynków, na których mają być zamontowane instalacje fotowoltaiczne, stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy, w szczególności w przypadku, gdy beneficjent (użytkownik) prywatny danej instalacji: 1) zrezygnuje z montażu instalacji fotowoltaicznej, a montaż tej instalacji będzie możliwy u innej osoby bez istotnej zmiany parametrów instalacji, której dotyczyła rezygnacja., 2) zmieni decyzję o lokalizacji montażu zestawu instalacji fotowoltaicznej (np. z dachu na grunt i odwrotnie) w szczególności w efekcie technicznego braku możliwości wykonania instalacji w miejscu planowanym. 7. O zmianach wskazanych w ust. 6 Zamawiający powiadomi Wykonawcę na minimum 3 dni przed dniem, na który zaplanowano montaż zestawów na danym budynku. 8. W przypadku określonym w ust. 6, po dokonaniu zmiany wykazu do umowy wykonawca wykona instalacje w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 9. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 10. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 4) zmiany danych teleadresowych, 5) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 6) zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego uwzględniająca postęp w realizacji prac przez Wykonawcę. 11. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 12. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zakup i montaż instalacji solarnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem umowy jest zakup i montaż instalacji solarnych i obejmuje w szczególności: 1) zakup i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 107 kompletów instalacji solarnych (kolektory solarne usytuowane będą na dachach budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych lub na gruncie) wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym: a) 28 kpl (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm3), b) 66 kpl (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3), c) 13 kpl (w skład, którego wchodzi: 4 kolektory i zasobnik 400 dm3), 2) wykonanie konstrukcji (stelażu) pod kolektory solarne(jeżeli jest wymagana), 3) montaż kolektorów solarnych na dachach i/lub konstrukcji wsporczej (stelażu), 4) montaż zasobników C.W.U., 5) montaż grup pompowych, 6) montaż instalacji rurowych między kolektorami a zasobnik-iem/ami, 7) wykonanie rurociągu solarnego zbiorczego, 8) płukanie i przeprowadzenie prób szczelności całej instalacji solarnej, 9) czyszczenie i malowanie instalacji stalowej oraz elementów stalowych, 10) izolacja termiczna instalacji, 11) napełnienie instalacji czynnikiem solarnym i uruchomienie, 12) montaż zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania układu solarnego za pośrednictwem wyłącznika nadprądowego i ogranicznika przepięć z podwójnym gniazdem elektrycznym, 13) montaż czujników temperatury w kolektorach i zbiorniku, 14) wykonanie włączenia do istniejącego układu, 15) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki, 16) wypełnieniu i zatynkowaniu otworów oraz części tynków naruszonych na skutek prowadzenia przewodów instalacji solarnej, 17) odtworzeniu uszkodzonych wypraw, w tym pochodzących z materiałów ceramicznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45261215-4, 45300000-0, 71320000-7, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3, 09331100-9, 45331000-6, 09332000-5, 45330000-9, 45311200-2, 09300000-2, 09330000-1, 09331200-0, 44621220-7, 71321200-6, 09331200-0, 71220000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto oferty 60,00
gwarancja na wykonane roboty budowlane 10,00
czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich gwarancji 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Przedmiotem umowy jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych i obejmuje w szczególności: 1) zakup i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 200 instalacji fotowoltaicznych (instalacje usytuowane będą na dachach budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych lub na gruncie) wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym: a. Mocy 1,80 kWp – 2 kpl b. Mocy 2,10 kWp – 2 kpl c. Mocy 2,40 kWp – 14 kpl d. Mocy 2,70 kWp – 7 kpl e. Mocy 3,00 kWp – 25 kpl f. Mocy 3,30 kWp – 7 kpl g. Mocy 3,60 kWp – 43 kpl h. Mocy 3,90 kWp – 5 kpl i. Mocy 4,20 kWp – 24 kpl j. Mocy 4,50 kWp – 10 kpl k. Mocy 4,80 kWp – 16 kpl l. Mocy 5,10 kWp – 6 kpl m. Mocy 5,40 kWp – 13 kpl n. Mocy 5,70 kWp – 1 kpl o. Mocy 6,00 kWp – 12 kpl p. Mocy 6,60 kWp – 3 kpl q. Mocy 7,20 kWp – 7 kpl r. Mocy 7,50 kWp – 1 kpl s. Mocy 8,10 kWp – 1 kpl t. Mocy 8,40 kWp – 1 kpl 2) montaż konstrukcji pod moduły PV, 3) montaż modułów PV na konstrukcji, 4) ułożenie tras kablowych i kabli od modułów PV do rozdzielnicy elektrycznej, 5) modernizacja rozdzielnicy elektrycznej, 6) montaż inwerterów PV, 7) montaż zabezpieczeń po stronie AC i DC, 8) uziemienie instalacji, 9) montaż układu automatyki, 10) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, 11) uruchomienie układu i regulacje, 12) szkolenie obsługi. 13) wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, 14) zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 15 wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody, 16) uszczelnienie przepustów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45261215-4, 71320000-7, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3, 09331100-9, 45331000-6, 09332000-5, 45330000-9, 45311200-2, 09300000-2, 09330000-1, 09331200-0, 44621220-7, 71321200-6, 09331200-0, 71220000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto oferty60,00
gwarancja na wykonane roboty budowlane10,00
czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich gwarancji30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły