Uszczelnienie oraz naprawa zbiornika niecki fontanny Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu

Ogłoszenie dodano: 11.02.2018

Zamawiający: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Podzamcze, 26-060 Chęciny (Świętokrzyskie)

Miejsce: Chęciny

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 22.12.2017

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 09.11.2017, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 15.01.2021 05.11.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510403501-N-2021 z dnia 15.01.2021 r.
Zakład Karny: Dostawa pieczywa do Zakładu Karnego w Medyce

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 607162-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Karny, Krajowy numer identyfikacyjny 32037700000000, ul. N/N  , 37-732  Medyka, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-16 671 57 44, e-mail dkw_medy@s2.gov.pl, faks 0-16 671 53 80.
Adres strony internetowej (url): www.sw.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Jednostka Budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa pieczywa do Zakładu Karnego w Medyce
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
D/Kw.2232.9.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy pieczywa do Zakładu Karnego w Medyce wg zestawienia: 1. Chleb - 24 000 kg. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać Polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, lub parametrom odnoszącym się do tych norm. W przypadkach odniesienia się do norm w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Pod względem organoleptycznym dostarczane produkty powinny mieć odpowiednią barwę, smak, zapach oraz muszą być pozbawione zanieczyszczeń fizycznych, mechanicznych i chemicznych. Produkty muszą być oznakowane zgodnie z normą i obowiązującym prawem sanitarnym. Każde opakowanie transportowe musi zawierać etykietę zawierającą co najmniej następujące dane: nazwę produktu, masę netto lub ilość sztuk w opakowaniu, nazwę i adres dostawcy-producenta, kraj pochodzenia, warunki przechowywania, datę pakowania, termin przydatności do spożycia oraz pozostałe informacje zgodne z obowiązującym prawem. Podane wielkości produktów spożywczych mają charakter szacunkowy. Służyć one będą do porównania ofert i wybrania oferty najkorzystniejszej, bowiem w przybliżeniu odpowiadają strukturze zapotrzebowania na w/w produkty w perspektywie 12 miesięcy. Minimalna gwarantowana ilość zamówienia wynosić będzie 30% zamówienia szacunkowego podanego powyżej w rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Szczegółowy opis asortymentu podany jest w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15810000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 58752.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Piekarnia DELUX Leszek Rachwał
Email wykonawcy: piekarniacukierniadelux@gmail.com
Adres pocztowy: Bolestraszyce 216A
Kod pocztowy: 37-722
Miejscowość: Wyszatyce
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 57600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 57600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 63600.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 510237102-N-2019 z dnia 05-11-2019 r.
Gmina Urzędów: Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Urzędów, oraz zagospodarowanie odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Urzędowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 607162-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Urzędów, Krajowy numer identyfikacyjny 54908043729000, ul. ul. Rynek  26, 23-250  Urzędów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 822 50 42, e-mail przetargi@urzedow.pl, faks 81 822 51 50.
Adres strony internetowej (url): https://ugurzedow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie dotyczy
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Urzędów, oraz zagospodarowanie odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Urzędowie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP:271.17.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne przyjmowanie do przetwarzania (zagospodarowania) odpadów powstałych w zamieszkałych nieruchomościach na terenie gminy Urzędów, oraz zagospodarowanie odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Urzędowie. 2. Szczegółowy opis zamówienia określono w załączniku nr 1a do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zagospodaruje również inne odpady ( zakreślone w poz. 11 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – tabela – odpady pochodzące z PSZOK Urzędów oraz ze zbiórki obwoźnej) w sytuacji gdy właściciel odpadów je dostarczy do PSZOK Urzędów, lub ze zbiórki obwoźnej, po wcześniejszej negocjacji i uzgodnieniu ceny w przypadku gdy rodzaj odpadu nie był ujęty w niniejszym przedmiocie zamówienia, 3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę a także Podwykonawcę na podstawie mowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, wskazane przez zmawiającego, jeżeli ich wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę to: - czynności osób obsługujących Instalację Komunalną, a w szczególności osób obsługujących legalizowaną wagę przemysłową, osób wykonujących sortowanie odpadów przy taśmie sortowniczej , z wyłączeniem kadry kierowniczej, pracowników administracyjnych, 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych: – wykonawca w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, przedłoży zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem z ww. czynnościami są zatrudnione na podstawie umowy o pracę zarówno przez wykonawcę jak i podwykonawców. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: - dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, - datę złożenia oświadczenia, - wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, - rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, - podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; W przypadku wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane przez zamawiającego, wykonawca ma obowiązek w terminie do 3 dni od ich zaistnienia zgłosić na piśmie zmianę zamawiającemu. 3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, a także sankcji z tytułu nie spełnienia tych wymagań: - w trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów np. kopii zanonimizowanych umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy, umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, a informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, stanowisko, powinny być możliwe do zidentyfikowania, lub zaświadczeń właściwego oddziału ZUS, potwierdzających opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę, lub kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika, pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowango w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, itp., b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, d) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli. 4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w propozycji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 podpunkt1) czynności.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90533000-2

Dodatkowe kody CPV: 90514000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 347684.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EKOLAND POLSKA S.A.
Email wykonawcy: zamowienia@ekolandpolska.com.pl
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 14
Kod pocztowy: 23-200
Miejscowość: Kraśnik
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 438508.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 438508.62
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 438508.62
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły