Przebudowa nawierzchni dróg na Osiedlu Bajkowym w Zielonej Górze

Ogłoszenie dodano: 23.05.2018

Zamawiający: Urząd Miasta, ul. Podgórna, 65424 Zielona Góra (Lubuskie)

Miejsce: Zielona Góra

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 07.06.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 19.09.2019 07.08.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510197674-N-2019 z dnia 19-09-2019 r.
Miasto Słupsk: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów podnoszących kompetencje pracowników pomocy społecznej w ramach projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 562489-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Słupsk, Krajowy numer identyfikacyjny 59064500000000, ul. Plac Zwycięstwa  3, 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 84 88 415, e-mail urzad@um.slupsk.pl, faks 59 84 23 583.
Adres strony internetowej (url): http://www.slupsk.pl; http://bip.um.slupsk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów podnoszących kompetencje pracowników pomocy społecznej w ramach projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.21.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów podnoszących kompetencje pracowników pomocy społecznej w zakresie: 1) Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach - kurs podstawowy oraz 2) Superwizja dla asystentów rodziny
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 80500000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 40240.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.W. TAMARI Tamara Duśko
Email wykonawcy: tamara.dusko@wp.pl
Adres pocztowy: Jesionowa 13/5
Kod pocztowy: 80-261
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 46200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5530.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 56000.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500188249-N-2018 z dnia 07-08-2018 r.
Urząd Miasta: Przebudowa nawierzchni dróg na Osiedlu Bajkowym w Zielonej Górze

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 562489-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 65423300000, ul. ul. Podgórna  22, 65424   Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0684564100,4564406 do 08, e-mail zamowienia@um.zielona-gora.pl, faks 068 4564155, 4564455.
Adres strony internetowej (url): www.zielona-gora.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa nawierzchni dróg na Osiedlu Bajkowym w Zielonej Górze
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DO-ZP.271.51.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni dróg betonowych na Osiedlu Bajkowym w Zielonej Górze dz. nr 21/9,21/2,21/19,233/18 obejmująca swym zakresem: a) wymianę płyt ażurowych; b) rozebranie krawężników betonowych; c) wykonanie nawierzchni z płyt betonowych. 3.2. Wykonawca winien przygotować harmonogram rzeczowo finansowy realizacji inwestycji 3.3. Zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt 1 oraz ust. 9 pkt 1 ustawy „pzp” przedmiot zamówienia należy zrealizować z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 3.4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) zawartą w załączniku nr I.4 do SIWZ; Szczegółowy zakres robót określony został w kosztorysie ofertowym zawartym w załączniku nr I.5 do SIWZ . 3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ (zawierający wszystkie lokalizacje) oraz w dokumentach, o których mowa w pkt 3.4. SIWZ; 3.6. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót i materiałów objętych umową na okres min. 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót i rękojmi na okres zgodny z gwarancją. Uwaga: Dodatkowa gwarancja (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ. 3.7. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego, na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 3.8. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) wszystkich osób wykonujących roboty budowlane w zakresie przebudowy nawierzchni drogi. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie wraz z wykazem wszystkich osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, w zakresie przebudowy nawierzchni dróg na osiedlu Bajkowym w Zielonej Górze. 3.9. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 11 pkt 7 projektu umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 163988.10
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRZEDSIEBIORSTWO DROGOWE BUD - DRÓG RYSZARD KWAPISZEWSKI
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: LEŚNA 9
Kod pocztowy: 67-120
Miejscowość: KOŻUCHÓW
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 406527.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 406527.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 406527.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły